{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Zbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhiatv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20n88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208us%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheotv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SBTY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivotv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vz99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoi%20Lac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TYPHU88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sclub88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hk88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2092lottery%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tk88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20game88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG90%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saoke%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hi79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V7bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20w88you%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NGON%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThedoTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vinbet6%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BanthangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thapcam%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SV88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TF88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V7bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VI68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LUCK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GOAL123%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VT999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%E1%BB%81%20b%E1%BB%9D%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNBET77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206623%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079king%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ChaolongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DD7%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ChaolongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2012FUN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20M88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SPORTS998%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SKY88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088wan%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20shbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SUNWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%201XBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OKBET88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2066865bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20N8bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vn333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fafa191%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jili%20-%20

Chơi năm mươi bảng lớn mỗi!Liên đoàn chính thức của Liên đoàn Dạy nghề: Trong trường hợp xung đột, Cincinnati và Nashvilo đã bị trừng phạt

ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạYi Bian đã chiến đấu một lần nữa, và Quảng Đông đã không tìm thấy nhịp điệu tấn công của riêng mình dưới sự bảo vệ của Bắc Kinh. Quý thứ ba đã chấm dứt 16thirds của Quảng Đông sau Bắc Kinh.

ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạTình huống của tiền đạo này không lạc quan, và liệu nó có thể chơi trên sân khấu sẽ phụ thuộc vào tình trạng thể chất của anh ấy trước trận đấu hay không.ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạNhưng điều chắc chắn là Grassi và Elnney sẽ vắng mặt trong vòng này.

Chơi năm mươi bảng lớn mỗi!Liên đoàn chính thức của Liên đoàn Dạy nghề: Trong trường hợp xung đột, Cincinnati và Nashvilo đã bị trừng phạt

ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạKhông có nghi ngờ rằng Atlanta là một trong những đội tốt nhất trong giải đấu hiện tại. Trong vài năm qua, Ritland đã đạt được tiến bộ nhanh chóng. Họ là một đội có thể được gọi là người mẫu.ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạNhưng sự cạnh tranh của đối thủ mạnh mẽ thường có thể mang lại cho chúng ta động lực, tôi tin rằng các cầu thủ của tôi.ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạTrò chơi huấn luyện thứ 150 của Parma sẽ là trò chơi huấn luyện cá nhân thứ 150, rất thỏa mãn để đạt được những thành tựu như vậy, nhưng vẫn không thể so sánh với Nevio & Middot. Kết quả.ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạĐây là năm thứ hai chúng tôi trở lại Serie A. Tôi rất tự hào rằng chúng tôi có thể đạt được 52 điểm giải đấu.ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạMặc dù anh ấy vẫn còn trẻ, anh ấy đã là một người chơi rất trưởng thành mặc dù anh ấy còn trẻ.

ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạRõ ràng, anh ta vẫn cần đạt được một số thành tích để có được sự tôn trọng của mọi người. Những gì anh ta muốn làm trong trò chơi tiếp theo là chứng minh rằng khoản đầu tư của Juventus là chính xác.ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạKulusovsky chỉ mới 20 tuổi. Mùa này, anh đã chơi 19 trận thay cho câu lạc bộ. Trong số đó, 18 trận đấu đã được đưa ra, ghi 4 bàn và đóng góp 7 pha kiến ​​tạo.ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạVề mặt Thượng Hải Shenhua, thiếu niên U23 Wen Jiabao và Zhu Chenjie bắt đầu chương trình. Băng ghế.

ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạRa mắt lần đầu tiên của Quảng Châu Evergrande: 32. Liu Dianzo, 3. Mei Fang, 2. Jiang Quảng Đông, 5. Zhang Linzheng, 21. Gaozhiyi, 8. PAULINHO (C), 16. Huang Bowen, 11. Zhang Xiuwei, 17. . 23. Park Zhiyi, 26. Taliska, 33. Zhong Yihao, 35. Li Xuepeng, 36. Ông Chao, 38. Liu Yiming Thượng Hải Shenhua lần đầu tiên ban hành: 27. Li Shuai; 38. Wen Jiabao (U23) . . Zhang Lu, 10. Morino, 11. Yu Han Chao, 14. Sun Kai, 16. Li Yunqiu, 17. Martinus, 21. Zhu Baojie, 32. Edie Francis, 37. Sun Shilin.ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạThân Shangzhou Shangwu vs Ulshan Phát triển hiện đại SHANGZHOU SHANGWU SHANGWU SHIP Đội hình hiện đại: 4141 Thủ môn: Zhao Xianyou Hậu vệ: Park Zhuhao, Bolsus, Zheng Shengxuan, Xian Yingyu Mer Đội hình đã không thay đổi. Mũi tên của Wu Shixian đột ngột, Jiang Xiangyou và Han Shi ngồi ở hàng tiền vệ. Đường sau được dẫn dắt bởi Park Bingxian. Đợi đã.ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạUlushan Modern đã thực hiện ba thay đổi. Kim Tae -hyun phải được thay thế bằng Xian Yingyu. Jin Rencheng trở lại mái tóc đầu tiên.ơinămmươibảnglớnmỗiLiênđoànchínhthứccủaLiênđoànDạynghềTrongtrườnghợpxungđộtCincinnativàNashvilođãbịtrừngphạTừ quan điểm của đội hình, Ulshan về cơ bản đã xuất viện đội hình mạnh nhất.

Hôm nay, Super League Trung Quốc 2020 sẽ chính thức bắt đầu cuộc chiến.Theo Chen Yong, một phóng viên của "tin tức bóng đá", trọng tài của hai cơ quan thực thi pháp luật đã được xác định.

Chơi năm mươi bảng lớn mỗi!Liên đoàn chính thức của Liên đoàn Dạy nghề: Trong trường hợp xung đột, Cincinnati và Nashvilo đã bị trừng phạt

Trong số đó, cuộc thi Evergrande và Shenhua đầu tiên ở khu vực Dalian sẽ được Wang Zhe thi hành, và việc tiết lộ Sư đoàn Tô Châu sẽ bị trừng phạt bởi ma ning.Sự sắp xếp điều hướng Super League hôm nay: Quảng Châu Evergrande vs Thượng Hải Shenhua & Mdash; & Mdash; Wang Zhe Wuhan Zhuoer vs Qingdao HuanghaiChiến thắng Super Melbourne của Úc và trận derby Victoria ở West Union sắp bắt đầu, và đội hình xuất phát của cả hai bên đã được công bố.Chiến thắng của Melbourne Đội hình đầu tiên: 4231 Thủ môn: Matt Acton; Hậu vệ: Adama Traore, James Donachie, Aaron Anderson, Storm Roux; Back Eo: Leigh Broxham, Migjen Basha,; Midfield: Marco Rojas, Birkan Kir, Andrew Nabbout; Huấn luyện viên trưởng: Huấn luyện viên mới của Grant Brebourne, Grant Brebner đã bài tiết một đội hình của một tiền đạo duy nhất. Thủ môn Matt Acton của Matt Acton, 19 -Year -old Back -defense thiếu niên Aaron Anderson đã tổ chức Super Show của Úc, và thời gian thứ hai Birkan Kirdar, người ra mắt, chỉ mới 18 tuổi.

Phong độ tóc chung của phương Tây: 3421 Thủ môn: Filip Kurto; Hậu vệ: Tomislav Uskok, Andrew Durante, Kim Jiji; Tiền vệ: Connor Pain, Steven Lustica, Sebastian Pasquali, Josh Risdon; Đội hình ra mắt của Mark Rudan để triển khai lực lượng chính. Thuyền trưởng Diamanti, đội trưởng của Đổi mới trong tuần này, đã ra mắt. Đó là cả ba điểm.Panta Joy vs, Tokushima Kohiro, Pan Tian Niềm vui Huấn luyện viên Ukian : Halberod Island Vortex Facial: 3421 Thủ môn: Hasegawa Chee: Uchida Hangping, Ishii Hideya, Tian Xiangtai Hàng tiền vệ: Fujita Masa, Iwa gật đầu Pan Tian Joy vẫn chấp nhận một đội hình 442, dòng sau, Ogawa Okuki, thay thế Sakuraki, Mid -field Matsushimoto, Yamamoto Kangyu, Mặt trận, tiền tuyến Ogawa Airlines phần đầu tiên của đối tác cơ sở Lu Ki'an.Từ quan điểm của đội hình, Panta Joy về cơ bản là lực lượng chính.Tokushima Vortex cũng áp dụng hệ tầng 3421. Ba tuyến phòng thủ phía sau vẫn không thay đổi. Mặt trận mới của tiền tuyến của Qingwu Gonghui đã được ra mắt.

Về mặt tiền vệ, Fujita cũng thay thế Kishimoto Wuliu để bắt đầu một trận chiến.[Lei Sports] Vào ngày 23 tháng 7, Giờ Bắc Kinh, West B Fanelavrad đã chính thức tuyên bố rằng tổng cộng 16 người trong câu lạc bộ đã chẩn đoán nhiễm virus Crown mới.

Chơi năm mươi bảng lớn mỗi!Liên đoàn chính thức của Liên đoàn Dạy nghề: Trong trường hợp xung đột, Cincinnati và Nashvilo đã bị trừng phạt

Funraf Lada cho biết trong trang web chính thức rằng vào sáng ngày 23 tháng 7, họ đã nhận được kết quả xét nghiệm Virus mới mới nhất do chính quyền khu vực Galicia cung cấp. Có 12 người trong nhóm của cuộc thi Rounian được chẩn đoán nhiễm trùng.Ngoài ra, 4 người đã bị nhiễm bệnh ở Madrid. Hiện tại, tổng cộng 16 người trong câu lạc bộ Funlavrad đã chẩn đoán nhiễm virus mạch vành mới.

Funlavrad cũng bày tỏ phước lành cho 16 người trong thông báo và hy vọng rằng họ sẽ sớm hồi phục.Cho đến nay mùa này, chỉ có vòng cuối cùng của vòng A -B của La Koronia và Funlavrada vẫn chưa được chơi. Nó vẫn chưa xác định ngày của hai đội. Miễn là Lada thu hoạch một trận đấu trong một trận đấu, anh ấy Có thể nhận được trình độ cho nâng cấp West B.[Lei Su Sports] Parma sẽ chơi ở Brescia tối nay. Trước trận đấu, Palma đã công bố danh sách trò chơi.Danh sách Parma như sau: Thủ môn: Cologne, SEPEI; Hậu vệ: Alveis, Powelg, Damian, Demu, Garrio, Jacobni, Lawrini, Pedizola, Reilin; Abadate, Caprari, Gelvini Olympic, Castyis, Karamus, Sipydi, SPT Rakati.Trong số đó, tiền đạo số một trong đội (24 trận 11 bàn) và tiền vệ chính Elnney (31 trận đấu và 3 hỗ trợ) bị mất tích do chấn thương, và Brougman trong các thẻ vàng tích lũy của tiền vệ Uruguay đã bị cấm.[Lei Sports] Brescia sẽ đối mặt với Parma tại nhà tối nay. Trước trận đấu, Câu lạc bộ Brescia đã công bố danh sách trò chơi này.

Danh sách lớn của Brescia như sau: 3 Maggie 4 Tonali 5 Gustallo 7 Shipalak 8 Zhahar 11 Tororig Rosa 12 Andbler 16 Ghezzi18 Aye 19 Mangraviti 22 Afangso 24 Vivania 26 ), game bắn súng số một Donaruma (30 trận trong 30 trận), hậu vệ chính của Chaseler (26 trận 3 bàn), Sistana (21 Game 1 Boom Chấn thương xổ số Peso của tiền vệ người Ý vắng mặt.[Lei Sports] Vào ngày 25 tháng 7, Nagoya Whale Eighth chính thức tuyên bố rằng Miyagara và thử nghiệm Crown mới là dương tính. Đây là người chơi đầu tiên chẩn đoán nhiễm trùng kể từ khi tái đấu J -league. .

Báo cáo chính thức của Nagoya Cá voi thứ tám báo cáo rằng Hyaharahada cũng bị sốt và đau đầu vào ngày 24 tháng 7 và xét nghiệm PCR được thực hiện trong cùng một ngày, cuối cùng được chẩn đoán là dương tính.Hiện tại, Miyabhahe cũng đã trở lại nhiệt độ cơ thể bình thường và được nâng lên tại nhà.

Sau khi chẩn đoán Miyazuhara, Nagoya Eight -to -60 người chơi và nhân viên đã tiến hành xét nghiệm PCR khẩn cấp và kết quả xét nghiệm chưa được công bố.Miyhara và cả đào tạo, các cuộc thi và quỹ đạo hành động gần đây đã được báo cáo cho Viện Y tế, và câu lạc bộ xác nhận rằng không có liên hệ chặt chẽ trong đội.

Ngoài ra, công việc khử trùng trong địa điểm đào tạo cũng đã xuất hiện ở Hiyahara. Vào ngày 26 tháng 7, Nagoya Whale Eight sẽ một lần nữa khử trùng tất cả các cơ sở trong câu lạc bộ.Miyabhara cũng được thuê từ Hiroshima Sanjian đến Nagoya Whale Eighth năm 2017, và chính thức tham gia vào năm 2019.Miyharahara và Hyatsu mùa này cũng đã vắng mặt vì chấn thương. Anh đã được chọn lần đầu tiên trong cuộc thi với ba vị thần vào ngày 22 tháng 7.Vòng đầu tiên của trận đấu loại trực tiếp Liên minh Hoa Kỳ sắp bắt đầu, và Olando City sẽ tác động đến 8 ghế hàng đầu với Montreal, và huấn luyện viên trưởng Placeham nói trước đó rằng anh sẽ tham gia trận đấu này như một trận chiến.

& ldquo; chúng tôi nghĩ rằng Montreal là một đội thích điều khiển bóng và sau đó là cơ hội sản xuất.Đối với chúng tôi, đây là một trận chiến. Tôi hy vọng các cầu thủ của chúng tôi có ý thức như vậy trong đào tạo.

& rdquo; Praha nói trước trận đấu.Đánh giá từ kết quả của mùa giải trước, không đội nào có thể tham gia vòng playoffs và nhau chiến thắng nhau.

Điều đáng nói là trò chơi tại Sân vận động Sapot (Montreal Impact Home) có thể được cho là màn trình diễn tốt nhất ở thành phố Orando mùa trước và họ đã đánh bại Montreal Impact 3-0.& ldquo; Dưới sự lãnh đạo của Henry, họ đang dần trở thành một đội rất tốt và tiến bộ thành công để loại trực tiếp.

Họ có thể đã bắt đầu một trận chiến derby với Toronto FC, nhưng điều đó đã không xảy ra, vì vậy bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.& rdquo; Olando về phía trước Chris & Middot; Mueller.& ldquo; Tôi nghĩ rằng nhịp điệu trò chơi của họ là tốt, và Henry đã giúp họ cải thiện.Họ có một số người chơi xuất sắc, vì vậy họ có thể chắc chắn rằng đây là một trận chiến khó khăn.

Mỗi khi họ thi đấu với họ, có một sự trở lại. Tôi tin rằng loại trực tiếp này cũng sẽ là một trò chơi hay.& rdquo; Mules được thêm vào.

[Lei Sports] Vào ngày 24 tháng 7, J League đã công bố báo cáo thử nghiệm Virus Crown mới thứ ba. Tất cả 3299 mẫu thử nghiệm đều âm tính.Thử nghiệm Virus Crown mới thứ ba của J League đã kết thúc vào ngày 22 tháng 7. 56 người chơi, nhân viên đã đăng ký câu lạc bộ, trọng tài đã đăng ký tại J League và tổng số 3299 người trong J -league đã được thử nghiệm.

Trong số đó, 3170 mẫu phát hiện được công nhận là âm và 129 mẫu nghi ngờ khác cũng được xác định là âm vào ngày 24 tháng 7.Cứ sau hai tuần của Liên đoàn J sẽ tiến hành các xét nghiệm PCR nước bọt trên tất cả các cầu thủ, nhân viên và trọng tài đã đăng ký. Ba bài kiểm tra đã được tiến hành cho đến nay, và không có trường hợp tích cực.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sao%20k%C3%AA%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%203kingbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%207ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20868VIP%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20