{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v6bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuan%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VG99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saoke%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MU9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPYLUKE%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fb9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Bwing%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xocdia%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ101%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tdtc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Y6%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Th%E1%BA%BB%20%C4%90%E1%BB%8F%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TT88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Bancathanrong%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20D9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2012FUN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20888B%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20J88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20W88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitomtv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K%C3%A8o%20Chu%E1%BA%A9n%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kv99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vaoroi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20333666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thevang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88vip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Monster%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ee88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ole777%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20onebet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OXbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TT88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bum79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vebo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2099vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pog79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bong68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bayvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CHO%C3%81NG%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20p3bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Nbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20009bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pkwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123B%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thapcam%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20009bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThevangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20009game%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20daga%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GavangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ee88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fafa191%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20zbet68%20-%20

Dự báo cân bằng thương mại Canada -2,45B tương đối -2,94B

ựbáocânbằngthươngmạiCanada245BtươngđốNhiều quốc gia đang tăng dầu. Trong tương lai, xu hướng giá dầu phụ thuộc vào cung và cầu. Ngoài ra, các quốc gia sản xuất nhiều dầu hơn không chỉ là Hoa Kỳ.

ựbáocânbằngthươngmạiCanada245BtươngđốThị trường hy vọng rằng hai sự khác biệt chính sách của Ngân hàng Trung ương sẽ mở rộng sự lây lan của trái phiếu chính phủ và sau đó hỗ trợ đồng đô la Mỹ để đàn áp đồng euro.ựbáocânbằngthươngmạiCanada245BtươngđốNgoài ra, Ủy ban Liên minh châu Âu sẽ đưa ra mức thuế trả đũa vào cuối ngày và bắt đầu các biện pháp trả đũa sơ bộ đối với thuế kim loại của Hoa Kỳ. Từ thứ Sáu, nó sẽ áp thuế đối với nhập khẩu từ 2,8 tỷ euro từ Hoa Kỳ. Nó sẽ khiến người châu Âu và chiến tranh thương mại Mỹ nóng lên.

Dự báo cân bằng thương mại Canada -2,45B tương đối -2,94B

ựbáocânbằngthươngmạiCanada245BtươngđốTuy nhiên, về tổng thể, dưới nền tảng của nền kinh tế Mỹ và dự kiến ​​nóng lên, đồng đô la Mỹ đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ và giá vàng càng thất vọng.ựbáocânbằngthươngmạiCanada245BtươngđốMột số thị trường tin rằng giá vàng dự kiến ​​sẽ phục hồi. Quan điểm này dựa trên căng thẳng thương mại và sự không chắc chắn về địa chính trị, nhưng sự đánh giá cao của đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục ngăn chặn giá vàng tăng.ựbáocânbằngthươngmạiCanada245BtươngđốTừ quan điểm kỹ thuật, dòng xu hướng trung hạn nằm ở khu vực US $ 1269-68/ounce dường như ức chế xu hướng giảm giá vàng ngắn hạn. Nó hiện là một sự kháng cự sơ bộ. Nếu nó vượt qua, nó có khả năng kích hoạt bổ sung ngắn và nhìn vào khu vực US $ 1283 và 1287/ounce.ựbáocânbằngthươngmạiCanada245Btươngđố★ Do sự phục hồi của việc lặn Euro đang suy giảm của Châu Âu, chính phủ Anh dự kiến ​​sẽ giành được Đạo luật Brexit để bỏ phiếu cho Pound Anh 40 điểm ★ Trong thời đại châu Âu, Euro Lặn trở lại mạnh mẽ sau 50 điểm lặn. Nó sẽ mất giá và Ủy ban quản lý Villearwa cũng nói rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ duy trì lãi suất ít nhất là cho đến mùa hè năm 2019.ựbáocânbằngthươngmạiCanada245BtươngđốSau bảng Anh, bảng Anh đã tăng 40 điểm sau cú sốc, bởi vì Bộ trưởng Brexit Davis nói rằng chính phủ Anh có thể giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu Đạo luật Brexit ngày nay.

ựbáocânbằngthươngmạiCanada245BtươngđốTính đến thời điểm báo chí, đồng euro đã giảm 0,1%so với đồng đô la Mỹ xuống còn 1.1583 và đồng euro đã giảm hơn 1.000 điểm kể từ khi đồng đô la Mỹ đạt 1.2555 vào tháng 2. Thấp nhất kể từ tháng.ựbáocânbằngthươngmạiCanada245BtươngđốBảng Anh đã giảm 8,6%kể từ khi đồng đô la Mỹ đạt mức cao 22 tháng 1.4370 vào tháng Tư.ựbáocânbằngthươngmạiCanada245BtươngđốTuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn lo lắng về sự bế tắc giữa Hoa Kỳ và các đối tác thương mại. Hoa Kỳ bắt đầu áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu vào thứ năm, điều này làm cho căng thẳng thương mại của họ trở nên tồi tệ.

ựbáocânbằngthươngmạiCanada245BtươngđốMặc dù sự suy giảm của tình hình thương mại toàn cầu có thể có lợi cho vàng, nhưng nếu nó kiềm chế việc mua tài sản rủi ro, điều này sẽ không bù đắp được tác động tiêu cực của việc tăng lãi suất dự kiến ​​và tăng đối với đô la Mỹ.ựbáocânbằngthươngmạiCanada245Btươngđố& ldquo; Giá vàng tiếp tục theo xu hướng của đồng đô la Mỹ, để vàng xuất hiện & lsquo; mô hình tiền tệ 'thay vì & lsquo; mô hình sản phẩm', & rdquo; Julius Baer nói trong một báo cáo.ựbáocânbằngthươngmạiCanada245BtươngđốSPLEN XAG = tăng 0,4%lên 16,42 đô la Mỹ mỗi ounce, nhưng tuần này có thể giảm 0,5%.ựbáocânbằngthươngmạiCanada245BtươngđốSpot Platinum XPT = lên tới 0,3%, được báo cáo ở mức 903,90 đô la mỗi ounce và chạm mức cao 10 ngày là 1.005,40 đô la Mỹ, dự kiến ​​sẽ tăng 0,4%trong tuần này.

SPOT P P XPD = leo 1,9%lên $ 1,003,90 mỗi ounce, dự kiến ​​sẽ tăng 2,3%trong tuần này..

Dự báo cân bằng thương mại Canada -2,45B tương đối -2,94B

Martin Tillier, một nhà phân tích của trang web dầu thô, dầu, cho biết thị trường tài chính thường xem xét một giai đoạn rủi ro lớn.Cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ là phản ứng với các chủ đề khác nhau như thương mại, Bắc Triều Tiên và chính trị Ý, cũng như giá dầu.Ông tin rằng giá của WTI dự kiến ​​sẽ tăng trong tương lai do các yếu tố địa chính trị, cung và cầu và kỹ thuật.Các cơn bão địa chính trị liên tục như mọi khi, và các rủi ro địa chính trị liên quan đến dầu được tập trung ở Trung Đông.

Chính quyền Trump dường như đã chọn Ả Rập Saudi trong cuộc xung đột liên tục giữa Ả Rập Saudi và Iran, điều này đã làm tăng nguy cơ chiến tranh đặc vụ giữa hai đối thủ cạnh tranh của Yemen và Syria để trở thành một cuộc chiến công cộng toàn diện.Tuy nhiên, vì Ả Rập Saudi hiện được Hoa Kỳ hỗ trợ, họ có thể hài lòng với việc chờ đợi và thấy hiệu quả của các lệnh trừng phạt được tái phạm của Hoa Kỳ, điều này làm giảm đáng kể khả năng thực thi sự xâm lược của Iran.Nói chung, áp lực đối với giá dầu từ Trung Đông sẽ dần biến mất trong một khoảng thời gian.Tình hình chính trị ở châu Âu mang lại cảm giác biết nhau.

Điều này không thể không gợi nhớ đến nhiều tuyên bố tuyên bố rằng thông báo về sự tan rã của Liên minh châu Âu đã được chứng minh là quá sớm.Có một số rủi ro trong chính trị châu Âu, nhưng lịch sử cho thấy đây cũng sẽ là quá khứ.

Dự báo cân bằng thương mại Canada -2,45B tương đối -2,94B

Nguồn cung tương đối ổn định. Tất nhiên, tình hình địa chính trị ở Trung Đông là một yếu tố chính trong các cân nhắc về nguồn cung trong những ngày gần đây.Yếu tố này đã nhiều lần ảnh hưởng đến giá dầu thô WTI, nhưng động lực đang tăng chính vẫn đang phản ánh giá của dầu thô Brent.

Mặc dù được báo cáo rằng việc giảm sản xuất đã gặp phải vấn đề, hoạt động giảm sản xuất hàng đầu của OPEC vẫn đang tiếp diễn.Đồng thời, các nền tảng khoan Bắc Mỹ đã tăng trong sáu tuần liên tiếp, trong khi sản xuất dầu ở Hoa Kỳ và Canada có thể tăng lên để bù đắp cho việc giảm nguồn cung toàn cầu.Nhưng trên thực tế, sau khi tăng sáu tuần, số lượng nền tảng khoan Bắc Mỹ đã trở nên ổn định vào tuần trước và dữ liệu từ Cơ quan Tình báo Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy việc giảm hàng tồn kho dầu nhiều hơn dự kiến.Tác động tiềm tàng của việc đe dọa cuộc chiến thương mại là rõ ràng.Hiệu quả giảm sản xuất của OPEC đã được khuếch đại do sự cải thiện triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, và triển vọng này hiện đang phải đối mặt với rủi ro.Cho đến nay, thái độ thuế quan của chính quyền Trump đã thay đổi nhiều lần, đó là một yếu tố khác có thể dễ dàng dẫn đến sự đảo ngược nhanh chóng của giá dầu.

Về lâu dài, các giao dịch dầu thô WTI ngày càng trở nên đông đúc hơn. Một khi sự đảo ngược hoặc gọi lại xảy ra, tình hình có thể khá bạo lực.Tuy nhiên, kể từ tháng 9 năm ngoái, giá dầu gần với đáy của kênh tăng dài hạn. Dự kiến ​​sẽ có một số hỗ trợ gần mức khoảng 65 đô la hoặc cao hơn một chút so với 65 đô la.

Mặt khác, giá dầu thô Brent không thể vượt qua $ 80 mỗi thùng, và dường như giá $ 75 mỗi thùng sẽ được đo lường.Trước đó, giá dầu rõ ràng đã không được hỗ trợ cho đến khi nó giảm xuống mức $ 72,50 mỗi thùng.

Kết luận: Sự khác biệt về giá giữa giá dầu thô WTI sẽ xảy ra. Sự khác biệt về giá giữa hai loại dầu của Meibu sẽ mở rộng. Các vấn đề thương mại đã từng là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá dầu, nhưng tình huống này dường như bị đảo ngược.Với việc điều chỉnh giá dầu thô WTI, các yếu tố cơ bản hỗ trợ dầu vải ở một mức độ nhất định dường như được tiêu hóa hoàn toàn. Dự kiến ​​giá dầu thô WTI sẽ tăng trở lại về mặt kỹ thuật.

Do đó, đó là một lựa chọn tốt để quan sát sự lây lan.Đối với những người chỉ chú ý đến dầu thô WTI, giá hiện tại rất hấp dẫn; bởi vì đường ray giảm gần với quỹ đạo trên của sự gia tăng, sự suy giảm có thể kết thúc hoặc ngay cả khi giá dầu giảm xuống còn 64,50 đô la, theo Đối với Fiborlachi, theo lý thuyết của Fiborachia, 61,8%cuộc gọi lại cũng sẽ cho phép giá dầu tăng trở lại trên 70 đô la.Nhìn chung, xem xét tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi, nhà phân tích dầu thô Tiliey lạc quan hơn về các giao dịch dầu thô WTI.Được hỗ trợ bởi các yếu tố như chính trị địa lý+cung và cầu, giá dầu WTI hoặc hồi phục thành $ 70

Giá của tương lai dầu thô WTI WTI tại Hoa Kỳ đã giảm 1,33 đô la Mỹ vào thứ Sáu (ngày 1 tháng 6), giảm 1,98%xuống còn 65,71 đô la/thùng.Giá dầu tiếp tục giảm vào thứ Sáu và tiềm năng sẽ được ghi nhận trong hai tuần liên tiếp. Bởi vì sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ gần với sản xuất dầu lớn nhất của nước Nga sản xuất dầu lớn nhất và Ả Rập Saudi và Nga sẽ xem xét tăng Sản xuất để bù đắp khoảng cách gây ra bởi việc giảm dữ liệu phi nông nghiệp của Venezuela. Dữ liệu phi nông nghiệp đã tăng đồng đô la mạnh mẽ, và sự gia tăng của đồng đô la Mỹ đã bị kìm nén bởi giá dầu.

Đồng thời, giá đóng cửa của Ice Brent trong tháng 8 của tương lai dầu thô giảm 0,85 đô la Mỹ, giảm 1,10%xuống còn 76,71 đô la/thùng.(Hình trên cho thấy biểu đồ hàng ngày của giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ Nga, nơi đã gây ra lo ngại rằng dầu thô của Hoa Kỳ đã giảm khoảng 3%trong tuần này, điều này tiếp tục giảm gần 5%tuần trước.

Dầu thô của Mỹ đã mở rộng từ dầu thô Brent. Thời gian giải quyết được báo cáo ở mức 11,02 đô la, và rộng nhất trên thị trường là 11,57 đô la, là mức cao nhất kể từ năm 2015.John Kilduff, đồng sáng lập của Energy Hedie một lần nữa, cho biết sự chú ý của thị trường hiện đang biến mất giữa mối tương quan giữa dầu dầu và dầu.

Sự khác biệt giữa hai người đã đạt đến mức rộng nhất trong hơn ba năm.Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm rằng kể từ cuối năm ngoái, sản xuất dầu thô của Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục.Vào tháng 3, sản lượng của dầu thô Hoa Kỳ đã tăng 215.000 thùng mỗi ngày, đạt 10,47 triệu thùng mỗi ngày, lập kỷ lục mới hàng tháng.Lo lắng về sự tăng trưởng liên tục của sản xuất dầu thô của Mỹ, dầu thô quá mức ở trong đất liền do thiếu năng lực của ống dầu, và tăng giá dầu thô của Hoa Kỳ. Trong một tháng, nhãn dán dầu thô và dầu thô của Mỹ tăng gấp đôi.

Công ty dịch vụ năng lượng Berkuz cho biết hôm thứ Sáu rằng vào tuần của ngày 1 tháng 6, các nhà sản xuất dầu của Mỹ đã tăng hai giàn khoan hoạt động. Tăng hàng tuần.Ả Rập Saudi và Nga coi nhà lãnh đạo thực tế của Tổ chức (OPCE) để tăng sản lượng giá dầu (OPCE), Ả Rập Saudi, đã thảo luận với Nga để tăng sản lượng để tạo ra khoảng cách do giảm nguồn cung của Venezuela, và để giảm bớt những lo lắng của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến sản lượng của Iran.

Một nguồn của nhà nước vùng Vịnh nói rằng việc tăng sản xuất sẽ dần dần.Các quan chức của Bộ Năng lượng Nga nói rằng nếu việc thực hiện thỏa thuận thư giãn được thực hiện, nước này có thể tăng năng suất trong vòng vài tháng.

Tuyên bố này đã khiến giá dầu thô Brent giảm xuống mức thấp ba tuần là 75 đô la/thùng vào thứ Hai.Việc giảm giá dầu mạnh hơn của Mỹ trong báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ cho thấy Hoa Kỳ đã thêm 223.000 việc làm mới vào tháng 5, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 3,8%.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Eubet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thedo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2066865bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088wan%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TINNYCAT99%20-%20