{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%C3%A0o%20R%E1%BB%93i%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ole777%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Monster%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThedoTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Me88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20wintbr%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20999bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20okvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2049BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ288%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20456bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ta88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kto%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ChaolongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2068gamebai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20009casino%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNLOTO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hi79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nowgoal%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NEXTBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OXbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DOLA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088wan%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuantv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TF88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Red88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20n88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sbobet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bancah5%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TF88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xocdia%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HL8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ibet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20King88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NGON%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bongdaso%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnxoso%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CF68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20king86%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20social%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi79bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TT88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Debet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2049BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2077ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20afb168%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SV388%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Chaolong%20TV%20-%20

Dự báo chi tiêu cá nhân của Mỹ 0,2% tương đối 0,1%

ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốHai bên đã đồng ý tăng các sản phẩm nông nghiệp và xuất khẩu năng lượng của Hoa Kỳ một cách có ý nghĩa, và Hoa Kỳ sẽ gửi trung đoàn đến Trung Quốc để thảo luận về các vấn đề cụ thể.

ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốNgoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết hôm Chủ nhật rằng nếu Triều Tiên (Triều Tiên) đồng ý từ bỏ hoàn toàn kế hoạch quân sự hạt nhân, Washington cũng sẽ đồng ý hủy bỏ các lệnh trừng phạt đối với đất nước. Biện pháp này sẽ tạo ra & LDQUO cho Triều Tiên. .ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốSPDR Gold Trust GLD, Quỹ giao dịch niêm yết vàng lớn nhất thế giới (ETF), cho biết khối lượng nắm giữ vàng của nó vào thứ Sáu là 0,62%đến 857,64 tấn và 862,95 tấn vào thứ năm.

Dự báo chi tiêu cá nhân của Mỹ 0,2% tương đối 0,1%

ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốTheo dữ liệu được công bố bởi Sàn giao dịch tương lai hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) vào thứ Sáu, các quỹ phòng hộ và các nhà quản lý quỹ vào ngày 8 tháng 5 đã tăng thời hạn của Sàn giao dịch hàng hóa hàng hóa (COMEX) của New York.ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđố. Gold City Gol/HCN COMEX Gold CFTC/Golcn London Golden Fixed Disk GOL/FIXCN COMEX COMPER Đã biên dịch Xu Na/du Mingxia; Gong Fang/Dai Suping) Thành phố vàng toàn cầu: Giá vàng tăng, do triển vọng lãi suất của Mỹ để đàn áp đồng đô la MỹựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốNDX + 0,46%được thêm/xóa khỏi danh mục đầu tư được thêm vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm vị trí. Thêm các vị trí khác để kết thúc DX + 0,07%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm vị trí. Thêm vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc tuần từ ngày 14 đến 18 tháng 5, thị trường dầu khí toàn cầu, thị trường ngoại hối và thị trường vàng sẽ phải đối mặt với một loạt các tác động sự cố.ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốSau khi Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào tuần trước, thị trường dầu mỏ đã gây xôn xao.ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốVì thị trường lo ngại rằng sản lượng và xuất khẩu của Iran bị hạn chế, việc cung cấp thị trường dầu là không đủ và giá dầu dầu của Hoa Kỳ đã đạt mức cao mới.

ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốTuần này, OPEC và IEA sẽ công bố báo cáo hàng tháng dầu thô. Nếu dữ liệu lạc quan, giá dầu dự kiến ​​sẽ mở ra một vòng hành động mới.ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốVề các ngân hàng trung ương, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang đã bước vào giai đoạn & ldquo;ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốJohn Kilduff tin rằng giá dầu hiện tại sẽ vẫn còn cao và có thể được lên kế hoạch cẩn thận ở Saudi Arabia's & Ldquo.

ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốVào tháng Tư, Trump đã tweet & ldquo; giá dầu đã được đẩy mạnh một cách giả tạo & rdquo; và nhắm vào OPEC.ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốTrump nói trên Twitter: & ldquo; Đây là một bộ phim của OPEC một lần nữa.ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốBao gồm các tàu vận chuyển dầu đầy đủ trên biển, trong trường hợp cao kỷ lục, giá dầu được đẩy mạnh một cách giả tạo. Điều này không tốt và không thể chấp nhận được!& rdquo; Thứ Năm tuần trước (10 tháng 5), việc kết thúc giá tương lai dầu thô WTI đạt mức cao nhất kể từ cuộc họp OPEC vào tháng 11 năm 2014, nhưng nó không cao hơn mức này kể từ đó.ựbáochitiêucánhâncủaMỹ02tươngđốOPEC đã từ bỏ sự không hành động của thị trường dầu trong ba năm rưỡi tới, và dầu vải đã trở lại mốc 80 đô la

XAU/USD-0,17%được thêm/xóa từ danh mục đầu tư vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm inch đầu. và thêm vị trí. Các vị trí và vị trí được thêm vào đã được thêm thành công vào: + Thêm các vị trí khác để chấm dứt Anh để đầu tư của cải.com -tuesday, 10 -Year US Lợi suất nợ đã tăng, đứng cao 3,2%, lên tới 7 năm, Hoa Kỳ Đô la trở lại 93 đến 93 so với đèo, giá vàng rõ ràng được ném.Giá của vàng tại chỗ vẫn bị mắc kẹt trong xu hướng của thứ ba ngày hôm nay. Mặc dù nó đã tăng nhẹ, nhưng nó vẫn lắc ở điểm số 1300. Hiện tại, nó được báo cáo lên tới $ 1293,87/ounce.

Dự báo chi tiêu cá nhân của Mỹ 0,2% tương đối 0,1%

Về tin tức, theo hãng tin Tân Hoa Xã, Hiệp hội Triều Tiên đã báo cáo vào sáng 16 rằng, cho rằng Hàn Quốc và Hoa Kỳ gần đây đã thực hiện sự khiêu khích và đối đầu như các cuộc tập trận quân sự chung lớn chống lại Bắc Triều Tiên, Triều Tiên Triều Tiên, Triều Tiên Triều Tiên, Triều Tiên phải đình chỉ miền bắc và phía nam được mong đợi ban đầu vào ngày 16. Các cuộc đàm phán cao cấp.Được biết, các cuộc tập trận quân sự chung lớn chống lại Triều Tiên, bắt đầu ở Hàn Quốc từ ngày 11, bắt đầu ở Hàn Quốc vào ngày 11 tháng 11 & ldquo; khiêu khích quân sự quan tâm & rdquo ;.Ngoài ra, Kho bạc Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhất đối với Iran, với mục tiêu chỉ ra thực tiễn tài chính của Đảng Lebanon Trust được Hoa Kỳ xác định là một tổ chức khủng bố.Ngoài người trong các lệnh trừng phạt, cá nhân, Arabi, chủ tịch của Ngân hàng Iraq, Ả Rập, chủ tịch của Iraq, chủ tịch của Ngân hàng Hồi giáo Irad.

Bộ trưởng Tài ; Bộ Tài chính đã quyết định hành động để đàn áp khả năng lạm dụng của Iran trong việc lạm dụng các hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và khu vực.Mặc dù tình hình ở Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn chưa được biết, và mối quan hệ của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nâng cấp, sự ác cảm rủi ro không có sự giúp đỡ rõ ràng đối với vàng.Một số nhà phân tích nói rằng thị trường đã thất vọng với sự thất bại trong việc tăng đáng kể trong tình trạng vàng gần đây trong nhiều sự bất ổn về địa lý. Sự gia tăng gấp đôi của đô la Mỹ và nợ Mỹ đã tăng chi phí và cơ hội của vàng, và thị trường đã chọn từ bỏ.Khi giá dầu mỏ đã chạm mức cao hơn 70 đô la mỗi thùng, nó làm trầm trọng thêm mối quan tâm của thị trường về lạm phát và Fed có thể buộc phải tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Ole Hansen, người đứng đầu Chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Shengbao.& ldquo; thị trường đang trở nên thất vọng và (vàng) không thể trả lời các trình điều khiển (địa chính trị) này.

Dự báo chi tiêu cá nhân của Mỹ 0,2% tương đối 0,1%

Do nguy cơ lạm phát và lợi suất trái phiếu, sự thật của đồng đô la Mỹ và giá dầu hiện tại của đồng đô la Mỹ đã tăng tốc kỳ vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.& rdquo; Nhà phân tích Kaitou Macro Simona Gambarini nói: & ldquo; giá vàng giảm mạnh hôm nay.

Đồng đô la Mỹ đang tăng, đó là lý do cho sự giảm giá vàng.& rdquo; Trong bốn tháng đầu năm nay, rủi ro địa chính trị đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giá vàng. Bây giờ các rủi ro không còn quá nghiêm trọng và thị trường không bao gồm căng thẳng địa chính trị.& ldquo; sự hỗ trợ đã mang lại lợi ích cho vàng trong nửa đầu năm nay & mdash; & mdash; rủi ro địa chính trị & mdash; & mdash; dường như không tiếp tục, điều này chắc chắn sẽ giảm giá.Chúng tôi luôn tin rằng có một phí bảo hiểm địa chính trị đáng kể trên thị trường.& rdquo; Tuy nhiên, nhà phân tích kỹ thuật trưởng của Citi, Tom Fitzpatrick tin rằng đồng đô la Mỹ trong triển vọng thị trường có thể giảm xuống, và giá vàng sẽ mở ra một cơ hội tăng.Nhà phân tích đã trống trong báo cáo vào đầu năm nay.

Ông chỉ ra rằng sau khi nhìn thấy đỉnh cao vào năm 1985 và 2001, chỉ số đồng đô la Mỹ bắt đầu giảm trong 7 năm và mức thấp thấp hơn chu kỳ trước.Nếu cảnh này được lặp lại, nó chỉ ra rằng sự suy giảm của chỉ số đồng đô la Mỹ có thể kéo dài đến năm 2024 và cuối cùng nó có thể ít hơn 70.

Vàng Sự chú ý của ngày hôm nay: Sự ác cảm với rủi ro bị mất vào đô la Mỹ Nợ Mỹ mạnh mẽ và bò đực.Vào thứ Tư (16 tháng 5), giá vàng tăng nhẹ, nhưng vẫn rất khó để đảo ngược chấn thương do sự lao dốc ngày hôm trước.

Vào ngày giao dịch trước đó, giá vàng giảm mạnh gần 23 đô la và mất 1.300 đô la.Điều này chủ yếu là do lợi suất nợ của Hoa Kỳ tăng mạnh, vượt quá 3%trong một cú đánh giảm và đẩy đồng đô la Mỹ lên.

Theo công cụ "quan sát được Fed" của Tập đoàn CME, xu hướng tương lai của Quỹ lợi ích liên bang ngụ ý rằng khả năng bốn lần tăng của Fed trong năm nay đã tăng lên 54%.Liên quan đến xu hướng tăng mạnh của sản lượng nợ của Hoa Kỳ gần đây, quan điểm của Wall Street khổng lồ Goldman Sachs là do sự mở rộng liên tục của thâm hụt tài chính của chính phủ Hoa Kỳ Áp lực đối với nợ.Đồng thời, do ảnh hưởng của việc giảm nợ của Fed, áp lực tiềm năng của nguồn cung vượt quá nợ của Hoa Kỳ được nhấn mạnh và chính phủ Hoa Kỳ phải tăng lãi suất để thu hút người mua.Và nhà phân tích Richard Perry, nhà phân tích thị trường của Hantec tin rằng lợi suất nợ của Hoa Kỳ vượt quá 3%trong một lần giảm, được thúc đẩy bởi sự lây lan của thị trường tiền tệ ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Mặt khác, sự phát triển của các cuộc đàm phán thương mại Trung -us đang phát triển theo hướng lạc quan, giúp giảm bớt những lo ngại của thị trường trước đây về cuộc chiến thương mại.Đồng thời, lợi suất nợ của Hoa Kỳ đã tăng lên và dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ được công bố vào thứ ba thường tốt hơn dự kiến.

Theo Jeff Wright, phó chủ tịch điều hành của Goldmining Group, hiệu suất tổng thể của dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ được công bố bởi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ được công bố vào thứ ba (ngày 15 tháng 5) là bằng phẳng, và Chỉ số sản xuất của Dự trữ Liên bang New York và Chỉ số thị trường bất động sản NAHB là Được mong đợi tốt.Điều này càng thúc đẩy kỳ vọng của Fed về việc cải thiện lãi suất, do đó thúc đẩy đồng đô la Mỹ để ngăn chặn giá vàng.

Dữ liệu cụ thể cho thấy tỷ lệ bán lẻ hàng tháng ở Hoa Kỳ vào tháng Tư là 0,3%, giống như mong đợi.Hoa Kỳ trong Chỉ số sản xuất Fed của New York là 20,1, tốt hơn so với dự kiến ​​15.

Chỉ số thị trường bất động sản NAHB của Hoa Kỳ được ghi nhận 70 vào tháng 5, tốt hơn dự kiến ​​69.Trong số những dữ liệu này, dữ liệu bán lẻ bán lẻ của Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn nhất. Theo phân tích, mặc dù mức tăng trưởng bán lẻ của Hoa Kỳ vào tháng Tư đã biến mất, chi tiêu tiêu dùng đã tăng tốc.Sự gia tăng giá xăng đã khiến chi tiêu miễn phí phải chịu áp lực, nhưng sau khi chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại trong quý đầu tiên, xu hướng tăng trưởng tăng tốc xuất hiện.Về tình hình địa lý, tình hình ở Bắc Triều Tiên đang tái sinh.

Theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên đã hủy bỏ kế hoạch đàm phán cao với Hàn Quốc và cảnh báo rằng họ có thể hủy các cuộc đàm phán cao với Hoa Kỳ.Lý do do Triều Tiên đưa ra là để phản đối các cuộc tập trận quân sự từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Đồng thời, Hoa Kỳ đã chính thức chuyển Đại sứ Tình hình địa lý vẫn có thể hỗ trợ giá vàng.Goldman Sachs hy vọng lãi suất sẽ tăng đáng kể. Theo Goldman Sachs, thâm hụt ngân sách và tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ là ngược lại, điều này có thể dẫn đến tăng lãi suất đáng kể.

Ngân hàng nói rằng thâm hụt ngân sách và tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ bị đảo ngược. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong thời kỳ hòa bình sau Thế chiến II, có thể dẫn đến tăng lãi suất.Goldman Sachs dự đoán rằng lợi suất của trái phiếu Hoa Kỳ vào cuối năm tới có thể đạt 3,6%.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20okvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%E1%BB%81%20b%E1%BB%9D%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SBTY%20-%20