{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sodo%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banthang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fc88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xso99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20D9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ChaolongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitomtv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VEGAS79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20social%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saowin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsport%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WINLOTT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FIVE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2077ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsport%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ra%20kh%C6%A1i%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DOLA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20king86%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208XBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Bancathanrong%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThapcamTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi79bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitom%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20XO88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vuabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhia%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BanhkhucTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Jun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GOAL123%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mc876%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2092slot%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ee88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThapcamTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2011BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20okvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%203979%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xocdia%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20New88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NEXTBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sclub88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Y6%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V8club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Go99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Chaolong%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2066865bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088wanwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20009casino%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPYLUKE%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cmd365%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20188bet%20-%20

Số người nộp đơn xin giảm thất nghiệp ở Anh -25,0k tương đối -29,7k

ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđốTại sao một đội có thể đánh bại Quảng Châu Evergrande ở Super League đối mặt với vương quốc rơi vào Trung Quốc B?Lý do là nó dường như không liên quan gì đến tiền lương chạy trong cả năm. Vào tháng Tư, truyền thông Bắc Kinh đã phá vỡ tin tức rằng người Bắc Kinh và tiền lương đã bị truy thu trong nửa năm. Vào tháng 9, Feng Renliang, Chen Jie, Yang Yihu, Shi Liang và Wang Xuanhong, Luo Yan, và Mu Pengfei đã kêu gọi Hiệp hội bóng đá Bắc Kinh và các cầu thủ, và tuyên bố câu lạc bộ phải trả lương. Mức lương và tiền thưởng tháng 12 năm 2019 của năm đó. Ngoài ra, còn có con ong. IOUS mà người dân và người chơi đã cấp cho người chơi vào tháng 1, từ nội dung bảo lãnh phát hành, Bắc Kinh nên trả tiền lương và tiền thưởng của người chơi trước ngày 29 tháng 2 năm 2020. Tháng 10, một người vợ y khoa tự xưng là đội bóng cao cấp của các câu lạc bộ Bắc Kinh và bóng đá đang xã hội hóa nền tảng cho thấy người chồng đã tự tử do áp lực kinh tế dài hạn của các khoản tiền lương dài hạn của câu lạc bộ. Gần đây, ở đó Cũng là tin đồn rằng mọi người và các nhóm sẽ rất có khả năng rút khỏi hàng ngũ bóng đá Trung Quốc sau khi kết thúc mùa giải. Beijingers cũng sẽ phải đối mặt với số phận giải thể.

ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđố[Lei Sports] Vào sáng sớm ngày 30 tháng 10, Giờ Bắc Kinh, Granerda sẽ đối mặt với nhà ở nhà để đối mặt với Hy Lạp Saaloniki Hy Lạp. Hiện tại, Granada cũng tiết lộ chấn thương hiện tại của đội.ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđốTrong trò chơi này, Granada phải đối mặt với ảnh hưởng của nhiều thương tích của nhiều người, trong đó Du Alt và tiền vệ Aziz trở nên nghi ngờ.

Số người nộp đơn xin giảm thất nghiệp ở Anh -25,0k tương đối -29,7k

ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđốCựu chiến binh tiền tuyến Solidado gần đây đã được chẩn đoán mắc virus mới của Crown và sẽ vắng mặt trong trò chơi. Tiền vệ của tiền vệ người Pháp, hậu vệ dias, hai cầu thủ thay thế Rosano và Gini quyết tâm vắng mặt do chấn thương.ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđố[Lei Sports] Vào lúc 12:30 trưa ngày 29 tháng 10, Giờ Bắc Kinh, mùa giải thường xuyên của CBA, Guangsha phải đối mặt với Shanxi.ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđốShanxi gần đây đã phải chịu một chuỗi ba trận thua, và trước trận đấu, Sun Minghui và Zhao Yanhao đã bị đóng cửa trước trận đấu.ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđốSau khi khai mạc, Guangsha đã dẫn đầu trong việc tìm kiếm một ý nghĩa hàng đầu. Ladulica và Hu Jinqiu đã giành được các điểm trong dòng bên trong.ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđốTrong quý thứ hai, Ladulic tiếp tục tiếp tục dòng bên trong, nhưng Shanxi đã không thể hiện sự yếu kém và vẫn cắn điểm số. Sau giờ nghỉ giải lao, Quảng Đông 54-53 đã dẫn Shanxi với 1 điểm.

ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđốTrong nửa sau của trò chơi, hai đội tiếp tục chơi ba điểm liên tiếp. Ren Junwei và Franklin đã hợp tác để giúp Shanxi vượt qua điểm số. Shanxi khóa trong chiến thắng. Cuối cùng, Shanxi 113-103 như Quảng Đông đã kết thúc 3 thất bại liên tiếp.ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđốThống kê của hai bên trong trò chơi này: Guangsha: Ladulica 31 điểm và 12 bảng, Hu Jinqiu 28 điểm và 7 bảng, Feng Xin 12 điểm và 3 bảng 17 hỗ trợ, Li Jinglong 22 điểm và 5 bảng và 4 hỗ trợ.ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđốBoualem Khoukhi, R & oacute; -r & oacute ;, Musab Kheeder, Karim Boudiaf, Almoez Ali và sáu cầu thủ nhập tịch của Ahmed Alaaeldin đều được liệt kê.

ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđốĐội trưởng Hassan Al-Haydos đã ghi được 28 bàn thắng sau 132 trận, tiền đạo Ali đã ghi 26 bàn sau 58 trận và một tiền đạo khác Akram AFIF 63 trận đấu ghi được 28 bàn thắng.ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđốNgoài ra, hai hậu vệ Abdelkarim Hassan và Boualem Khoukhi đã ghi được 33 đội quốc gia để ghi bàn.ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđốThủ môn: Saad Al Sheeb, Mohammed al-Bakri, Fahad Younes (Lai Yang) Hậu vệ: Abdelkarim Hassan, Boualem Khoukhi (Dorhad), R & Oacute; . .ốngườinộpđơnxingiảmthấtnghiệpởAnh250ktươngđố.

Trọng tài trọng tài Hàn Quốc Gao Hengjin sẽ đóng vai trò là trọng tài của trò chơi này. Gao Heng trước đây đã thực thi Quảng Châu Evergrande trong vòng đầu tiên của trận bán kết.Thời tiết ở Tô Châu, Sunny, Dongfeng II, Nhiệt độ 13 -21 (19: 35-21: 30 Nhiệt độ Tô Châu là 15 -17) Cả hai bên dừng Quảng Châu dừng lại) Quảng Châu Evergrande) trước trận đấu: Tôi hy vọng rằng trò chơi thú vị hơn trò chơi trước và trò chơi net dài hơn.

Số người nộp đơn xin giảm thất nghiệp ở Anh -25,0k tương đối -29,7k

Khi chúng tôi, cố gắng tránh bị gián đoạn trò chơi càng nhiều càng tốt. Tôi hy vọng rằng trò chơi có thể được tiếp tục nhiều hơn và giữ quá trình của trò chơi càng nhiều càng tốt trong tay chúng tôi.Hy vọng rằng đội sẽ kiên nhẫn với trò chơi vào ngày mai. Có nhiều yếu tố không chắc chắn trong một chiến thắng và thất bại cố định. Giữ sự bình tĩnh và kiên nhẫn.Nếu bạn có thể, tôi muốn đưa tất cả tiền đạo của tôi lên sân.Nhiều đội đang chơi các tiền đạo duy nhất, về phía trước kép, giành chiến thắng trong các trò chơi chính và một điểm bóng đá quan trọng. Chúng tôi phải duy trì sự cân bằng, đặc biệt là các cuộc thi chính.

Olaroju (Jiangsu Suning): Khoảng thời gian giữa hai trò chơi rất ngắn, vì vậy phần lớn thời gian chúng tôi sử dụng nó trong sự phục hồi của người chơi. 90 phút tiếp theo hoặc lâu hơn sẽ xác định chức vô địch. Đây là một nhiệm vụ khó khăn. không phải là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.Cuộc thi phụ thuộc vào khả năng của tình huống trên sân và khả năng kiểm soát cảm xúc. Đây cũng là yếu tố mà chúng ta luôn có thể đạt được bước này.Không ai sẽ tin vào khả năng của chúng tôi tốt hơn chúng tôi, vì vậy chúng tôi phải làm điều này tốt trong trò chơi cuối cùng.Chúng tôi cảm thấy rằng toàn đội bây giờ rất giỏi và có thể các trò chơi bóng đá có thể xảy ra. Chúng tôi bây giờ rất háo hức để giành chiến thắng trong trò chơi.

Dự đoán khởi đầu của Quảng Châu Evergrande (4-3-3): Liu Dianzo, Wu Shaocong (U23), Jiang Guangtai, Park Zhizheng, Zhang Linzheng, Pauinho, Huang Bowen . F), Edel (f) Giọng nói của thế giới bên ngoài được lên kế hoạch dày đặc, mùa này, Super League sẽ hủy bỏ lễ trao giải. Sau vòng cuối cùng của Jiangsu Suning, Super League Trung Quốc và Trung Quốc A, hai vòng của Super Super Trung Quốc League, hai vòng của vòng playoffs, Cup Hiệp hội bóng đá và cầu thủ xuống hạng của Trung Quốc, Trung Quốc B và chức vô địch sẽ được ra mắt.[Lei Sports] Có ba năm giải đấu lớn ở Costa Rica trong danh sách lớn này. Bốn người ở Ala Hurrenos được chọn và 4 người chơi ở Hoa Kỳ.

Số người nộp đơn xin giảm thất nghiệp ở Anh -25,0k tương đối -29,7k

Tiền đạo Campbell đã chơi cho các đội châu Âu như Arsenal. Ngôi sao lớn nhất là thủ môn Navas của Paris Saint -Riman, nhưng anh hiện đang bị thương và có thể bỏ lỡ trận đấu thân thiện.Thủ môn: Keylor Navas (Paris Saint -Germain), Leone Moreira (Ala Huriance), Esteban Alvarado (Eredediano) Hậu vệ: Ricardo Blanco (Saprisa Sports), Cristian Gamboa (Bohon) Kendall Waston cấp tính; N (Ala Hurial) tiền vệ: Celso Borges, David Guzm & Aacute; N (Saprisa Sports), Bernald Alfaro (Ala Hurianos), Johan Venegas (Saprisa Sports) AZ (Người chơi Columbus), Tiền đạo của Deyver Vega (Sin Diffzot): Jonathan Moya (Ala Huriance), Francisco Rodr & Iacute; Guez (Torima), Joel Campbell, Felicio Bro wn (Qinstohova)

[Lei Sports] Vào ngày 12 tháng 11, Giờ Bắc Kinh, Super League Trung Quốc đã chính thức xác nhận rằng việc nâng cấp và playoffs của Vũ Hán Zhuoer và Zhejiang Energy Greentown sẽ được xác định rằng vòng đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 11.Thông báo chính thức của Super League Trung Quốc đã viết rằng vào ngày 18 tháng 11 và ngày 22 tháng 11, Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Vũ Hán thứ 15 của Super League Trung Quốc sẽ bắt đầu hai vòng với vị trí thứ hai tại Zhejiang Energy Greentown ở China League. , cả hai trò chơi sẽ được tổ chức tại Trung tâm thể thao Olympic Tô Châu.[Lei Sports] Đội Nhật đã công bố danh sách 24 người một tuần trước. Họ sẽ thi đấu với Panama và Mexico vào ngày 13 tháng 11 và ngày 17 tháng 11.Lần này, nhóm Nhật Bản đã chọn địa điểm đào tạo và thi đấu ở Áo Graz, nhưng dịch bệnh châu Âu đã hồi phục gần đây. Úc là một khu vực thảm họa nghiêm trọng. Chính phủ đã thực hiện lệnh giới nghiêm (lúc 20:00 đến 6:00 đêm hôm sau ).Vào ngày thứ hai của thông báo của đội Nhật, Berford đã từ chối từ bỏ luật pháp và rời khỏi đội với lý do các quy định FIFA mới và câu lạc bộ có quyền gửi kẻ cướp bóc. Nó phải bị cô lập trong 5 ngày.Trong sự tuyệt vọng, Hiệp hội bóng đá Nhật Bản chỉ có thể chọn tiền vệ của Salzburg Okuarya để thay thế nó, nhưng Salzburg có sáu cầu thủ được chẩn đoán bị nhiễm vào tuần trước. Chương trình đầu tiên của Okawa Yaya chỉ có thể bị trì hoãn.

Trên thực tế, đội bóng Nhật Bản này không thiếu một cầu thủ giỏi trong tiền vệ. Ito Chunchun, người đã thể hiện tốt với Cameroon và tiềm năng, và tiềm năng mới của Star Health là một người phù hợp ở bên phải.[LEI Sports] Vào ngày 8 tháng 11, Giờ Bắc Kinh, Liên minh CBA đã ban hành A & ldquo; đạt 5,42 triệu nhân dân tệ.

Theo thống kê, Guo Ailun, người bị phạt nhiều nhất trong nhóm Liêu Ninh, đã bị phạt 1,15 triệu nhân dân tệ trong 4 vụ vi phạm.Số lượng hình phạt lớn nhất là đội Quảng Đông, bao gồm huấn luyện viên trưởng du Feng, cầu thủ Zhao Rui, Hu Mingxuan, Wang Huankai, Xu Jie và đội Quảng Đông đã bị phạt tổng cộng 2,12 triệu.

Và đội trợ giúp nước ngoài của đội Bắc Kinh Lin Shuhao mùa trước đã bị phạt 550.000 nhân dân tệ; Đội Thâm Quyến Bai Haotian, Đội Tongxi đã mua Erdan, Đội Bayi Zou Yuzheng, mỗi người bị phạt 500.000 nhân dân tệ, và Tân Cương Zhou Qi đã bị phạt 100.000 Yuan.Tất cả các khoản tiền phạt phải có trên tài khoản chính thức của giải đấu trước ngày 10 giờ sáng ngày 14 tháng 12, nếu không các vận động viên sẽ bị cấm.

Số lượng lớn các hình phạt liên quan đến người rộng rãi, và nó vẫn còn trong lịch sử 25 năm của CBA.Vụ việc này đã gây ra Xuan Ranba trên Internet và tiếp tục lên men. Hôm nay, một bài báo cho biết vấn đề này từ đầu đến cuối.Số tiền phạt có hợp lý không?Điều này cần được nhìn thấy từ nhiều góc độ.Mặc dù số lượng hình phạt rất cao, nhưng nó thật tuyệt vời và gây sốc, nhưng các thuật ngữ này được viết trong các tiêu chuẩn kỷ luật giải đấu mùa trước. Giấy trắng là Black & Mdash; & Mdash;

Và nó đã được phát hành cho các đội khác nhau trong một thời gian dài. Đội có nghĩa vụ cho người chơi biết các tiêu chí kỷ luật của liên minh. Không biết liệu người chơi có biết liệu họ có biết về tội ác hay không.Trong các điều khoản này, người ta đã viết rõ ràng rằng các vận động viên đã báo cáo những lời chỉ trích lần đầu tiên rằng các vận động viên không bị phạt 500.000 người, và không có bộ đệm nào; các thành viên của đội huấn luyện đã báo cáo chỉ trích lần đầu tiên và bị phạt 100.000 người. Ở đó không có bộ đệm.

Điều đó có nghĩa là, những khoản tiền phạt này thực sự có thể truy nguyên được, chỉ cần làm những việc theo các chương.Điều vô lý về công chúng là hai điểm: điều đầu tiên là số tiền phạt là quá lớn. Những quy tắc này không dành cho các vận động viên ngôi sao, và họ là tất cả mọi người trong CBA League.

So với mức thu nhập trung bình của CBA League, nó chắc chắn cao. Các vận động viên CBA League có mức lương hàng năm là 10 triệu và mức lương hàng năm sẽ hơn mười đến 20 W.Có lẽ mức lương hàng năm của một người chơi không bị phạt đủ, điều này chưa bao giờ được sử dụng trong bất kỳ giải đấu quốc tế nào.

Lấy NBA làm ví dụ. Trong mùa 18-19, mức lương trung bình hàng năm của NBA là 7,771 triệu đô la Mỹ; mức lương hàng năm là 4,32 triệu đô la Mỹ và mức lương trung bình hàng năm của mùa giải trước nên là hơn 800 W .Tiền phạt của họ thường là khoảng 50.000 đến hàng chục triệu đô la. Trừ khi họ bị đình chỉ và khấu trừ tiền lương theo lập luận, họ chưa bao giờ có phạt hàng triệu đô la, chưa bao giờ xảy ra ở châu Âu.Hình phạt như vậy là người đầu tiên ở vĩnh cửu.Thứ hai là nhà tài trợ quy định rằng điều này cũng cho phép li ning rơi vào miệng.

Li Ning đã bị trừng phạt không chỉ các cầu thủ trên sân, mà còn cả việc đào tạo thông thường, đi xe buýt của đội và đi ra khỏi ba lô, v.v ... Đây là tất cả trong phạm vi quyền hạn của các quy tắc.Điều này là không thể tránh khỏi rằng mọi người đang đặt câu hỏi: Li ning quá rộng?Theo các giải đấu quốc tế khác, họ vẫn lấy NBA làm ví dụ. Chiếc áo của người chơi thuộc về nhà tài trợ (nhà tài trợ NBA là Nike); chân của người chơi thuộc về chính họ, và người chơi có thể nói chuyện với hợp đồng chứng thực với sự tài trợ.

Ví dụ, LeBron James mặc Nike, Harden mặc Adidas, Curry Wears Andma, Cle Thompson mặc Anta, v.v.Nhưng CBA là khác nhau, tất cả đều thuộc về gia đình Li Ning, bất kể áo, giày thể thao hay thiết bị khác.

Chỉ có hai người chơi có quyền mặc các thương hiệu khác trong năm nay. Yi Jianlian và Guo Ailun là vì Nike trả tiền cho hai người chơi.Nhưng điều này vẫn dựa trên đóng góp đặc biệt của Nike cho bóng rổ Trung Quốc trong lịch sử. Bao gồm Nike cũng là nhà tài trợ của đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Trong trường hợp này, Nike đặc biệt ưu tiên cung cấp cho họ.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhiatv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TF88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MANCLUB%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K188%20-%20