{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banthang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xocdia%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fc88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dafabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2078win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079sodo%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qq724%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ALO88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vin777%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tk883%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoi%20Lac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NHAT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Royvin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20winvn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuantv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ta88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsport%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090phut%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddy%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bum79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2022BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OKBET88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bth%E1%BB%83thao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fafa191%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20365VN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20UCW88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MonsterTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LUCKY88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20afb168%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VB777%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LUCKY88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dafabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Chaolong%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RIKVIP%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686th%E1%BB%83thao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gam88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088wan%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kv99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%C3%A0o%20R%E1%BB%93i%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VBET79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pkwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CMD368%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ONBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20twin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%201XBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hk88%20-%20

论 论 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤

论论Tuy nhiên, cả Ả Rập Saudi và Nga đều nói rằng giá trị trung bình của năm năm bị khiếm khuyết.

🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤Tuy nhiên, người dân Iran hiện đang lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.论论Các chính phủ khác, các nhà quan sát thị trường và các nhà kinh tế cũng đang chú ý đến tình hình kinh tế của Iran.

论 论 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤

🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤Có thể mất 6 tháng để thực hiện các lệnh trừng phạt như thể nó không tệ như trước.论论Tom Elliott, một chiến lược gia đầu tư quốc tế của Tập đoàn Devere có trụ sở tại London, nói rằng nền kinh tế Iran có thể không bị ảnh hưởng như vài năm trước.🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤Hoa Kỳ trước đây đã hợp tác với các lệnh trừng phạt châu Âu đối với Iran, nhưng lần này châu Âu đã không tuân theo Hoa Kỳ để áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Iran.论论Elliott tin rằng châu Âu có thể tìm kiếm sự miễn trừ và cho phép nó tiếp tục mua dầu từ Iran.🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤Theo cách này, Iran có thể tiếp tục kinh doanh với các quốc gia này theo cách tương tự.

论论Nếu Trump buộc châu Âu phải tuân theo Hoa Kỳ để áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, thì điều đó có thể dẫn đến những vết nứt nghiêm trọng giữa châu Âu và Hoa Kỳ.🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤Suzanne Maloney nói rằng nếu châu Âu không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, nền kinh tế Iran có thể tồn tại.论论Các thương nhân có liên quan nói rằng sự căng thẳng ngày càng tăng của dầu thô Venezuela và các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran có thể ngăn chặn việc cung cấp dầu thô, thúc đẩy giá dầu thô trên thị trường tương lai lên trên 70 đô la/thùng.

🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤Hiện tại, dầu thô Brent, chiếm hai phần của điểm chuẩn cung cấp dầu thô của thế giới, đã vượt quá 78 đô la. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2014. Tương lai dầu thô của Hoa Kỳ cũng tăng trên 72 đô la.论论Greg Sharenow, giám đốc danh mục đầu tư hàng hóa PIMCO, cho biết việc giảm bất kỳ nguồn cung Iran nào có thể làm trầm trọng thêm thâm hụt thị trường, điều này sẽ dẫn đến giá tăng. Trong thời gian ngắn, giá dầu sẽ vượt quá $ 80/thùng.🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤Các quỹ phòng hộ và một số công ty khác đang tăng chip trên các lựa chọn dầu thô tăng giá để đạt đến mức hồ sơ.论论Nếu hợp đồng dầu thô Brent đạt 90 đô la vào cuối tháng 10 vào tháng 12, hợp đồng tương lai hiện tại trị giá 21,3 triệu thùng tương lai sẽ nhận được một lợi nhuận lớn.

Đồng thời, hợp đồng dầu thô của Hoa Kỳ 14.000 hiện đang được tổ chức cũng sẽ đạt $ 85/thùng ở giữa -June.Việc sản xuất dầu của Mỹ bù đắp cho việc giảm sản xuất OPEC và các nỗ lực. OPEC gần đây đã tuyên bố rằng nguồn cung dầu thô toàn cầu dư thừa về cơ bản đã bị loại bỏ. Dữ liệu cho thấy hàng tồn kho dầu thô của tổ chức nhà nước vào tháng 3 chỉ có hơn năm năm là 9 triệu thùng. triệu thùng/ngày, tăng 10.000 thùng mỗi ngày từ tháng ba.

论 论 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤

Tuy nhiên, nhu cầu trung bình đối với dầu thô OPEC năm 2018 là 32,74 triệu thùng mỗi ngày.Ngoài ra, sản lượng của Venezuela vẫn đang giảm. Mặc dù Venezuela tuyên bố rằng sản lượng không thay đổi và nó vẫn là 1,51 triệu thùng mỗi ngày, nguồn tin cho biết sản lượng của Venezuela đã giảm 40.000 thùng mỗi ngày xuống còn 1,44 triệu thùng mỗi ngày. Tiếp tục.Tuy nhiên, sự gia tăng sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ làm giảm tác động của việc tiếp tục giảm sản xuất OPEC. Dữ liệu mới nhất cho thấy sản xuất dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng lên 10,7 triệu thùng mỗi ngày. Đồng thời, EIA hy vọng rằng dầu đá phiến Sản xuất tại Hoa Kỳ vào tháng 6 sẽ tăng 145.000 thùng mỗi ngày. Tinh hoaTrên sơ đồ 1 giờ của phân tích kỹ thuật, xu hướng làm đẹp và dầu dao động, và nó vẫn nằm trong khoảng sốc từ 70,4 đến 72, và nó vẫn sẽ hợp nhất trong một thời gian ngắn.

Gần đây, mức trung bình động đã bắt đầu liên kết và xu hướng dầu làm đẹp sẽ được thu hẹp hơn nữa. Đồng thời, cột năng lượng của MacD sẽ phân rã, không loại trừ sự lựa chọn dầu làm đẹp.Nhìn chung, dầu làm đẹp ở trong khu vực bạn mua.Hỗ trợ trực tiếp nhất dưới đây là $ 70,4, sẽ được kiểm tra ở mức $ 70 và $ 69,8 nếu nó giảm xuống dưới vị trí này.Rơi ở mức $ 69,8 US $ 69,8 sẽ vào phạm vi sốc thấp.

Áp lực trực tiếp nhất ở trên là $ 71,5 và xác suất dầu của Hoa Kỳ ở vị trí này sẽ được kiểm tra ở mức $ 72.Nhưng không có khả năng vượt quá $ 72 trong một thời gian ngắn.

论 论 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤 🎤

Theo phần mềm doanh nghiệp kinh tế kinh tế tài chính của Huitong, kể từ 11:40 giờ Bắc Kinh, giá đóng cửa của hợp đồng liên tục của tương lai dầu thô WTI ở Hoa Kỳ đã được báo cáo là $ 71,15/thùng.Nhắc nhở giao dịch dầu thô: Đồng đô la kiếm được giá dầu, hãy đợi EIA để cứu khủng hoảng

Futures dầu thô Brent đã đạt được điểm số nguyên $ 80/thùng vào ngày 15 tháng 5 và đặt mức cao nhất kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2014.Xu hướng tương lai dầu thô WTI ở Hoa Kỳ cũng đã làm mới mức cao nhất trong ba năm qua.Tuy nhiên, sau đó, giá dầu đã giảm đáng kể do sự sụt giảm đáng kể trong thị trường chứng khoán Mỹ, hoặc không dễ để đề xuất rằng thị trường dầu để duy trì mức này là không dễ dàng.Giá dầu đã quay trở lại điểm ban đầu ba năm rưỡi trước.Ba năm rưỡi trước, OPEC đã quyết định áp dụng một thái độ thống nhất đối với nguồn cung dầu toàn cầu, khiến giá dầu giảm mạnh.Giá dầu đã quay trở lại điểm ban đầu ba năm rưỡi trước.

Vào thứ ba (15 tháng 5), dầu thô Brent đã từng đạt mốc 80 đô la và chạm 79,47 đô la trong ba năm rưỡi.Giá dầu vải là lần trước gần $ 80/thùng là vào ngày 27 tháng 11 năm 2014.

Ở mức giá này, OPEC đã từ chối loại bỏ tình trạng cung cấp quá mức của thị trường dầu thô thông qua các biện pháp để hạn chế hoặc giảm sản xuất.Chính vì quyết định này của OPEC năm đó, giá dầu đã bị choáng.

Trước cuộc họp OPEC vào tháng 11 năm 2014, giá dầu đã giảm gần 30%so với nhiều năm trong năm tháng.OPEC từ chối giảm sản xuất tại thời điểm đó để tăng áp lực bán. Giá dầu Brent giảm từ 77,75 đô la/thùng từ ngày trước cuộc họp OPEC xuống còn 70,15 đô la Mỹ/thùng một ngày sau cuộc họp OPEC.

OPEC và Ả Rập Saudi đã đặt cược vào thời điểm đó, và giá dầu thấp buộc các công ty khoan dầu đá phiến của Mỹ phải giảm sản lượng.Công ty khoan dầu đá phiến Mỹ dựa vào các phương pháp khoan tiên tiến đắt tiền để chiết xuất dầu và khí tự nhiên từ lớp đá.Tuy nhiên, OPEC đã bị mất, và giá dầu thô Brent cuối cùng đã giảm xuống còn 27,10 đô la/thùng vào tháng 1 năm 2016.Điều này buộc OPEC phải hợp tác với Nga và các quốc gia sản xuất dầu khác kể từ năm 2017 và giảm sản lượng 1,8 triệu thùng mỗi ngày.

Thỏa thuận giảm sản xuất giúp giá dầu tăng lên OPEC để đưa ra quyết định lớn trước đó.Do nhu cầu dầu mạnh, cuộc khủng hoảng kinh tế của Venezuela làm giảm đáng kể sản lượng dầu thô của đất nước, cùng với các lệnh trừng phạt của Tổng thống Hoa Kỳ Trump đối với Iran, việc thu hồi giá dầu vượt quá mong đợi.

John Kilduff, người sáng lập Energy Hedie Capital, cho biết, mặc dù sản xuất dầu thô của Mỹ đã bù đắp rất nhiều hạn chế sản lượng của OPEC, OPEC dường như kiểm soát thị trường.Theo ông, OPEC có thể cho phép chúng tôi giá dầu thô tăng từ 70-72 đô la hiện tại lên 80-85 đô la.

John Kilduff tin rằng giá dầu hiện tại sẽ vẫn còn cao và có thể được lên kế hoạch cẩn thận ở Saudi Arabia's & Ldquo.Vào tháng Tư, Trump đã tweet & ldquo; giá dầu đã được đẩy mạnh một cách giả tạo & rdquo; và nhắm vào OPEC.

Trump nói trên Twitter: & ldquo; Đây là một bộ phim của OPEC một lần nữa.Bao gồm các tàu vận chuyển dầu đầy đủ trên biển, trong trường hợp cao kỷ lục, giá dầu được đẩy mạnh một cách giả tạo. Điều này không tốt và không thể chấp nhận được!& rdquo; Thứ Năm tuần trước (10 tháng 5), việc kết thúc giá tương lai dầu thô WTI đạt mức cao nhất kể từ cuộc họp OPEC vào tháng 11 năm 2014, nhưng nó không cao hơn mức này kể từ đó.OPEC đã từ bỏ sự không hành động của thị trường dầu trong ba năm rưỡi tới, và dầu vải đã trở lại mốc 80 đô laXAU/USD-0,17%được thêm/xóa từ danh mục đầu tư vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm inch đầu. và thêm vị trí. Các vị trí và vị trí được thêm vào đã được thêm thành công vào: + Thêm các vị trí khác để chấm dứt Anh để đầu tư của cải.com -tuesday, 10 -Year US Lợi suất nợ đã tăng, đứng cao 3,2%, lên tới 7 năm, Hoa Kỳ Đô la trở lại 93 đến 93 so với đèo, giá vàng rõ ràng được ném.

Giá của vàng tại chỗ vẫn bị mắc kẹt trong xu hướng của thứ ba ngày hôm nay. Mặc dù nó đã tăng nhẹ, nhưng nó vẫn lắc ở điểm số 1300. Hiện tại, nó được báo cáo lên tới $ 1293,87/ounce.Về tin tức, theo hãng tin Tân Hoa Xã, Hiệp hội Triều Tiên đã báo cáo vào sáng 16 rằng, cho rằng Hàn Quốc và Hoa Kỳ gần đây đã thực hiện sự khiêu khích và đối đầu như các cuộc tập trận quân sự chung lớn chống lại Bắc Triều Tiên, Triều Tiên Triều Tiên, Triều Tiên Triều Tiên, Triều Tiên phải đình chỉ miền bắc và phía nam được mong đợi ban đầu vào ngày 16. Các cuộc đàm phán cao cấp.

Được biết, các cuộc tập trận quân sự chung lớn chống lại Triều Tiên, bắt đầu ở Hàn Quốc từ ngày 11, bắt đầu ở Hàn Quốc vào ngày 11 tháng 11 & ldquo; khiêu khích quân sự quan tâm & rdquo ;.Ngoài ra, Kho bạc Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhất đối với Iran, với mục tiêu chỉ ra thực tiễn tài chính của Đảng Lebanon Trust được Hoa Kỳ xác định là một tổ chức khủng bố.

Ngoài người trong các lệnh trừng phạt, cá nhân, Arabi, chủ tịch của Ngân hàng Iraq, Ả Rập, chủ tịch của Iraq, chủ tịch của Ngân hàng Hồi giáo Irad.Bộ trưởng Tài ; Bộ Tài chính đã quyết định hành động để đàn áp khả năng lạm dụng của Iran trong việc lạm dụng các hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và khu vực.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%E1%BB%81%20b%E1%BB%9D%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MAYCLUB%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VBET79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2012FUN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhia%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20