{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vnd555%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mocbai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhiatv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20New88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sum99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20333666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fb9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Eubet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Y6%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FUN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQbetWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitom%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20th%E1%BB%A9c%20khuya%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2012bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20New88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20n88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngo%C3%A1c%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fb9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20p3%20game%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TOBET88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pkwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FB88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WINLOTT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VBET79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nhatvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SaokeTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pkwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20king86%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%E1%BB%81%20b%E1%BB%9D%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DD7%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xso99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheotv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208LIVE%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Me88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20388bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Lucky88.club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BanthangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thedo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20KUFUN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dubai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CF68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20360bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SAM86%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vn666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Suong%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OPPA888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thuckhuya%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088wanwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20009game%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CMD368%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mocbai%20-%20

Dự báo sản xuất công nghiệp Tây Ban Nha 4,1% tương đối 3,7% so với 3,7%

ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớ"Trường hợp vũ khí: Phản hồi của TenTile cũng cho phép bạn cảm nhận sự khác biệt giữa chạy, trượt hoặc leo lên bề mặt trên kết cấu. Nếu bạn ngã hoặc nhảy, bạn sẽ cảm thấy một cú đánh trong tay.

ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớBị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và sự phổ biến ngày càng tăng của các trò chơi kỹ thuật số, CDPR dự đoán rằng hơn một nửa doanh số của "CyberPunk 2077" sẽ là phiên bản kỹ thuật số.ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớTại cuộc họp nhà đầu tư hàng quý gần đây, CFO Piotr Nielubows của CDP cho biết họ rất chắc chắn rằng tỷ lệ bán hàng của phiên bản kỹ thuật số của "CyberPunk 2077" sẽ cao hơn so với "Witcher 3" và cao hơn 50%.

Dự báo sản xuất công nghiệp Tây Ban Nha 4,1% tương đối 3,7% so với 3,7%

ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớÔng nói: "Tỷ lệ dự đoán giữa phiên bản kỹ thuật số bán hàng của chúng tôi và phiên bản vật lý. Vì chúng tôi đã thấy rằng âm lượng trước phiên bản kỹ thuật số rất mạnh, chúng tôi phải có nhiều khả năng phân tách số/vật lý và có xu hướng kỹ thuật số phiên bản.ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớChúng ta sẽ đi bao xa? Thành thật mà nói, chúng ta không biết, nhưng chúng ta chắc chắn còn hơn cả "Witcher 3", và hơn 50%nên đến từ các kênh kỹ thuật số.ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớ"Cyberpunk 2077" sẽ được phát hành vào ngày 10 tháng 12, hạ cánh trên PC, PS4, Xbox One và Stadia.ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớTruyền hình nghệ thuật thương gia EA American đã thông báo rằng EA Sports "FIFA 21" sẽ ra mắt phiên bản PS5 và Xbox Series X | s vào ngày 4 tháng 12 để đưa thế giới trò chơi lên một lĩnh vực mới.ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớKết hợp với hiệu suất của thế hệ máy chơi game nhà mới và sự tiến bộ của động cơ Frost, người chơi có thể trải nghiệm tải nhanh và tăng cường các hiệu ứng thị giác, âm thanh và hành động của người chơi, cũng như bầu không khí của trò chơi bóng đá siêu thực.

ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớ"FIFA 21" tái tạo các hiệu ứng hình ảnh và âm thanh cho thế hệ máy chơi game nhà mới, và đã củng cố sân vận động toàn diện thông qua hệ thống kết xuất ánh sáng mới bị trì hoãn lấy cảm hứng từ các chương trình phát sóng bóng đá hàng đầu và hệ thống kết xuất ánh sáng và không khí.ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớTrò chơi đặc biệt bao gồm hàng ngàn sự cổ vũ thực sự từ các sự kiện lớp thế giới, bao gồm Liên đoàn bóng đá Anh, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha A và Liên đoàn bóng đá hạng A của Đức. Mọi người có thể tiếp cận.ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớNhưng thật không may, sau nhiều lần thử, Amazon đã không thể làm lại hàng hóa cho nhà của Walker, và thậm chí không có lời hứa giao hàng.

ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớVideo giám sát: Amazon xác nhận rằng nhân viên đã bị sa thải, nhưng đối với gia đình Walker và tất cả các khách hàng đã bị đánh cắp PS5, một nhân viên đã bị trục xuất với dân thường.ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớHiện tại, Amazon đã không chính thức thừa nhận hành vi trộm cắp nhân viên và họ nói rằng họ đang điều tra vụ việc.ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớTheo Giám đốc điều hành Bungie Pete Parsons, Bungie đã phát triển một số trò chơi mới trong 3 năm.ựbáosảnxuấtcôngnghiệpTâyBanNha41tươngđối37sovớTrong một cuộc phỏng vấn với "Metro", anh đã nói về trò chơi tương lai của hãng phim và chia tay với công ty Activision.

Khi được hỏi về một phần với Bungie vào tháng 1 năm 2019 với tầm nhìn của nhà phát hành, Parsons nói rằng mong muốn nhất quán của họ là "theo đuổi sự độc lập sáng tạo".Rõ ràng, điều này có nghĩa là kiểm soát "Destiny 2".

Dự báo sản xuất công nghiệp Tây Ban Nha 4,1% tương đối 3,7% so với 3,7%

Sự phát triển của Bungie các trò chơi dự án khác không còn bí mật.Vào năm 2018, Bungie đã gửi một nhãn hiệu phần mềm trò chơi mới ở châu Âu.Bungie năm 2019 cũng có kế hoạch phát hành một trò chơi "định mệnh" vào một lúc nào đó vào năm 2025.Một quảng cáo tuyển dụng của Bungie năm nay đã đề cập rằng họ đang phát triển một dự án "thoải mái và kỳ lạ".

Parson đã bỏ lỡ Jason Jones, Jonny Ebber, Zach Russsell và những người khác ba năm trước.Điều này có nghĩa là vào năm 2017, Bungie đã quyết định hấp thụ khoản đầu tư 100 triệu đô la của Netease vào năm 2018, và sớm chia tay với tầm nhìn.Parsons cũng tuyên bố rằng nhà thiết kế hệ thống xã hội "định mệnh" M.E.Chung tham gia vào một dự án ươm tạo mới.Quá trình ươm tạo là một nhóm tốt hơn. Tất nhiên, anh ấy cũng rất hài lòng với quá trình phát triển của trò chơi.

Hỗ trợ các dự án trò chơi ươm tạo này cho Bungie là ưu tiên chính của công ty.Mặc dù dịch bệnh, Bungie thuê nhân viên mới nhanh hơn bao giờ hết.

Dự báo sản xuất công nghiệp Tây Ban Nha 4,1% tương đối 3,7% so với 3,7%

Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, toàn bộ studio của Bungie đã thay đổi thành văn phòng từ xa tại nhà.Parsons nói rằng văn phòng từ xa sẽ là một thử nghiệm và thử nghiệm của các nhà phát triển nhóm.

Tác phẩm mới nhất được phát hành bởi một hãng phim ở Nhật Bản tiếp tục khám phá những loại game nhập vai táo bạo của họ, và nhân vật chính mà họ chọn lần này là một thây ma tên là Zed, mục tiêu cuối cùng là vượt qua vị thần hủy diệt.Zed dựa vào một công nghệ gọi là "siêu tái sinh", miễn là mong muốn của người dùng chưa đạt được, bạn có thể tiếp tục được hồi sinh.Loại cơ chế nào "siêu tái sinh" vẫn không rõ ràng trong trò chơi, nhưng nó có thể liên quan đến giới hạn cấp độ 9999."Magic War 6" cũng đã thêm một số tính năng thuận tiện cho người chơi mới, chẳng hạn như đào tạo lại, chơi lại và chiến đấu tự động, do đó làm giảm khó khăn của một số chiến đấu."Chiến tranh ma thuật 6" dự kiến ​​sẽ được ra mắt vào ngày 28 tháng 1 năm 2021 để hạ cánh trên các nền tảng PS4 và NS tại Nhật Bản và hạ cánh ở các khu vực khác vào mùa hè năm 2021.đoạn phim giới thiệu:

Vào ngày 22 tháng này, chúng tôi đã báo cáo rằng phiên bản vật lý PS4 của phiên bản vật lý PS4 của PS4 đã được báo cáo. Lần này, các video về 20 phút đã được tải lên Internet.Sau đó, CDPR đã phải phát hành phiên bản cuối cùng của phiên bản PS4 Pro và PS5 của phiên bản cuối cùng của "CyberPunk 2077" để xua tan nghi ngờ của người chơi về màn hình.

Tuy nhiên, đây không phải là hành vi ăn cắp duy nhất.Trên Reddit, một số người chơi nói rằng họ đã có phiên bản vật lý PS4 của trò chơi trước và tải lên video (tất nhiên, kết quả vẫn giống nhau, nó đã bị CDPR chặn).

Người chơi này đã không hiển thị bất kỳ nội dung trò chơi nào trong video lần này, nhưng cho thấy phiên bản bán lẻ của "CyberPunk 2077" và những thứ tốt khác, nhưng vẫn bị CDPR rút vì lý do bản quyền.Vì "Pacific 2077" sắp được phát hành, phương tiện truyền thông nước ngoài cho rằng người chơi nước ngoài là thời gian để tránh xa các ống dầu và chặn các từ khóa liên quan đến "Cyberpunk 2077" trên phương tiện truyền thông xã hội, bởi vì chắc chắn sẽ có những kẻ phá hoại khác nhau.

Trò chơi mô phỏng tình yêu tiểu thuyết trực quan "Monster of Memory Decling of Destiny-" hiện có sẵn trong hơi nước. Khu vực quốc gia có giá 99 nhân dân tệ và hỗ trợ người Trung Quốc đơn giản hóa.Giải thưởng Jin Man Award Girl Truyện tranh "Monster of Memory" Điều chỉnh trò chơi hoạt động cùng tên!Các hình minh họa màu sắc mới và các nhân vật từ bàn tay truyện tranh gốc, cũng như tiếng nói đầy đủ của Trung Quốc của nhóm chuyên nghiệp địa phương!Ngoài ra, ba cốt truyện và câu chuyện ký ức mới được thêm vào ... nhiều kết thúc được trình bày bởi tiểu thuyết trực quan, mô tả các tính năng cảm xúc bàn tay và chân cuối cùng ● Bản vẽ mới của truyện tranh gốc, bao gồm bản vẽ mới 16 màu CG và 16 Màu CG, và có hơn 700 ký tự trong tám ký tự trong tổng số hơn 700 quần áo, tư thế và biểu hiện khác nhau. ● Ngoài cốt truyện truyện tranh được viết lại bởi tiểu thuyết trực quan, một câu chuyện mới và cốt truyện mới Mô tả trò chơi câu chuyện: Trò chơi AVG còn được gọi là "tiểu thuyết trực quan" ở phương Tây. Nó mô tả câu chuyện với hình minh họa nhân vật, đầy đủ -đầy đủ -đầy đủ - Hình minh họa trang, âm nhạc, giọng nói và hiệu ứng.Người chơi quảng bá cốt truyện thông qua cách đấm chuột và sử dụng các tùy chọn khác nhau để đưa ra quyết định khác nhau cho các nhân vật trong câu chuyện, và cuối cùng đi đến các kết thúc khác nhau.Các tài liệu khác nhau bị rò rỉ bởi tổ chức Locker Ragnar tiếp tục lên men trên internet.

Vật liệu rò rỉ chỉ ra "Phiên bản Remake 4: Remake Phiên bản", được cho là sẽ được đưa ra trong quý IV của năm tài chính vào năm thứ 22.Những bức ảnh này ban đầu bị rò rỉ trong Dark Network, nhưng không mất nhiều thời gian để ai đó xuất bản chúng lên Imgur cho cư dân mạng thông thường để xem.

Khoảng 80 hình ảnh cho thấy tài liệu phát triển của trò chơi, sẽ được sử dụng cho bản làm lại sắp tới của trò chơi.Mỗi hình ảnh hiển thị mặt trước, mặt, phối cảnh và khái niệm ban đầu của vật liệu.

Ở góc dưới bên trái, bạn có thể thấy tên tệp của cách đặt tên truyền thống của lưới tĩnh, được gọi là "SM".Các nhà thiết kế cấp độ sau đó đặt các lưới tĩnh này vào các cấp độ khác nhau của trò chơi để tạo ra một thế giới của cảm giác nhập vai.

May mắn thay, những thông tin rò rỉ này không bao gồm bất kỳ kẻ phá hoại chính nào của trò chơi. Có lẽ xem xét rằng bản làm lại của trò chơi thường sẽ phát triển theo cốt truyện của trò chơi gốc, do đó không có spoiler quan trọng nào bị rò rỉ.Tuy nhiên, không phải tất cả các trò chơi đều may mắn.Tin tức bị rò rỉ gần đây cũng bao gồm một số lượng lớn các spoilers trong cuộc khủng hoảng sinh hóa 8.Người sáng tạo Enbseries, Borisvorontsov, gần đây đã chia sẻ phiên bản mới của loạt ENB Mod của "Killing the Block: Con người Cách mạng".

Phiên bản mới này cho phép giới thiệu nhiều nguồn ánh sáng hơn để tạo ra các hiệu ứng bóng chi tiết hơn và thêm hỗ trợ cho phản xạ không gian màn hình và độ che phủ môi trường.Tuy nhiên, phiên bản mới của Enbseries chỉ mở cửa cho các thành viên quyên góp Patreon.

Ngoài ra, Boris cũng đã đăng một ảnh chụp màn hình để hiển thị so sánh hiệu ứng (phiên bản gốc, hiệu ứng mod thấp hơn)."Link: Faces of Evil" và "Zelda: Wand of Gamelon" (Zelda: Wand of Game ", các trò chơi nền tảng CD-I, thường được coi là từ loạt phim của Verda hiện đã được người hâm mộ tái sử dụng.

Theo các nhà phát triển của mình, các bản làm lại máy tính này sẽ hỗ trợ các màn hình rộng và các chế độ làm lại để làm cho trò chơi dễ dàng hơn.Trò chơi cũng có phụ đề, lời nhắc và mở khóa các yếu tố, v.v.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ch%C3%A1o%20L%C3%B2ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20King88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DD7%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20D9bet%20-%20