{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThapcamTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20EGB99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nn88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20456bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jj88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Walo88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OKBET88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pog79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MANCLUB%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mcw%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20city%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ee88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sv66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thuckhuya%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CHO%C3%81NG%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MANCLUB%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThevangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2068gamebai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20winvn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhiatv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThuckhuyaTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TOBET88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vaoroi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BODOG%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20onebet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsporttv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NHAT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jili%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20M88vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bum79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MIG8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RakhoiTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sum99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TYPHU88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CF68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TOBET88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VBET79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20n88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20

射 Mario Na bắn Tây Ban Nha cứng nhắc trong thời gian là 1-0 Hà Lan

射MarioNabắÔng tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran mà không có kế hoạch sửa đổi sẽ không thỏa mãn ông.

âyBanNhacứngnhắctrongthờigianlà10HàTuần trước, đồng đô la Mỹ đã bỏ qua việc làm và dữ liệu tiền lương yếu của Hoa Kỳ, nhưng tuần này, sau các cuộc đàm phán thương mại Trung -us -us trong tuần này, trọng tâm thị trường là ma sát thương mại Trung -us.射MarioNabắSự xuất hiện trở lại của ma sát thị trường trên thị trường có thể thu hẹp triển vọng của đồng đô la.

射 Mario Na bắn Tây Ban Nha cứng nhắc trong thời gian là 1-0 Hà Lan

âyBanNhacứngnhắctrongthờigianlà10HàVấn đề Hoa Kỳ -IRAQ đã thúc đẩy mức độ cao của hai loại dầu. Ngoài ra, vấn đề Iran là chủ đề chính của thị trường dầu trong tương lai gần. Mặc dù việc sản xuất dầu của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng và số lượng Khoan đã duy trì sự gia tăng, thị trường dầu đã duy trì sự gia tăng mạnh mẽ và tạo ra nhiều hơn là tạo ra nhiều hơn so với áp đảo. cao ba năm.射MarioNabắĐiều này là do thị trường lo ngại rằng các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran hoặc giảm nguồn cung cấp dầu thô.âyBanNhacứngnhắctrongthờigianlà10HàNgày càng có nhiều nhà đầu tư đang đặt cược vào đô la Mỹ trong tương lai gần hoặc chậm lại.射MarioNabắDo căng thẳng địa chính trị bắt đầu nóng lên, đặc biệt là trước giai đoạn cuối ngày 12 tháng 5, Tổng thống Mỹ Trump phải quyết định liệu ông có rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hay không.âyBanNhacứngnhắctrongthờigianlà10HàCác nhà phân tích chỉ ra rằng tình hình ở Iran chắc chắn sẽ là trọng tâm của sự chú ý của thị trường trong tuần này.

射MarioNabắGiá thị trường của các sự kiện rủi ro như vậy thường dao động.âyBanNhacứngnhắctrongthờigianlà10HàNếu Hoa Kỳ cuối cùng rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, thì đồng đô la Mỹ dài hoặc bị bán hàng; ngược lại, ngón tay Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa.射MarioNabắTrước đó, chỉ số đô la Mỹ đã tăng trong tuần thứ ba liên tiếp và tuần này vẫn dự kiến ​​sẽ tăng trong hàng tuần.

âyBanNhacứngnhắctrongthờigianlà10HàHiện tại, chỉ số đồng đô la Mỹ được báo cáo ở 93,003, giảm 0,09%hàng ngày.射MarioNabắSự gia tăng năng suất nợ của Mỹ tăng sản lượng nợ Mỹ đô la Mỹ tiếp tục tăng, cao hơn mức 3%quan trọng, tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu đô la Mỹ.âyBanNhacứngnhắctrongthờigianlà10HàDo kỳ vọng của thị trường, Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách chống lại lạm phát trong bối cảnh chính quyền Trump tiêm một lượng lớn kích thích tài khóa cho nền kinh tế.射MarioNabắMột số nhà phân tích chỉ ra rằng hầu như không có dấu hiệu nào về ba tuần tăng của đô la Mỹ.

Làn sóng này đã đảo ngược sự suy giảm của đồng đô la trước đồng đô la.Tuy nhiên, Trump tuyên bố trước đó rằng việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran đã làm tăng nguy cơ xung đột ở Trung Đông và phản ứng chuỗi đối với nền kinh tế toàn cầu.

射 Mario Na bắn Tây Ban Nha cứng nhắc trong thời gian là 1-0 Hà Lan

Các đồng minh châu Âu cố gắng bảo vệ tính toàn vẹn của Thỏa thuận hạt nhân Iran. Các đồng minh châu Âu bị xáo trộn sâu sắc bởi động thái của Trump, và sau đó cố gắng bảo vệ tính toàn vẹn của thỏa thuận.Các đồng minh châu Âu đã tuyên bố rằng thỏa thuận sẽ tiếp tục và Iran đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không đàm phán bất kỳ sửa đổi nào.Các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp và Đức trước đây đã tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục tuân thủ Thỏa thuận hạt nhân hiện tại của Iran.Thủ tướng Anh Theresa Meng kêu gọi tất cả các bên tiếp tục làm việc trong Thỏa thuận hạt nhân Iran và thực thi đầy đủ thỏa thuận với tinh thần trách nhiệm.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức chỉ ra rằng thỏa thuận hạt nhân Iran đảm bảo mức độ an ninh cao hơn ở Trung Đông và toàn thế giới.Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nói rằng Tổng thống Pháp Macron sẽ có cuộc đàm phán với Tổng thống Iran Rouhani sau đó, và Iran cũng gợi ý rằng ông sẵn sàng nói chuyện.Sau khi liên lạc với Macron Rouhani, tuần tới có thể là một cuộc họp vào thứ Hai tuần sau (14 tháng 5) và các quốc gia tham gia sẽ bao gồm Iran, Pháp, Anh và Đức.Được biết, Trump nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với Iran để đạt được thỏa thuận mới, nhưng Iran đã tuyên bố rằng ông sẽ không chấp nhận sửa đổi thỏa thuận hạt nhân.

Trong một thời gian dài, thế giới phương Tây đã nghi ngờ rằng Iran đã cố gắng phát triển vũ khí nguyên tử.Về vấn đề này, Iran đã phủ nhận và tuyên bố rằng mục đích của kế hoạch hạt nhân của nó là được hòa bình.

射 Mario Na bắn Tây Ban Nha cứng nhắc trong thời gian là 1-0 Hà Lan

Nếu Iran được áp đặt một lần nữa, Iran sẽ khó bán dầu hoặc sử dụng hệ thống ngân hàng quốc tế cho nước ngoài.Sự không chắc chắn của cuộc khủng hoảng bán đảo đã làm giảm thêm Tổng thống Mỹ Trump lên Twitter rằng thời gian và nơi gặp gỡ với nhà lãnh đạo hàng đầu của Triều Tiên Kim Jong -un đã được xác định.

Trước đó, Kim Jong -un đã hứa sẽ đạt được hạt nhân hóa của Triều Tiên và sự không chắc chắn của cuộc khủng hoảng ở bán đảo đã giảm thêm.Do cuộc họp của Triều Tiên và Hoa Kỳ, Trump đã quyết định rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran.Một vòng xoắn mới và biến mất rủi ro thị trường có thể xảy ra, và có khả năng có chỗ cho các tài sản phòng ngừa rủi ro như vàng.Xu hướng giá vàng đã được tăng cường bởi các rủi ro địa chính trị và một đô la mạnh hơn. Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran để thúc đẩy sự ác cảm rủi ro và đàn áp đồng đô la Mỹ.Vàng là giữa rủi ro địa chính trị và đồng đô la mạnh mẽ.Mặc dù tin tức về việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Iran một lần đã thúc đẩy thị trường vàng, sự gia tăng giá vàng bị hạn chế bởi xu hướng mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ.

Phía Iran tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hạt nhân, đàm phán với Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác trong thỏa thuận và ở một mức độ nhất định làm suy yếu việc mua phòng rủi ro.Về quan điểm kỹ thuật, dòng hàng tuần cho thấy giá vàng đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp.

Gần đây, sự suy giảm đã chậm lại, và một sự hỗ trợ mạnh mẽ đã hình thành trong đèo Qiansan.Nếu một mức giá ngắn hạn đã giảm xuống dưới mức 1300, giá 1280 được hỗ trợ bởi giá ngắn hạn.

Việc tăng cường đồng đô la Mỹ đã dẫn đến sự khấu hao tiền tệ của các nước mới nổi. Mặt khác, với sự tăng cường liên tục của đồng đô la Mỹ trong tương lai gần, một lượng lớn tiền đã đổ vào đồng đô la Mỹ, dẫn đến khấu hao của nhiều loại tiền tệ. Tiền tệ của các nước mới nổi là lần đầu tiên.Với tốc độ tăng lãi suất hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng này, tiền tệ của các nước thị trường mới nổi đã khấu hao và bị mắc kẹt trong một vũng lầy của lạm phát ác tính.

Đô la Mỹ là một định nghĩa cao của Đèo 93 và các rủi ro địa chính trị đã tiếp tục tăng cườngDX + 0,08%đã thêm thành công từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư tùy chọn và thêm vị trí của vị trí. một inch. vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc DXY + 0,11%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm inch đầu. Tăng tỷ lệ cũng gây ra giá vàng* có thể được trả lại Ngày 1 tháng 5, 1,301,51 nhà phân tích kỹ thuật Mỹ Reuters New York/Luân Đôn giá cao ngày 9 tháng 5 đã giảm vào thứ Tư. Kích thích rủi ro-mua không, và lợi suất nợ công cộng liên tục của Hoa Kỳ cũng gây áp lực.Mặc dù Tổng thống Mỹ Trump đã quyết định rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân quốc tế được ký kết với Iran vào năm 2015 và khôi phục các lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước này, các đồng minh châu Âu và chính phủ Iran ở Hoa Kỳ đã hứa sẽ tuân thủ Thỏa thuận hạt nhân Iran vào thứ ba."Tình hình là tin tức được đưa ra, và tuyên bố về thỏa thuận hạt nhân Iran đã được công bố, điều này đã loại bỏ một số sự không chắc chắn về địa chính trị hỗ trợ giá vàng", Ole Hansen, giám đốc bộ phận chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo Đan Mạch cho biết.

Triều Tiên đã phát hành ba người Mỹ bị giam giữ trước Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên Hoa Kỳ, nơi tiếp tục giảm bớt sự căng thẳng của Bán đảo Triều Tiên và cũng gây ra giá vàng.1733 GMT, Gold XAU = giảm 0,1%xuống còn 1,312,89 đô la Mỹ mỗi ounce và nó đã giảm xuống mức thấp hàng tuần là 1.304,11 đô la Mỹ.

GCCV1 tháng 6 tại Hoa Kỳ đã đóng cửa giảm 0,70 đô la Mỹ, tương đương 0,05%, ở mức 1.313 đô la mỗi ounce.Chỉ số đô la Mỹ .dxy đã tăng lên vị trí cao trong năm nay, nhưng chỉ số giá được công bố tại Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới đĩa phẳng sau khi chỉ số giá dự kiến ​​tăng lên.

US 10 -Year Nợ công cộng US10YT = Sản lượng RR vượt quá 3%.Hansen nói rằng việc bán hàng loạt nợ công vào thứ Hai có thể tăng thêm lợi suất, có thể đủ để ngăn chặn giá 1.300 đô la so với giá vàng.

Suki Cooper, một nhà phân tích ngân hàng tiêu chuẩn, cho biết triển vọng tăng lãi suất của Hoa Kỳ cũng gây áp lực lên giá vàng.Nhà phân tích kỹ thuật của Reuters, Wang Tao nói rằng Gold Spot có thể tái xuất hiện tại mức thấp từ ngày 1 tháng 5 1.301,51 đô la Mỹ và không thể vượt qua mức kháng cự $ 1,317 ba lần.Giá bạc XAG = 0,6%, được báo cáo ở mức 16,53 đô la mỗi ounce và chạm 16,62 đô la trong hai tuần trước đó.Bạch kim xpt = 0,8%, US $ 912,74 mỗi ounce.

= = D XPD = 0,6%tăng lên $ 975,50 mỗi ounce.. Báo giá xpt = Báo giá Gold SPOT XPD = CFTC/Golcn COMEX COPAND COMPER Hoa Kỳ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran không kích thích hàng rào để mua thị trường

Trong thời kỳ New York vào thứ Tư (ngày 9 tháng 5), dữ liệu được công bố bởi Thông tin năng lượng của Hoa Kỳ (EIA) cho thấy hàng tồn kho dầu thô EIA của Hoa Kỳ vào tuần ngày 4 tháng 5 đã giảm 2,197 triệu thùng, dự kiến ​​sẽ giảm 719.000.000 thùng.Hàng tồn kho xăng giảm 2,174 triệu thùng, và dự kiến ​​sẽ giảm 450.000 thùng.

Hàng tồn kho dầu tinh chế giảm 3,791 triệu thùng và dự kiến ​​sẽ giảm 1,375 triệu thùng.Sau khi dữ liệu được công bố, hai loại dầu của Mebu đã lao lên, cao hơn ba năm, và sau đó giảm nhẹ.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mocbai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b52%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20S%C6%B0%C6%A1ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88bet%20-%20