{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bongdaso%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ibet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20W88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kv99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SBOTOP%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VaoroiTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuan%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b52%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsport%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitom%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20social%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20w88you%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MonsterTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pkwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jj88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pog79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NGON%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20EU9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2066865%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mec68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20solarbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%207club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheotv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hi79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Go88vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhia%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Th%E1%BA%BB%20%C4%90%E1%BB%8F%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WSTAR77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kv999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DWIN68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Loto188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20city%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20King88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SuongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fc88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WINLOTT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Lucky88.club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sf88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jj88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuan%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pq88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sobet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208DAY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2092lottery%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20w88you%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thevang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C%C3%A1%20heo%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20999bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LODE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2012bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OKBET88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20twin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2077ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IWIN%20-%20

UN: Cảm ơn Li Chunjiang, ngày đầu tiên của đội, HLV Li Chunjiang đã cho tôi thời gian để tôi chơi

ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơMối quan tâm của cuộc chiến thương mại toàn cầu một lần nữa, Hoa Kỳ tuyên bố hôm thứ Năm rằng họ sẽ áp thuế nhôm bằng thép cho Canada, Mexico và Liên minh châu Âu, và kết thúc hai tháng miễn trừ trước đó.

ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơTU Guobin, giám đốc của Bộ phận nghiên cứu của Tập đoàn tài chính Yongfeng, cho biết: & ldquo; Chúng tôi đang chờ Hội nghị Dự trữ Liên bang, và Ủy ban Tiếp thị Công cộng Liên bang sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn từ thị trường.ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơ& rdquo; Các nhà phân tích ngân hàng của Úc và mới Daniel Hynes cho biết: & ldquo; thị trường đã bắt đầu phản ánh rằng rủi ro địa chính trị đã giảm nhẹ.

UN: Cảm ơn Li Chunjiang, ngày đầu tiên của đội, HLV Li Chunjiang đã cho tôi thời gian để tôi chơi

ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơĐồng đô la Mỹ là một động lực tuyệt vời trong một khoảng thời gian và các nhà đầu tư chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi điều này, thay vì các rủi ro địa chính trị gần đây.ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơTôi đoán đây sẽ trở thành yếu tố thúc đẩy chính trong ngắn hạn.ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơ& rdquo; đây có thể là tuyên bố chính sách quan trọng nhất của Cục Dự trữ Liên bang trong hai năm rưỡi qua. Fed có thể đề xuất bao xa để chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất, liệu tăng trưởng kinh tế có hỗ trợ cho tốc độ tăng tốc siết chặt Chính sách, và liệu Fed có tin rằng một chính sách lỏng lẻo mà Thời báo đã thực sự kết thúc hay không.ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơNhà phân tích Spencer Hill và Jan Hatzius của Goldman Sachs đã viết trước cuộc họp: & ldquo; Ngôn ngữ của tuyên bố chính sách của Dự trữ Liên bang đã trở nên lỗi thời hơn.ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơ& rdquo; Hatzius dự đoán rằng Ủy ban tiếp thị mở liên bang (FOMC) sẽ từ bỏ ít nhất kể từ cuối năm 2015, nói rằng & ldquo; lãi suất sẽ duy trì ở mức lịch sử trong một khoảng thời gian.

ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơSự thay đổi nhỏ này có thể đánh dấu rằng việc xác nhận chính sách tiền tệ của Fed và nền kinh tế nói chung trong và ngoài nước đã bắt đầu gần gũi hơn và bình thường.ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơVòng chính sách hiện tại siết chặt dự trữ liên bang đang bắt đầu từ tháng 12 năm 2015. Đồng thời, Fed cũng đã bắt đầu giảm các vị trí của trái phiếu Hoa Kỳ và Chứng khoán hỗ trợ thế chấp (MBS).ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơViệc tăng lãi suất cũng tăng đồng đô la Mỹ và vàng được mệnh giá bằng đô la Mỹ.

ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơSự gia tăng trong thị trường chứng khoán đã được đề cập bởi các rủi ro chính trị châu Âu và dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ do mối quan tâm của Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn khác đã phá vỡ cuộc chiến thương mại.ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơCác nhà lãnh đạo tài chính của các đồng minh thân cận nhất ở Hoa Kỳ đã mở rộng sự phẫn nộ đối với thuế quan thép và nhôm của chính quyền Trump.ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơTuy nhiên, giá vàng không tận dụng lợi thế của bế tắc thương mại và chuyển sang lãi suất của Mỹ do sự chú ý của thị trường.ảmơnLiChunjiangngàyđầutiêncủađộiHLVLiChunjiangđãchotôithờigianđểtôichơỦy ban thương mại hàng hóa hàng hóa Hoa Kỳ cho biết, vào tuần 29 tháng 5, những con bò tót tương lai vàng đến được các nhà đầu cơ nắm giữ đã chạm đến cấp cao nhất kể từ cuối tháng Tư.

SPOLN XAG = tăng 0,1%, US $ 16,37 mỗi ounce.Spot Platinum XPT = giảm 0,2%, US $ 897,25 mỗi ounce và trước đó đã chạm mức thấp 10 ngày là $ 894,55.

UN: Cảm ơn Li Chunjiang, ngày đầu tiên của đội, HLV Li Chunjiang đã cho tôi thời gian để tôi chơi

SPOT P P XPD = 0,5%, báo cáo là US $ 994,47 mỗi ounce và trước đó đã chạm $ 1,010,50 ở mức cao ba tuần.Kể từ tuần thứ ba tuần trước, vị trí ngắn tương lai của CME Platinum được nắm giữ bởi người quản lý quỹ đã chạm vào mức cao kỷ lục, và ING cho biết trong một báo cáo.. Báo giá xpt = Báo giá vàng Spot XPD = CFTC/Golcn COMEX COPAND COMPER Tăng lãi suất của Mỹ dự kiến ​​sẽ bù đắp ảnh hưởng của đồng đô la Mỹ mềmEUR/USD-0,08%đã thêm thành công vào danh mục đầu tư được chọn được thêm vào danh mục đầu tư được chọn được thêm vào danh mục đầu tư tùy chọn: + Thêm các vị trí khác để kết thúc GBP/USD-0,32%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm Đầu inch. Thêm vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc CL-1.56%từ việc thêm/xóa vào danh mục đầu tư và thêm vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm inch đầu. Leo lên, giao dịch là khoảng 1296; giá dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng trở lại và giao dịch khoảng 65,80; đồng euro tăng so với đồng đô la Mỹ và giao dịch gần 1.1710;

Sau đây là phân tích các thị trường vàng, dầu thô, euro và pound. Để biết thêm nội dung, vui lòng xem phân tích video của tác giả [Dragon Dance Huijin].Trong phân tích kỹ thuật vàng và vàng, trong bản đồ giá vàng hàng ngày, xu hướng tổng thể của giá vàng là sai lệch. Hiện tại, giá của giá là trong chu kỳ điều chỉnh hồi phục sau khi giảm mạnh. Hiện tại, hiện tại, hiện tại Xu hướng điều chỉnh rung này có thể tiếp tục. Rất khó để có một hướng rõ ràng trong vài ngày.Trong biểu đồ 4 giờ của giá vàng, chúng tôi thấy rằng giá vàng hiện tại hiện đang được đưa lên và giảm gần mức trung bình di chuyển 60 ngày. Đây là một chế độ rung rõ ràng. Tiếp theo, giá vàng có thể duy trì sự phân loại rung động trong khoảng thời gian.Trong bảng xếp hạng vàng, chúng tôi thấy rằng giá vàng hiện tại đã tăng nhanh từ đáy của thập niên 60, và giá ngắn hạn đã tăng mạnh, và giá vẫn sẽ tăng hơn nữa.

Ý tưởng giao dịch giá vàng: Các nhà đầu tư có thể thực hiện hỗ trợ hoạt động giảm thấp trong khoảng thời gian sốc rộng 4 giờ: 1290, 1287, 1283, 1280, 1275 Kháng: 1298, 1305, 1310, 1315 Nội dung, xin vui lòng xem tôi. Chương trình phân tích video [Dragon Dance Huijin] Phân tích kỹ thuật phân tích kỹ thuật dầu và dầu thô. Trong dòng dầu hàng ngày của Hoa Kỳ, các nhà đầu tư có thể thấy rằng giá dầu đã tăng tốc xuống và họ đã giảm xuống dưới vị trí trung bình di chuyển 60 ngày quan trọng. Năng lượng động học giảm dần trong biểu đồ 4 giờ của giá dầu của Hoa Kỳ, giá dầu ngắn hạn vẫn còn giảm động lực. Tuy nhiên, sau khi giảm giá dầu, cũng có nhu cầu điều chỉnh hồi phục. không nên quá trống rỗng.Trong bản đồ hàng giờ của giá dầu của Hoa Kỳ, giá dầu ngắn hạn hiện tại vẫn còn giảm động lực. Tuy nhiên, vì giá dầu đã giảm trong ba ngày giao dịch liên tiếp, và có một động năng với sự phục hồi phục hồi. Hiện tại không theo đuổi không khí.

UN: Cảm ơn Li Chunjiang, ngày đầu tiên của đội, HLV Li Chunjiang đã cho tôi thời gian để tôi chơi

MIDEA và dầu ý tưởng giao dịch ngắn hạn: Các nhà đầu tư hiện tại có thể giữ sự chờ đợi -và -xem, chờ giá được điều chỉnh đầy đủ hoặc sau khi xu hướng rõ ràng: 65,20, 65,00, 64,50, 64,20, 64.00 Kháng: 66.00, 66,80, 67,60, 68,00, 68,50, nhiều hơn nữa xin vui lòng xem chương trình phân tích video của tôi [Dragon Dance Hui Gold] Euro -us Dollar Euro và US Dollar Kỹ thuật. Trung bình 60 ngày. Vị trí, nhưng sau khi tỷ giá hối đoái giảm mạnh, tỷ giá hối đoái nằm cách xa mức trung bình của tỷ giá hối đoái và có một động năng của sự phục hồi hồi phục trong thời gian ngắn.Trong biểu đồ 4 giờ của đồng euro so với đồng đô la Mỹ, chúng tôi thấy rằng giá hiện tại đã tăng trên mức trung bình di chuyển 60 ngày và có một động lực tăng trong thời gian ngắn.

Sau khi điều chỉnh, tỷ giá hối đoái dự kiến ​​sẽ duy trì sốc tăng lên.Trong bản đồ giờ đồng đô la đồng euro, chúng tôi thấy rằng tỷ giá hối đoái hiện tại đã tăng trở lại và biên dịch trên mức trung bình 60 ngày. Các chỉ số kỹ thuật khác nhau hiện đang được chỉ ra Trung bình di chuyển 60 ngày. Các nhà đầu tư có thể chờ cơ hội chờ đợi cơ hội chờ đợi cơ hội mua ý tưởng giao dịch ngắn hạn Euro -to -us Dollar: Nhà đầu tư và giá khác đã giảm Hỗ trợ hoạt động ngắn hạn: 1.1700, 1.1650, 1.1620, 1.1580, 1.1550 Kháng: 1.1750, 1.1780, 1.1800, 1.1830, 1.1880, xin vui lòng xem chương trình phân tích video của tôi [Dragon Dance Huijin] Phân tích kỹ thuật đô la Mỹ trong bảng Anh và Sơ đồ hàng ngày của đô la Mỹ, chúng ta có thể thấy rằng xu hướng tỷ giá hối đoái hiện tại vẫn đang trong một xu hướng ngắn rõ ràng, nhưng sau khi tỷ giá hối đoái tiếp tục giảm liên tục Trung bình, và có nhu cầu cho thử nghiệm hồi phục ngắn hạn trung bình.Trong biểu đồ 4 giờ của bảng Anh, chúng tôi thấy rằng tỷ giá hối đoái hiện đã đứng trên mức trung bình di chuyển 60 ngày và ngắn hạn đã tăng thêm động lực. Sau khi điều chỉnh, tỷ giá hối đoái dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng .Trong bản đồ Giờ chiều GBP, chúng tôi thấy rằng xu hướng chung của tỷ giá hối đoái được định hướng nhiều hơn và các chỉ số kỹ thuật đang chỉ ra những con bò đực. Tỷ giá hối đoái dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa. Hỗ trợ hoạt động: 1.3350, 1.3320, 1.3300, 1.3250, 1.3200 Kháng: 1.3400, 1.3420, 1.3460, 1.3500, 1.3550 Nội dung, vui lòng xem chương trình phân tích video của tôi [Dragon Dance Huijin] Các phán đoán. Các nhà đầu tư không thể được sử dụng hoàn toàn làm cơ sở cho giao dịch, chỉ để tham khảo.Phân tích giao dịch: Thị trường dài và ngắn, và giá vàng được sắp xếp thành khoảng thời gianVào thứ Hai (ngày 4 tháng 6), Vàng đã hồi phục từ mức thấp từ một tuần chưa đầy một tuần kể từ ngày giao dịch trước đó. Do sự không chắc chắn của các mối quan hệ kinh tế và chính trị và kinh tế quốc tế tiềm năng, chỉ số đô la Mỹ tiếp tục điều chỉnh và ngã, và triển vọng ngắn hạn đã được bảo hiểm.

Thứ Sáu tuần trước (ngày 1 tháng 6), Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo việc làm lạc quan. Ngón tay Hoa Kỳ đã hồi phục tại một thời điểm, dẫn đến giá vàng là $ 1289,50/ounce kể từ ngày 23 tháng 5.Báo cáo việc làm tháng năm do Hoa Kỳ công bố cho thấy sự tăng trưởng tăng tốc của các vị trí việc làm và sự tăng trưởng của tiền lương, và dữ liệu việc làm tốt hơn dự kiến, làm nổi bật sự dẻo dai của nền kinh tế Hoa Kỳ. Bốn kỳ vọng tăng lãi suất của năm nay.

Chúng đã trở thành động lực cho sự gia tăng của đồng đô la. Thị trường từng dự kiến ​​rằng giá vàng có thể mở ra một cú lao mới.Tuy nhiên, do việc nâng cấp căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, khả năng kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ -DPRK là không thể đoán trước, và đồng đô la Mỹ không thể ngồi lên và tăng cường.

Tính đến thời điểm báo chí, Vàng SPOT trôi nổi 0,19%đến $ 1295,81/ounce; Chỉ số đô la Mỹ giảm 0,46%xuống còn 93,747, khoảng 93,701 kể từ ngày 24 tháng 5, được làm mới vào thứ Năm (31 tháng 5).Thuế quan và xuất khẩu sang Trung Quốc và Canada, Hoa Kỳ chỉ có thể chọn một trong các hãng tin Tân Hoa Xã & ldquo; Tân Hoa Xã & Rdquo; Weibo chính thức vào Chủ nhật tuần trước (ngày 3 tháng 6) đã tuyên bố rằng cải cách và mở rộng và mở rộng nhu cầu trong nước là chiến lược quốc gia của Trung Quốc , với nhịp điệu được thiết lập, và nhịp điệu được thiết lập, nó sẽ không thay đổi; kết quả thành tích giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nên dựa trên tiền đề của hai bên và không chiến đấu với cuộc chiến thương mại.

Weibo chỉ ra: & ldquo; nếu Hoa Kỳ đưa ra các biện pháp trừng phạt thương mại bao gồm thuế quan, tất cả các kết quả kinh tế và thương mại đạt được bởi cả hai bên sẽ không có hiệu lực.& rdquo; tuần trước, Hoa Kỳ đã đe dọa thuế quan đối với các sản phẩm của Trung Quốc.Trung Quốc sau đó đã chỉ trích điều này, cảnh báo rằng nếu Hoa Kỳ khăng khăng chiến đấu với một cuộc chiến thương mại, Trung Quốc cũng sẽ được chuẩn bị để phản công.Từ ngày 2 tháng 6 đến thứ 3, các thành viên của Cục Chính trị của Ủy ban Trung ương CPC, Phó Thủ tướng Hội đồng Nhà nước, và đối thoại kinh tế toàn diện của SINO -US Khách sạn tiểu bang Bắc Kinh Daoyutai về các vấn đề kinh tế và thương mại của hai nước tham vấn.

Theo thông báo chính thức, Rose đã dẫn một nhóm đến thăm Trung Quốc vào ngày 2-4 tháng 6.Đây cũng là chuyến thăm thứ hai tới Trung Quốc về các vấn đề kinh tế và thương mại ở Hoa Kỳ.

Trước đó, Bộ trưởng Kho bạc Hoa Kỳ Nuchin Nuchin của đội ngũ kinh tế Hoa Kỳ đã lãnh đạo phái đoàn Hoa Kỳ lần đầu tiên vào ngày 3-4 tháng 5 để trao đổi ý kiến ​​với Liu khi trao đổi các vấn đề kinh tế và thương mại của Trung Mỹ với Liu.Trích dẫn các nhà bình luận truyền thông chính thức: & ldquo; Nếu một cuộc chiến thương mại toàn diện đã nổ ra ở Trung Quốc và Hoa Kỳ, nó sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và các nền kinh tế gây hại từ Châu Âu, Úc, Nhật Bản và các nền kinh tế khác.

Làm thế nào Hoa Kỳ có thể không thể hiểu chính xác và xử lý mối quan hệ giữa thuế và xuất khẩu, và mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai bên sẽ gặp phải tình huống mà Trung Quốc không muốn nhìn thấy. Đơn giản.& kẻ thù của Trump ở mọi phía, G7 rất hiếm với chính quyền Trump không chỉ đe dọa thuế quan đối với Trung Quốc, mà còn quyết định cấp thuế đối với thuế nhập khẩu nhôm bằng thép đối với nhiều đồng minh chính trị ở Hoa Kỳ. Nhiều quốc gia đã khó chịu vì điều này.

Vào thứ Sáu (ngày 8 tháng 6), các nhà lãnh đạo quốc gia của Vương quốc thứ bảy (G7) sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ở Quebec.Hội nghị thượng đỉnh tài chính G7 đã kết thúc cuộc họp ba ngày vào thứ Bảy tuần trước (ngày 2 tháng 6). Tại cuộc họp, các đồng minh gần nhất ở Hoa Kỳ bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ với thuế quan bổ sung của chính quyền Trump đối với nhập khẩu nhôm thép.Sáu quốc gia G7 khác ngoại trừ Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố, yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Nuchin chuyển đến Tổng thống Trump thuế quan của họ đối với Hoa Kỳ & ldquo; những lo ngại nhất trí và sự thất vọng & sự khác biệt khác nhau.Ngay trước khi kết thúc cuộc họp, Trump đã tweet: & ldquo; cuối cùng, Hoa Kỳ phải được đối xử công bằng trong thương mại.

Nếu chúng ta đánh thuế không có thuế quan đối với hàng hóa ở một quốc gia và họ thu được 25%, 50%hoặc thậm chí 100%thuế quan đối với các sản phẩm của chúng tôi, điều này là không công bằng và chúng tôi không thể chịu đựng được.Đây không phải là một giao dịch miễn phí hoặc công bằng, mà là một giao dịch ngu ngốc!& rdquo; sau sáng kiến ​​miễn trừ tạm thời, Hoa Kỳ đã quyết định áp thuế nhập khẩu 25%và 10%đối với thép và nhôm được sản xuất tại Mexico, Canada và Liên minh châu Âu vào tuần trước.

Đáp lại quyết định của Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã công bố thuế quan đối với các sản phẩm của Mỹ.Canada và Mexico đang đàm phán với Hoa Kỳ trong việc xây dựng lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA); Liên minh châu Âu cũng đang chuẩn bị để đánh thuế thuế đối với hàng hóa Mỹ, đe dọa thuế quan đối với xe máy Harley Davidson, quần jean và rượu vang Buben.

Holger Schmieding, nhà kinh tế trưởng của Balenberg Bank, cho biết: & ldquo; sự không chắc chắn của tình hình thương mại trong tương lai và Trump coi thường các quy tắc quốc tế, có thể đàn áp nghiêm trọng sự tự tin của công ty, đặc biệt là đất nước phụ thuộc vào thương mại.& rdquo; Từ quan điểm kỹ thuật, chỉ số đồng đô la Mỹ mất điểm số nguyên 94 vào thứ Hai và triển vọng thị trường có thể được phát hiện ở mức 93,40; mặc dù trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ vẫn còn tăng, nhưng nếu bạn muốn Bên trên.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20360bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VeboTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OXbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ288%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sbobet%20-%20