{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vf555%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k9vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20M88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hi79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088online%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fafa191%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vaoroi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thapcam%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolivetv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DD7%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VB777%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vaoroi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TOBET88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mocbai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SEN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2078win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20J88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20wintbr%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BET168%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thevang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNBET77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pkwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20g%C3%A0%20v%C3%A0ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20choang%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThedoTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OKBET88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jili%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SKY88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kv99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TINNYCAT99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20zowin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tk883%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20solarbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20KINGBIT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686th%E1%BB%83thao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Red88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vz99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VT999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Loc789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GOAL123%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079sodo%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bong68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TINYCAT99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FIVE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhia%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%203IN1BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208XBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GavangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20afb168%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNBET77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vnd555%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CF68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SaokeTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuan%20TV%20-%20

Dongcic lần đầu tiên đến World Cup tại World Cup. Người đầu tiên đã đạt được chiếc cúp và giày thể thao cho người hâm mộ

ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộĐiều này thường được gọi là "đáy Brown, được đặt theo tên của Kho bạc Anh Gordon Brown vào thời điểm đó.

ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộHiện tại, giao dịch dầu của Hoa Kỳ là 70,60 đô la Mỹ, với chiều cao hàng ngày và thấp là 70,72 đô la và 69,85 đô la.ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộHoa Kỳ cuối cùng đã rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iraq. Giá dầu đã giảm mạnh và có xu hướng vào thứ ba (ngày 8 tháng 5). Theo thời gian, báo cáo truyền thông đã khiến thị trường nghi ngờ liệu Trump có thực sự rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vì hầu hết mọi người dự đoán giá dầu đã giảm nhanh chóng.

Dongcic lần đầu tiên đến World Cup tại World Cup. Người đầu tiên đã đạt được chiếc cúp và giày thể thao cho người hâm mộ

ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộĐồng thời, sự tăng cường gần đây của đồng đô la Mỹ cũng đã giúp sự suy giảm của hai loại dầu của Meibu hơn 4%.ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộTuy nhiên, khi Trump tuyên bố rút tiền đơn phương khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, các mối quan tâm của thị trường đã giảm và giá dầu đã được bật lại. Đồng thời, Hiệp hội Dầu khí Hoa Kỳ (API) đã công bố dữ liệu cho thấy tuần trước, dầu thô của Mỹ, kiểm kê xăng dầu, kiểm kê xăng dầu, và hàng tồn kho dầu tinh chế đã được ghi nhận. Việc giảm đã khiến giá dầu phục hồi hầu hết các khoản giảm hàng ngày.ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộAPI thông báo rằng vào tuần 4 tháng 5, hàng tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 1,85 triệu thùng xuống còn 430,7 triệu thùng. Các nhà phân tích ước tính rằng nó là 1,167 triệu thùng.ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộHàng tồn kho dầu thô của Ku Xin tăng 1,653 triệu thùng.ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộAPI đã thông báo rằng hàng tồn kho xăng đã giảm 2,55 triệu thùng vào tuần trước và cuộc khảo sát được ước tính sẽ giảm 1 triệu thùng.

ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộTuần trước, hàng tồn kho dầu tinh chế đã giảm 6,674 triệu thùng, ước tính giảm 1,4 triệu thùng.ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộDữ liệu API cũng cho thấy việc nhập khẩu dầu thô ở Hoa Kỳ tuần trước đã giảm 804.000 thùng/ngày xuống còn 7,4 triệu thùng/ngày.ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộCả hai hợp đồng đều đạt tỷ lệ phần trăm đơn lớn nhất trong một tháng.

ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộTrong Hiệp hội dữ liệu năng lượng Hoa Kỳ (EIA), hàng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ đã giảm 2,2 triệu thùng tuần trước, cao hơn 719.000 thùng dự kiến ​​và giá dầu tiếp tục tăng.ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộDữ liệu EIA cho thấy nhập khẩu dầu thô ròng của Hoa Kỳ đã giảm 955.000 thùng mỗi ngày vào tuần trước xuống còn 5,4 triệu thùng mỗi ngày, mức thấp nhất vào giữa tháng hai.ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộTương lai xăng của Hoa Kỳ RBC1 đã chạm mức 2,1701 đô la mỗi gallon, đây là mức cao nhất kể từ khi cơn bão Harvey tăng giá dầu vào tháng 8 năm ngoái.ầnđầutiênđếnWorldCuptạiWorldCupNgườiđầutiênđãđạtđượcchiếccúpvàgiàythểthaochongườihâmmộHOC1 dầu nóng của Mỹ HOC1 đã tăng lên mức cao nhất $ 2,258 mỗi gallon vào tháng 2 năm 2015.

Cả Saudi và Kuwait Oil đều nói rằng Tổ chức Tổ chức (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu không phải là dầu với các nước xuất khẩu dầu mỏ sẽ được hợp tác chặt chẽ để giảm tác động của tình trạng thiếu nguồn cung của Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran.Goldman Sachs cho biết trong một báo cáo hôm thứ Tư rằng giá dầu có thể tăng hơn nữa vì Hoa Kỳ đã quyết định rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và sự căng thẳng của các quốc gia sản xuất dầu khác như Ả Rập Saudi và Venezuela đã tiếp tục nâng cấp.

Dongcic lần đầu tiên đến World Cup tại World Cup. Người đầu tiên đã đạt được chiếc cúp và giày thể thao cho người hâm mộ

Goldman Sachs hiện đang dự kiến ​​rằng dầu thô Brant sẽ chạm mức 82,50 đô la mỗi thùng vào mùa hè. Hiện tại, dầu thô Brant sẽ được giao dịch khoảng 77 đô la.Gao Sheng nói rằng Hoa Kỳ đã áp dụng một cách tiếp cận nghiêm trọng hơn đối với Iran. Ban đầu nó có thể dẫn đến giảm sản lượng dầu thô Iran khoảng 500.000 thùng mỗi ngày. Hiện tại, sản lượng của Iran là 3,8 triệu thùng mỗi ngày.**** Nếu bạn muốn tham khảo báo cáo gốc, vui lòng nhấp vào **** để tham khảo các tin tức hoặc trang liên quan, vui lòng nhấp vào liên kết mã sau **** Dầu thô Nymex O/NCN NYMEX Dầu thô Đĩa điện tử O/ Hợp đồng chính của SCN NYMEX CLC1 LONDON LONDON Hợp đồng chính LCOC1 Dầu nhiên liệu Asian Fuel/ACN Asian Diesel MDIS/ACN Asian Dầu khí LDIS/ACN International Oil. CMN Oil Sản xuất dầu giá chính thức Tiếng Anh Mẫu OSP/O Sản xuất dầu Giá chính thức bằng tiếng Anh Báo cáo Cru/OSP (Được biên soạn Li Jun; Review School Lizer) Thị trường dầu quốc tế: Giá dầu tăng 3%, khi Hoa Kỳ rút khỏi hạt nhân Iran Thỏa thuận và hàng tồn kho của Hoa Kỳ giảmVào thứ Tư (ngày 9 tháng 5), với sự gia tăng lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ, chỉ số đô la Mỹ đã được cải tạo cao hơn bốn tháng trong ngày, đạt 93,42.

Sau đó đã ngã, nhưng vẫn ở trên mốc 93.Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Rủi ro địa chính trị tăng, điều này không có lợi cho việc tiếp tục tăng cường đồng đô la Mỹ.Trước đó, chỉ số đô la Mỹ đã tăng trong tuần thứ ba liên tiếp và tuần này vẫn dự kiến ​​sẽ tăng trong hàng tuần.Hiện tại, chỉ số đồng đô la Mỹ được báo cáo ở 93,003, giảm 0,09%hàng ngày.

Sự gia tăng năng suất nợ của Mỹ tăng sản lượng nợ Mỹ đô la Mỹ tiếp tục tăng, cao hơn mức 3%quan trọng, tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu đô la Mỹ.Do kỳ vọng của thị trường, Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách chống lại lạm phát trong bối cảnh chính quyền Trump tiêm một lượng lớn kích thích tài khóa cho nền kinh tế.

Dongcic lần đầu tiên đến World Cup tại World Cup. Người đầu tiên đã đạt được chiếc cúp và giày thể thao cho người hâm mộ

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng hầu như không có dấu hiệu nào về ba tuần tăng của đô la Mỹ.Làn sóng này đã đảo ngược sự suy giảm của đồng đô la trước đồng đô la.

Tuy nhiên, Trump tuyên bố trước đó rằng việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran đã làm tăng nguy cơ xung đột ở Trung Đông và phản ứng chuỗi đối với nền kinh tế toàn cầu.Các đồng minh châu Âu cố gắng bảo vệ tính toàn vẹn của Thỏa thuận hạt nhân Iran. Các đồng minh châu Âu bị xáo trộn sâu sắc bởi động thái của Trump, và sau đó cố gắng bảo vệ tính toàn vẹn của thỏa thuận.Các đồng minh châu Âu đã tuyên bố rằng thỏa thuận sẽ tiếp tục và Iran đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không đàm phán bất kỳ sửa đổi nào.Các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp và Đức trước đây đã tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục tuân thủ Thỏa thuận hạt nhân hiện tại của Iran.Thủ tướng Anh Theresa Meng kêu gọi tất cả các bên tiếp tục làm việc trong Thỏa thuận hạt nhân Iran và thực thi đầy đủ thỏa thuận với tinh thần trách nhiệm.Bộ trưởng Ngoại giao Đức chỉ ra rằng thỏa thuận hạt nhân Iran đảm bảo mức độ an ninh cao hơn ở Trung Đông và toàn thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nói rằng Tổng thống Pháp Macron sẽ có cuộc đàm phán với Tổng thống Iran Rouhani sau đó, và Iran cũng gợi ý rằng ông sẵn sàng nói chuyện.Sau khi liên lạc với Macron Rouhani, tuần tới có thể là một cuộc họp vào thứ Hai tuần sau (14 tháng 5) và các quốc gia tham gia sẽ bao gồm Iran, Pháp, Anh và Đức.

Được biết, Trump nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với Iran để đạt được thỏa thuận mới, nhưng Iran đã tuyên bố rằng ông sẽ không chấp nhận sửa đổi thỏa thuận hạt nhân.Trong một thời gian dài, thế giới phương Tây đã nghi ngờ rằng Iran đã cố gắng phát triển vũ khí nguyên tử.

Về vấn đề này, Iran đã phủ nhận và tuyên bố rằng mục đích của kế hoạch hạt nhân của nó là được hòa bình.Nếu Iran được áp đặt một lần nữa, Iran sẽ khó bán dầu hoặc sử dụng hệ thống ngân hàng quốc tế cho nước ngoài.

Sự không chắc chắn của cuộc khủng hoảng bán đảo đã làm giảm thêm Tổng thống Mỹ Trump lên Twitter rằng thời gian và nơi gặp gỡ với nhà lãnh đạo hàng đầu của Triều Tiên Kim Jong -un đã được xác định.Trước đó, Kim Jong -un đã hứa sẽ đạt được hạt nhân hóa của Triều Tiên và sự không chắc chắn của cuộc khủng hoảng ở bán đảo đã giảm thêm.Do cuộc họp của Triều Tiên và Hoa Kỳ, Trump đã quyết định rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran.Một vòng xoắn mới và biến mất rủi ro thị trường có thể xảy ra, và có khả năng có chỗ cho các tài sản phòng ngừa rủi ro như vàng.

Xu hướng giá vàng đã được tăng cường bởi các rủi ro địa chính trị và một đô la mạnh hơn. Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran để thúc đẩy sự ác cảm rủi ro và đàn áp đồng đô la Mỹ.Vàng là giữa rủi ro địa chính trị và đồng đô la mạnh mẽ.

Mặc dù tin tức về việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Iran một lần đã thúc đẩy thị trường vàng, sự gia tăng giá vàng bị hạn chế bởi xu hướng mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ.Phía Iran tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hạt nhân, đàm phán với Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác trong thỏa thuận và ở một mức độ nhất định làm suy yếu việc mua phòng rủi ro.

Về quan điểm kỹ thuật, dòng hàng tuần cho thấy giá vàng đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp.Gần đây, sự suy giảm đã chậm lại, và một sự hỗ trợ mạnh mẽ đã hình thành trong đèo Qiansan.

Nếu một mức giá ngắn hạn đã giảm xuống dưới mức 1300, giá 1280 được hỗ trợ bởi giá ngắn hạn.Việc tăng cường đồng đô la Mỹ đã dẫn đến sự khấu hao tiền tệ của các nước mới nổi. Mặt khác, với sự tăng cường liên tục của đồng đô la Mỹ trong tương lai gần, một lượng lớn tiền đã đổ vào đồng đô la Mỹ, dẫn đến khấu hao của nhiều loại tiền tệ. Tiền tệ của các nước mới nổi là lần đầu tiên.Với tốc độ tăng lãi suất hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng này, tiền tệ của các nước thị trường mới nổi đã khấu hao và bị mắc kẹt trong một vũng lầy của lạm phát ác tính.Đô la Mỹ là một định nghĩa cao của Đèo 93 và các rủi ro địa chính trị đã tiếp tục tăng cường

DX + 0,08%đã thêm thành công từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư tùy chọn và thêm vị trí của vị trí. một inch. vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc DXY + 0,11%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm inch đầu. Tăng tỷ lệ cũng gây ra giá vàng* có thể được trả lại Ngày 1 tháng 5, 1,301,51 nhà phân tích kỹ thuật Mỹ Reuters New York/Luân Đôn giá cao ngày 9 tháng 5 đã giảm vào thứ Tư. Kích thích rủi ro-mua không, và lợi suất nợ công cộng liên tục của Hoa Kỳ cũng gây áp lực.Mặc dù Tổng thống Mỹ Trump đã quyết định rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân quốc tế được ký kết với Iran vào năm 2015 và khôi phục các lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước này, các đồng minh châu Âu và chính phủ Iran ở Hoa Kỳ đã hứa sẽ tuân thủ Thỏa thuận hạt nhân Iran vào thứ ba.

"Tình hình là tin tức được đưa ra, và tuyên bố về thỏa thuận hạt nhân Iran đã được công bố, điều này đã loại bỏ một số sự không chắc chắn về địa chính trị hỗ trợ giá vàng", Ole Hansen, giám đốc bộ phận chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo Đan Mạch cho biết.Triều Tiên đã phát hành ba người Mỹ bị giam giữ trước Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên Hoa Kỳ, nơi tiếp tục giảm bớt sự căng thẳng của Bán đảo Triều Tiên và cũng gây ra giá vàng.

1733 GMT, Gold XAU = giảm 0,1%xuống còn 1,312,89 đô la Mỹ mỗi ounce và nó đã giảm xuống mức thấp hàng tuần là 1.304,11 đô la Mỹ.GCCV1 tháng 6 tại Hoa Kỳ đã đóng cửa giảm 0,70 đô la Mỹ, tương đương 0,05%, ở mức 1.313 đô la mỗi ounce.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kv99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20May%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CV88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SuongTV%20-%20