{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitom%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DOLA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k9vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bongdaso%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20EU9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686th%E1%BB%83thao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LUCKY88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Bossfun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Go99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThedoTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20AE888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vn789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20333666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20456bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TWINBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhia%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saoke%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fc88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SKY88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789b%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banhkhuc%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNLOTO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MonsterTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V7bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mc876%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sv66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banthang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SBTY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sclub88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vn666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mc876%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20UK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qh88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kv999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ch%C3%A1o%20L%C3%B2ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20As3888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088online%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Chaolong%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MU9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheotv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Y6%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88vip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20daga%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ101%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20181bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2022BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20X%C3%B4i%20V%C3%B2%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hay88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tk88%20-%20

❤ Năng lượng tích cực!Mero truyền cảm hứng cho một thế hệ để lớn lên các nhiếp ảnh gia thể thao Iran để kể câu chuyện về giấc mơ

❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơ[LEI Sports] Vào ngày 4 tháng 10, thời gian Bắc Kinh, quan chức bóng rổ phương Tây nói rằng vào lúc 18:30 ngày 4 tháng 10 (0:30 ngày 5 tháng 10, ngày 5 tháng 10, Giờ Bắc Kinh), giờ địa phương đã bị hoãn .

❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơHekto, 30 tuổi, đã chơi 43 trận cho đội tuyển quốc gia Đức, ghi được tổng cộng 3 bàn thắng.❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơKhông ai nghĩ rằng trò chơi trong 6-1 ở Đức vào ngày 19 tháng 11 năm 2019 là trò chơi cuối cùng của Heckto trong đội tuyển quốc gia. Trong trò chơi này, anh ấy đã đóng góp hai hỗ trợ.

❤ Năng lượng tích cực!Mero truyền cảm hứng cho một thế hệ để lớn lên các nhiếp ảnh gia thể thao Iran để kể câu chuyện về giấc mơ

❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơ.❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơKongde là thành viên của U21 Pháp. Vào ngày 13 tháng 10, anh ấy đã ghi một quả bóng chiến thắng trong trận đấu OUQING với Slovak U21 và giúp đội giành chiến thắng 1-0. Sau đó, cầu thủ trở về Tây Ban Nha, trở về Sevilla sau đó, Kong de không Liên hệ với người chơi và nhân viên, và trực tiếp bị biến dạng sau khi kiểm tra.❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơHiện tại, ngoài Kong DE, U21 của Pháp, cũng là đồng đội quốc gia Gong Duoqi, cũng đã được phát hiện.❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơ[Lei Sports] Vào ngày 15 tháng 10, giờ Bắc Kinh, Hiệp hội bóng đá Đức chính thức tuyên bố rằng hậu vệ Hekto đã nghỉ hưu từ đội tuyển quốc gia Đức.❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơĐược biết, Hickto đã lặng lẽ từ chức từ đội tuyển quốc gia vài tuần trước và công chúng không biết về nó.

❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơHekto, 30 tuổi, đã chơi 43 trận cho đội tuyển quốc gia Đức, ghi được tổng cộng 3 bàn thắng.❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơKhông ai nghĩ rằng trò chơi trong 6-1 ở Đức vào ngày 19 tháng 11 năm 2019 là trò chơi cuối cùng của Heckto trong đội tuyển quốc gia. Trong trò chơi này, anh ấy đã đóng góp hai hỗ trợ.❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơ[Lei Sports] Vào ngày 18 tháng 9, giờ Bắc Kinh, vòng đầu tiên của FA Cup trong mùa giải 2020, 8 đội đã xuất hiện đầu tiên.

❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơJiangsu Suning đã đánh bại Thâm Quyến Jiazhaoye 2-0, Jiangsu Suning và Thâm Quyến Jiazhaoye đã trở thành đội đầu tiên ra mắt. Vào phút thứ 31 của hiệp một, Santini đã ghi bàn thắng đầu tiên của Hiệp hội bóng đá mùa này.❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơVào phút thứ 72, Thâm Quyến Jiazhaoye Mi Haulun đã được trọng tài tặng thẻ vàng thứ hai. Trong khi hai màu vàng thay đổi và màu đỏ được gửi đi, nó đã được đá miễn phí cho Jiangsu Suning.❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơSau đó, Li Ang đã ghi một cú đá phạt và mở rộng lợi thế điểm cho Jiangsu Suning.❤NănglượngtíchcựcMerotruyềncảmhứngchomộtthếhệđểlớnlêncácnhiếpảnhgiathểthaoIranđểkểcâuchuyệnvềgiấcmơCuối cùng, Jiangsu Suning Easy Mua đã đánh bại đối thủ của mình 2-0.

Quảng Châu Evergrande 2-0 ở phút thứ 32 của Jianye, Henan, trong nửa đầu hiệp một, thiếu niên 19 tuổi của Quảng Châu Evergrande, Tan Kaiyuan đã mở kỷ lục đầu tiên cho đội; Luo Guofu, người vừa gia nhập đội Mùa này, chơi ở phút thứ 65. Virgin Ball khóa tỷ số ở mức 2-0 cho đội.Chỉ 8 phút khi khai mạc Dalian Luneng 4-0 ở Luneng, Shandong Luneng Chen Kerui đã nhanh chóng ghi một bàn thắng để dẫn dắt đội. Trong hiệp hai, Luneng Shandong đã nở rộ hơn. Gedes và Guo Tianyu đã làm cho đội trong 60 phút. Nó đã giành chiến thắng trước 3-0.

❤ Năng lượng tích cực!Mero truyền cảm hứng cho một thế hệ để lớn lên các nhiếp ảnh gia thể thao Iran để kể câu chuyện về giấc mơ

Ở phút thứ 74, Liu Yang đã ghi bàn một lần nữa thông qua tiêu đề. Sau khi VAR xác nhận rằng quả bóng có hiệu lực, điểm số cuối cùng đã được cố định ở mức 4-0.Vào phút thứ 47 của Thượng Hải Shenhua 1-1 Quảng Châu R & F, Thượng Hải Shenhua Peng Xinli đã tạo ra các hình phạt, và Yang Xu ghi bàn để vượt lên dẫn trước.Quảng Châu R & F đã cân bằng số điểm của Zhang Gong trong 81 phút và kéo trò chơi vào cú đá phạt.Trong vụ xả súng hình phạt, Qian Jie đánh bóng vào khung khung, và các hình phạt sau đó đã gửi bóng vào bóng.

Cuối cùng, Thượng Hải Shenhua 4-6 (hình phạt, 90 phút 1-1) Quảng Châu R & F.[Lei Sports] Vào lúc 0:30 ngày 19 tháng 9, Giờ Bắc Kinh, Bundesliga sắp mở ra vòng đầu tiên của mùa giải mới và Thử thách Hamburg Home to the Ban Maldeldoff.Khó khăn của hamburger là một chiếc burger gập ghềnh. Burger là một cựu chiến binh ở Đức. Nó có di sản lịch sử sâu sắc. Câu lạc bộ có lịch sử nhóm 133 năm.Vào những năm 1980, anh đã giành chức vô địch UEFA Champions League và giành được 6 nhà vô địch của giải đấu hàng đầu Đức 6 lần.

Kể từ khi hạ cấp từ Bundesliga vào năm 2018, Hamburg đã xếp thứ tư trong hai mùa liên tiếp và đã mất cơ hội trở lại giải đấu cấp A. Mùa này, Hamburg vẫn có khả năng nâng cấp trong Bundesliga.Mùa hè này, Hamburg làm bài tập về nhà đầy đủ về hướng dẫn: ký hợp đồng với Osbabro -defender Haier, bạn có thể vẽ những người bảo vệ trung tâm, bên phải và Haier ở phía sau eo. Ghi điểm 6 bàn.

❤ Năng lượng tích cực!Mero truyền cảm hứng cho một thế hệ để lớn lên các nhiếp ảnh gia thể thao Iran để kể câu chuyện về giấc mơ

Đã ký hợp đồng tuần tra công viên Nữ hoàng trở lại với Leicesterner, tiền đạo của Cologne, anh đã giành được giải thưởng Golden Boot của Bundesliga 3 lần, tiền vệ Padborn Jusura, anh đã chơi 29 lần mùa trước. Ghi bàn 2 bàn thắng và 2 hỗ trợ.Đối với việc huấn luyện đội bóng, việc nâng cấp đã thất bại trong hai năm liên tiếp. Burger tuyên bố huấn luyện viên trưởng Black Gold sau giờ học. Siege. Tinh hoa

Mùa hè này, Hamburg đã ký hợp đồng với huấn luyện viên Oscarburuk Tyowona với tư cách là huấn luyện viên mới của đội.TIAONA đã huấn luyện Osbabro mùa trước, và cuối cùng đã dẫn dắt đội đạt được điểm số 13 của giải đấu.Burger có một tình trạng tồi tệ gần đây. Gần năm trò chơi, bao gồm các trò chơi khởi động, có 2 trận thắng và 3 trận thua, bao gồm 4-1 trên Cup Đức của Dresden.Mặc dù Burger đứng thứ tư trong giải đấu mùa trước, nhưng màn trình diễn của anh ấy thực sự không xuất sắc.Vào cuối mùa giải, 13 trận đấu là 3 trận thắng, 5 trận hòa và 5 trận thua, biểu diễn chậm chạp và tất cả 13 trận thua đã thua chỉ số, có thể được gọi là vua của & ldquo;Đội hình của Dusseldorf đã thay đổi rất nhiều.

Về mặt tuyển dụng, anh đã ký hợp đồng với tiền vệ Hanover 96 Porib. Anh chơi cho Hanover 96 cho 137 trận đấu, ghi 9 bàn và đóng góp 22 pha kiến ​​tạo, đã thuê cầu thủ chạy cánh của Freiburg Borololo, hậu vệ của OGS Castle Kevindamo; Hartz Hartz. Anh ấy đã chơi 32 lần cho Bilefield mùa trước và gửi 3 hỗ trợ để giúp đội tham gia giải đấu A.Huấn luyện viên đội Leslier có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, và đã huấn luyện Viking, Murd, Brent Ford và Leeds.

Anh ấy bắt đầu huấn luyện đội vào ngày 29 tháng 1 năm nay, đây cũng là câu lạc bộ đầu tiên của anh ấy trong sự nghiệp huấn luyện của anh ấy.Khi Leslier tiếp quản đội, tình trạng và kỷ lục của đội đã rất tệ, vì vậy anh ta không thể ngăn chặn số phận của Dusseldorf bị hạ cấp.

Dusseldorf đã cải thiện gần đây, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 trận gần đây, bao gồm cả đối thủ bằng 0 trong ba trận đấu, bao gồm Incorestart 1-0 trong Cup Đức.Dusseldorf mùa trước của League 6 chiến thắng, 12 trận hòa và 16 trận thua, và số lượng thứ cấp của đếm ngược đã bị hạ cấp. Lý do chính là cuộc tấn công của đội là yếu. Tổng số điểm giải đấu chỉ là 36 viên, xếp hạng đầu tiên.

Một lý do khác là đội không giỏi ở cách xa. Điểm số là 2 chiến thắng, 6 trận hòa và 9 trận thua. Chỉ đạt được 12 điểm xa. Tỷ lệ chiến thắng là ít hơn 12 %.Theo quan điểm này, Hamburg đã thất bại trong hai năm liên tiếp, nhưng sức mạnh tổng thể vẫn là một trong những người giỏi nhất ở Bundesliga, và huấn luyện viên mới Tyoner có khả năng huấn luyện tốt. Ngoài ra, Cup Đức đã bị loại bỏ trước đó và hiện tại nó có thể Tập trung vào giải đấu. Mặc dù Doffu là một con ngựa thấp hơn, đội hình của đội đã thay đổi rất nhiều và sức mạnh của anh ấy bị suy yếu rất nhiều.Do đó, trò chơi này sẽ lạc quan về chiếc burger để giành chiến thắng trong trò chơi và bắt đầu mục tiêu.[Lei Sports] Vào lúc 13:00 ngày 19 tháng 9, Giờ Bắc Kinh, Sapporo Gonzo sẽ đối mặt với Osaka Steel tại nhà.

Trong trò chơi này, tiền đạo Douglas Olivilla của Sapporo sẽ ra mắt với kiểu tóc hói mới, mong chờ bàn thắng đầu tiên của anh ấy trong giải đấu J1.Trong một bổ sung vào giữa tuần, Sapporo Gonzo 2-0 Away 2-0 Dickebird Qi Shayan, đã đạt được chiến thắng đầu tiên kể từ tháng 8. , Daeds Lopez, sau này, đối mặt với thủ môn một cách dễ dàng.

Sau trận đấu, Douglas Olivilla nói: & ldquo; Tôi rất vui khi đóng góp cho đội, hy vọng tìm thấy điểm số đã mất trong tương lai.& rdquo; Douglas Olivilla là một trợ giúp mới cho Sapporo mùa này. Nó có thể lực tuyệt vời. Ban đầu, Sapporo hy vọng sẽ khiến anh ta bắt đầu, nhưng người Brazil đã thu hút rất nhiều cơ hội ghi bàn. Petrovic không tin tưởng anh ta.

Để thay đổi hiệu suất kém hiện tại, Douglas Olivilla đã cạo một kiểu tóc hói mới, & ldquo; bởi vì tôi đã mệt mỏi với kiểu tóc trước đây của mình, tôi muốn thay đổi nó, và tôi hy vọng tôi có thể ghi bàn.& rdquo; Trên thực tế, sự hợp tác giữa Douglas Olivilla và Anders Lopez đang trở nên tốt hơn và ngầm. Người Brazil đã gửi hai pha kiến ​​tạo cho đồng hương, chỉ ghi điểm.

. Vào chiều ngày 18, Qingdao Huanghai, huấn luyện viên trưởng Wu Jingui đã tham dự cuộc họp báo trước khi nói về việc chuẩn bị chiến tranh, Wu Jingui nói rằng đội hiện đang căng thẳng, nhưng cũng sẽ tích cực chuẩn bị cho trò chơi. Zou Zheng và Wang Wei sẽ vắng mặt trong một số trò chơi do chấn thương. Tinh hoaViệc chuẩn bị của nhóm trong 10 ngày thực sự rất khó đối với chúng tôi. Rất khó để cấu hình và lên lịch từ nhân sự, nhưng điều này là giống nhau cho cả hai bên.Đối với một đội nhỏ như chúng tôi, nhân sự thực sự căng thẳng, và vẫn còn những chấn thương.Nhưng không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ chủ động chuẩn bị và đi chơi để chơi trò chơi này.

Cho dù trò chơi này sẽ xoay vòng trong trò chơi này, chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện một số điều chỉnh trong nhân sự, nhưng những người chơi chơi chắc chắn sẽ biến mất, đó cũng là cơ hội để thể hiện và tự mình tập thể dục cho người chơi.Chấn thương của Wang Wei và Zou Zheng, Zou Zheng và Wang Wei, đã thực hiện một tấm séc ngày hôm qua, và có thể vắng mặt trong một số trò chơi. Trong một thời gian nghỉ ngơi và điều trị.

. Vào chiều ngày 18, Guoan Bắc Kinh sẽ làm huấn luyện viên trưởng Jiusio tham dự cuộc họp báo trước.Sự chuẩn bị của đội cũng giống như trước đây. Cuộc thi rất dày đặc. Chúng tôi đã đạt đến cuối giai đoạn đầu tiên, và sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần của người chơi đã xảy ra.

Việc đào tạo của chúng tôi trong tuần này chủ yếu được khôi phục. Ở cấp độ Cup, tôi sẽ cung cấp cho những người chơi đã chơi ít hơn trước đó, vì họ cũng rất khó khăn. Tôi sẽ cho họ thấy cơ hội của họ. Cup cũng là nền tảng của họ để phát hành nền tảng của riêng họ.Chúng ta cần thực hiện hai khía cạnh. Điều đầu tiên là kiểm soát số lượng đào tạo và thứ hai là kiểm soát thời gian xuất hiện của mỗi người chơi để đảm bảo rằng mọi người chơi ở trạng thái tốt nhất sau khi chơi.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mu88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VEGAS%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sieuca%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088wan%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xocdia%20-%20