{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20As3888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20choang%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CHO%C3%81NG%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2033bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nn88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%201XBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TOP88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xso99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fb9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2068gamebai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2077ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20D9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThapcamTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%203IN1BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20N8bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20social%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ENT22%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RakhoiTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ChaolongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20D9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20c54%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088wanwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kubet77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bongdaso%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tdtc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GOAL123%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kimsa%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThevangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet365%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pxj%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RIKVIP%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jj88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20For88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NGON%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20S666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPY8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2036M%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vn789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%207ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686th%E1%BB%83thao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VBET79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20wy88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2068gamebai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TWINBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2022BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qh88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20rubik88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BWIN%20-%20

Dự báo hàng tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ -41B tương đối -48B

ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốKhi Hoa Kỳ tiếp cận xem có nên từ bỏ ngày của Thỏa thuận hạt nhân Iran hay không, các mối quan tâm của thị trường đã làm cho giá dầu cao. Đồng thời, như Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc tuyên bố rõ ràng rằng con đường bảo vệ năng lực sản xuất sẽ được Được bảo vệ nghiêm ngặt, nó đã thúc đẩy sự gia tăng trong các mặt hàng đen trong nước, điều này đã thúc đẩy nó hơn nữa. Giá của Ine tăng.

ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốĐiều đáng chú ý là mặc dù đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục tăng cường phần từ việc mở rộng sự chênh lệch của các nền kinh tế lớn khác.ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốTuy nhiên, một phần khác của các yếu tố không nên được đánh giá thấp. Ví dụ, các yếu tố chính trị như sự tái sinh bầu cử của Ý đã được tái tạo trong tương lai gần đã bắt đầu có tác động tiêu cực đến đồng euro.

Dự báo hàng tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ -41B tương đối -48B

ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốĐáp lại, Mitsubishi Tokyo Nikko đã thảo luận về triển vọng của đồng euro so với đồng đô la Mỹ và tin rằng rủi ro tái tạo của Ý đã tăng cường EUKANG Euro và đồng đô la Mỹ, nhưng tỷ giá hối đoái bị giới hạn từ mức không gian đi xuống hiện tại.ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốTất nhiên, thị trường dự kiến ​​sẽ nóng lên cho các ngân hàng trung ương của các nước Anh và châu Âu, dẫn đến sự yếu kém liên tục của bảng Anh và đồng euro, cũng là người quảng bá chính của đồng đô la Mỹ.ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốTheo Shin Kadota, một chiến lược gia cao cấp ở Barclays ở Tokyo ở Tokyo, các tín hiệu gần đây được phát hành bởi Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh của Vương quốc Anh đã được hiểu là đặc điểm chim bồ câu và dữ liệu kinh tế kém.ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốTrong bước tiếp theo, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào tỷ lệ hàng năm PPI tháng 4 của tháng Tư được công bố trong thời kỳ châu Âu và châu Mỹ và những thay đổi trong hàng tồn kho dầu thô EIA trong tuần 4 tháng 5.ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốHai yếu tố chính của lạm phát và giá dầu đã gây ra sự xáo trộn cho thị trường ngoại hối trong tương lai gần và các nhà đầu tư được khuyên nên chú ý.

ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốThời gian châu Á thời gian đánh giá thị trường ngoại hối Tên giá mới nhất tăng và giảm, Chỉ số đồng đô la Mỹ 93.290,200,22%Euro 1.1839-0.0025-0,21%pound 1.3532-0.0015-0.11%đô la Mỹ 109,700.570.52%Aud 0. Quan trọng dữ liệu hồi cứu và chuyển tiếp -Thời gian xem xét Giá trị dự đoán khu vực được công bố Giá trị 08:00 Tỷ lệ thu nhập tiền mặt lao động hàng năm của Nhật Bản (%) 1.01.02.120:30 US April PPI Tỷ lệ hàng năm (%) 3.02.822: 00 Mỹ bán buôn vào tháng 3 Hoa Kỳ Bán buôn tháng 3 tại Hoa Kỳ Tháng 3 Giá trị cuối cùng của tỷ lệ hàng tháng hàng tháng (%) 0,50.522: 30 Hoa Kỳ kể từ tuần ngày 4 tháng 5 hàng tồn kho dầu thô EIA (10.000 thùng) Thị trường: Lợi suất nợ của Hoa Kỳ đã đạt gần 3%, giá vàng đã rút lui hàng ngàn rào cảnựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốLCO-1.14%đã thêm thành công từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư tùy chọn và thêm vị trí của vị trí vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc CL-1,20%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn. Đã thêm các vị trí khác để kết thúc ng -1.34%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm inch đầu. Thêm vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc GPR -1,17%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm inch đầu. Thỏa thuận hạt nhân đã làm trầm trọng thêm nguy cơ xung đột ở Trung Đông và sự không chắc chắn của nguồn cung dầu thô toàn cầu. Giá dầu thô đã tăng trở lại vào thứ Tư tại thị trường đầu tiên ở châu Âu vào thứ Tư, một khi đã làm mới một mức cao mới của ba và một nửa năm.ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốDo chi phí phòng ngừa rủi ro cao, các nhà đầu tư ở nước ngoài sẽ không có ý định mua trái phiếu kho bạc của Hoa Kỳ. Một trong những lý do cho sự gia tăng năng suất nợ quốc gia là Fed đã thắt chặt chính sách lỏng lẻo.

ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốGanglak mới "Vua nợ" mới chỉ ra rằng vàng đã phá vỡ dòng xu hướng đi xuống, giống như "những gì đang xảy ra" là thú vị.ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốVàng rất nhạy cảm với sản lượng Kho bạc Hoa Kỳ và đô la Mỹ.ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốĐồng đô la Mỹ dịu đi, khiến các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ giảm lãi suất công cộng của Mỹ và mua vàng rẻ hơn, do đó hạn chế chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không phải là vàng như vàng.ựbáohàngtồnkhokhíđốttựnhiêncủaHoaKỳ41BtươngđốĐịa chính trị sự thèm ăn rủi ro của Yin Yun đã phục hồi trở lại với Tổng thống Mỹ Trump nói rằng trong quá trình đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, "có khả năng có một cơ hội tốt."

Trump cũng xác nhận rằng Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Nurchin sẽ đến Trung Quốc để thảo luận về một thỏa thuận thương mại.Mặt khác, sự không chắc chắn của chính trị địa chính trị trên bán đảo đã giảm đi rất nhiều. Hàn Quốc đã ngừng quảng bá cho việc phát sóng Triều Tiên ở biên giới vào thứ Hai để chào đón hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong 10 năm ở Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.

Dự báo hàng tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ -41B tương đối -48B

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae -in sẽ gặp nhau tại cửa hàng Banmen tại Làng Border vào thứ Sáu. Việc chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh này đã bước vào giai đoạn cuối.Ngoài ra, Qingwatai của Hàn Quốc cho biết hôm thứ ba rằng tên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là Triều Tiên đã lên kế hoạch thành công với Hàn Quốc và Hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Hoa Kỳ, và điều đó cũng có nghĩa là Triều Tiên Triều Tiên và Nhật Bản dự kiến ​​sẽ đạt được sự bình thường hóa của mối quan hệ.FX678 nhận thấy tin rằng các cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc và DPRK, cũng như hội nghị thượng đỉnh giữa Kim Jong -un và Trump, được lên kế hoạch sẽ được tổ chức trong vài tuần tới, đốt cháy hy vọng căng thẳng và dự kiến ​​sẽ giảm bớt .Vàng có thể giảm xuống dưới $ 1320/ounce.

Về dữ liệu kinh tế, Hoa Kỳ sẽ được công bố trong quý đầu tiên của quý đầu tiên của dữ liệu vào thứ Sáu (GDP) này, có thể là chìa khóa để xác định liệu đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục tăng cường hay không, do đó ảnh hưởng đến xu hướng vàng hơn nữa .Về lâu dài, đồng đô la vẫn là lực lượng thống trị của xu hướng vàng.Giá của phân tích công nghệ hiện đang lơ lửng gần mốc 1330, và hiện nó được báo cáo là $ 1,331/ounce.Mô hình vẫn bị chi phối bởi khoảng thời gian, và các điểm dừng của ngày hôm qua đã tăng lên, và thị trường hiện tại ngắn hạn vẫn có thêm năng lượng.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi Hoa Kỳ và Iraq, sự gia tăng của sự thèm ăn rủi ro vẫn mang lại sự triệt tiêu nhất định cho vàng.Về lâu dài, nhiều mối quan hệ thị trường đã xem vàng.

Dự báo hàng tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ -41B tương đối -48B

Nhưng hiện tại, giá vàng vẫn có thể có rủi ro giảm hơn.Nên được điều trị trong khoảng thời gian dễ bay hơi, được bổ sung bởi độ cao thấp, cao và phá vỡ vị trí.

Tập trung vào sự hỗ trợ của dòng $ 1320, nếu nó nằm dưới vị trí này, nó chắc chắn sẽ tiếp tục xu hướng giảm; những điều trên sẽ chú ý đến việc triệt tiêu dòng đầu tiên của High 1335 và 1332 ngày hôm qua và 1340 đô la Mỹ 1340 đô la Mỹ Mark sẽ được đo lại sau khi nghỉ trên.Theo phần mềm doanh nghiệp kinh tế tài chính của Huitong, tính đến 9:23 ngày 25 tháng 4, thời gian Bắc Kinh, giá tại chỗ của Gold Gold là $ 1328,72/ounce.Nhắc nhở giao dịch vàng: Tùy chọn rủi ro đã tăng và giá của giá vàng dừng lại.DX +0,04%đã thêm thành công từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm vị trí. Thêm các vị trí khác để kết thúc Reuters Bankarore vào ngày 25 tháng 4 tăng vào thứ Tư, hầu hết các thị trường chứng khoán của thế giới đã giảm và Đô la Mỹ đã hết hơn ba tháng cao điểm so với ngày giao dịch cuối cùng.0058 GMT, Gold XAU = 0,1%để báo cáo tới $ 1,330,96 mỗi ounce.Giá vàng tăng 0,5%vào thứ ba, phá vỡ sự suy giảm trong ba ngày qua.

GCCV1 của Hoa Kỳ nắm giữ $ 1,332,60 mỗi ounce.Cổ phiếu châu Á đã chịu áp lực vào thứ Tư. Do lợi suất nợ 10 năm của Hoa Kỳ vượt quá 3%, chi phí cảnh báo trong cảnh báo của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có thể tăng lên, điều này đáng lo ngại rằng sự tăng trưởng của lợi nhuận doanh nghiệp có thể sớm được đứng đầu.

Chỉ số đồng đô la Mỹ .dxy về cơ bản giống như 90.800, tức là 91.076 dưới ngày 12 tháng 1 của ngày cuối cùng.Tổng thống Hoa Kỳ Trump và Tổng thống Pháp Macron đã hứa hôm thứ ba rằng ông sẽ tìm kiếm các biện pháp mạnh mẽ hơn để hạn chế Iran, nhưng Trump không đảm bảo rằng ông sẽ tiếp tục tuân thủ Thỏa thuận Iraq đạt được vào năm 2015 và đe dọa người Iran khởi động lại kế hoạch hạt nhân để khởi động lại Kế hoạch hạt nhân. Đối mặt với sự trả thù.

Trump cho biết hôm thứ ba rằng có khả năng sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và các quan chức của cả hai bên sẽ ngồi xuống vài ngày sau đó để đàm phán.Ủy ban quản lý ngân hàng trung ương châu Âu Verear Valigol cho biết hôm thứ ba rằng sự không chắc chắn do thuế thương mại của Mỹ mang lại là trong lĩnh vực đầu tư vào nền kinh tế toàn cầu, và nó có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới.

Trump cho biết hôm thứ ba rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un là "rất đáng kính", và cuộc thảo luận về các chế phẩm của Hội nghị thượng đỉnh đã đạt được tiến bộ tốt.Nhưng ông cũng cho phép làm mát dự kiến ​​của thỏa thuận không phân loại hạt nhân cùng một lúc, nói rằng "chúng tôi có thể lãng phí rất nhiều thời gian".Niềm tin của người tiêu dùng ở Hoa Kỳ đã hồi phục vào tháng Tư và việc tăng doanh số ở những ngôi nhà mới vào tháng 3 đã vượt quá mong đợi. Nó chỉ ra rằng mặc dù các dấu hiệu kinh tế chậm lại trong quý đầu tiên, vẫn còn động lực tiềm năng.**** Nếu bạn muốn tham khảo báo cáo gốc, vui lòng nhấp vào **** để tham khảo các tin tức hoặc trang liên quan, vui lòng nhấp vào liên kết mã sau **** Báo cáo kim loại quý GOL-CMN Báo cáo kim loại cơ bản Thị trường vàng GOL/HCN COMEX Vàng giữ kho CFTC/Golcn London Gold Fixed Disk GOL/FIXCN COPEX COPAN CFTC/COPCN SPOT GOLD XAU Đã biên dịch Zheng Yin/du Mingxia; Grand Wang Lixin/Zhang Ruoqi) Thành phố toàn cầu: Giá vàng được tăng tại thị trường chứng khoán toàn cầu.

NDX + 0,46%được thêm/xóa khỏi danh mục đầu tư được thêm vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm vị trí. Thêm các vị trí khác để kết thúc DX + 0,03%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa để thêm vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm vị trí. Thêm vào : + Thêm các vị trí khác để kết thúc tỷ lệ lợi suất kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ từ tháng 1 năm 2014 lên 3,003%kể từ tháng 1 năm 2014, tăng lên mức cao mới trong hơn 4 năm.Sự gia tăng nợ của Hoa Kỳ phù hợp với việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của Fed; đồng thời, lợi suất nợ của Mỹ đã tăng lên để hỗ trợ đồng đô la Mỹ.

Chỉ số đô la Mỹ giảm 0,2%sau khi tăng 1,7%trong năm ngày giao dịch đầu tiên đóng cửa ở mức 90,79 điểm.Đồng đô la tiếp tục tăng ngày hôm qua trong đêm, nhưng bắt đầu gọi lại sau thị trường châu Âu.

Chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục điều chỉnh sớm hơn ngày hôm nay, nhưng việc điều chỉnh chỉ là một phần ba của ngày hôm qua, cho phép chỉ số ở mức cao nhất kể từ giữa tháng mười một.Tương lai vàng phải chịu mức giảm hai ngày lớn nhất trong gần 15 tháng, điều này được giải tỏa do những lo ngại về nguồn cung; sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất các điều kiện trừng phạt về chiều rộng nhôm của Nga, giá vàng giảm mạnh vào thứ Hai; tương lai giảm 0,8%vào thứ ba xuống còn 971,65 đô la/ounce và giảm tích lũy 5,7%trong hai ngày, giảm hai ngày lớn nhất kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2017.

Vào thứ Tư, giá trị dự đoán của giá trị trước đây của tên chỉ số quốc gia là 04:30. Tính đến tuần của kho dầu thô API (10.000 thùng) Nhật Bản phải tiếp tục thực hiện một chính sách tiền tệ lỏng lẻo; nền kinh tế của khu vực đồng euro đã bị suy yếu và kéo xuống, và Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ không di chuyển trong tuần này; Tycoon Oleg Deripaska có thể từ bỏ quyền kiểm soát đối với Nga và Hoa Kỳ có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Chống lại nhôm Nga; ⑤ Oman Dầu dài: Giá dầu từ $ 65 đến $ 75 là một phạm vi hợp lý; một số mức thuế nhập khẩu thuốc bao gồm cả thuốc; giá mới nhất của tên thị trường chứng khoán trong điều kiện thị trường lớn của thế giới, giá mới nhất tăng và giảm suy giảm, Chỉ số Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải 3128.9360.911,99%Chứng bao phủ sâu 10556.82226.192,19%Nikkei 2252278.12190.080.86%NASDAQ 137.8-1.93%Dow Jones Y DAX12550.82-21.57- 0,17%Phương pháp CAC405444.165.610.10%Giá mới nhất tăng và tăng lên. Dầu thô tiếp tục giảm trong mức giảm hai ngày lớn nhất trong gần 15 tháng. Những lo ngại về nguồn cung đã giảm; trong hai tuần thứ Sáu tuần trước, giá vàng đã tăng 15%, hai tuần lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2017, vì các nhà đầu tư là lo ngại rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga có thể mở rộng; sau điều kiện trừng phạt giới hạn chiều rộng nhôm của Nga, giá vàng giảm mạnh vào thứ Hai; tương lai vàng, được giao vào tháng 6 của Sàn giao dịch thương mại New York, đã giảm 0,8%vào thứ ba đến 971,65 đô la/ounce, mức giảm tích lũy là 5,7%trong hai ngày, đó là ngày 26 tháng 1 năm 2017. Sự suy giảm hai ngày lớn nhất kể từ ngày này; Một xu hướng giảm, bởi vì Hoa Kỳ xem xét việc hủy bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga và không được áp dụng bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Nga ngoại trừ những điều trên ngoại trừ những điều trên ngoại trừ việc báo giá của vàng và bạc và dầu thô cũng sẽ nắm giữ Giá mới nhất của báo giá trao đổi vàng Thượng Hải. Tên giá tăng mới nhất 跌涨 美元 指数 指数 90,79-0,13-0,15%欧元 1.22330.00240.20%英镑 1.39750.00350.25%美元 108.830.120.120. -0,01%美元 终止 连 涨 , 美元 指数 今日 sau năm ngày giao dịch đầu tiên tăng 1,7%liên tiếp, nó đã giảm 0,2%xuống còn 90,79 điểm.Đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng ngày hôm qua trong đêm, nhưng đã phục hồi một chút sau khi thị trường châu Âu bắt đầu.Chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục điều chỉnh sớm hơn ngày hôm nay, nhưng việc điều chỉnh chỉ là một phần ba của ngày hôm qua, cho phép chỉ số ở mức cao nhất kể từ giữa tháng mười một.Giá mới nhất của tên tiền ảo đã tăng và giảm. Luba: Nếu thuế quan toàn cầu tăng 10%, nó sẽ dẫn đến giảm gấp đôi trong thương mại toàn cầu.] Wiluwa nói rằng nếu thuế quan toàn cầu tăng 10%, thì nó sẽ dẫn đến sự suy giảm gấp đôi trong thương mại toàn cầu, điều này sẽ làm giảm GDP toàn cầu hơn 2%; gần đây, sự không chắc chắn trong thương mại có thể đã gây ra một số tác động tiêu cực đến đầu tư; ngoài ra, từ quan điểm của người tiêu dùng và bảo vệ nhà đầu tư, Tài sản tiền điện tử có rủi ro rõ ràng, đòi hỏi các biện pháp phối hợp quốc tế để đáp ứng.

[Giá nhôm đã mở rộng, bởi vì Hoa Kỳ cho các công ty có nhiều thời gian hơn để nâng cao kinh doanh nhôm Nga] Giá nhôm tiếp tục đảo ngược sự gia tăng gần đây vào thứ ba (24 tháng 4). Với các trao đổi và trừng phạt kinh doanh của công ty; giai đoạn cuối cùng của Kho bạc Hoa Kỳ trong lần cuối cùng giữa người Mỹ và doanh nghiệp nhôm Nga bị hoãn Việc chấm dứt các lệnh trừng phạt; "Sự chậm trễ của giai đoạn cuối cùng sẽ cho phép các khía cạnh có liên quan hình thành một thỏa thuận cho cỏ nhôm Nga và thực hiện chuyển đổi thị trường một cách có trật tự", Wood Mackenzie nói trong một báo cáo vào thứ Hai vào cuối ngày thứ Hai."Chúng tôi hy vọng giá LME sẽ được sửa chữa trong tương lai gần và biến động trên thế giới", tên bổ sung của nó.

Sàn giao dịch hàng hóa hàng hóa New York (COMEX) Nước nhôm Mỹ tăng vào thứ Hai đã tăng lên 0,215 đô la mỗi pound (474 ​​đô la mỗi tấn).[Thỏa thuận hạt nhân Iran hiện đã bình minh, nhưng nó không tốt cho giá dầu] John Kilduff, người sáng lập quỹ đầu cơ một lần nữa, nói rằng Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Macron nói rằng việc phát hành thị trường ; Trước đây chúng tôi mong đợi Trump những từ trong Thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ còn dữ dội hơn nữa, thay vì đạt được thỏa thuận riêng tư. Hiện tại, tình huống này không tốt cho giá dầu.

[Thị trường mới nổi có thể chịu được thử nghiệm trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ mang lại 3%] Pablo Goldberg, người quản lý danh mục đầu tư thị trường mới nổi của Belle, nói rằng các loại tiền tệ thị trường mới nổi "có thể chịu được động lực này và tiếp tục hoạt động tốt"; Mức độ 3%trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ không quan trọng bằng tỷ lệ tăng lên mức này; dự kiến ​​sự tăng trưởng của các thị trường mới nổi là nhiều hơn nhiều so với các nước phát triển; mặc dù giá dầu giảm có thể làm hỏng chúng, thì ngược lại tình hình đang xảy ra; mới ủng hộ sự mới nổi mới nổi. Các trái phiếu thị trường cao liên quan đến dầu, không phải là trái phiếu cao.[Mới "King King" Ganglak: Xu hướng vàng rất thú vị] CPI cốt lõi và các chỉ số lạm phát tiềm năng của Dự trữ Liên bang New York cho thấy lạm phát của Mỹ sẽ tăng cao hơn và một số chỉ số cho thấy lạm phát có thể đạt 3%, nhưng lạm phát có thể không đạt 3%mức 3%. Tinh chất

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VaoroiTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MOCBAI88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K9WIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thapcam%20TV%20-%20