{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhia%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qh88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208XBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi88club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vlot88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vuabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MOCBAI88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tt128%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banthang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Loc789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivotv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolivetv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20n88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MU9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SaokeTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2092slot%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WSTAR77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FCB8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208us%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banthang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso123%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Aw8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VaoroiTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CF68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20888B%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2036M%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2078win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG90%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K%C3%A8o%20Chu%E1%BA%A9n%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b52%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V8club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OKBET88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SAM86%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WSTAR77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Soco%20Live%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20777loc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MAYCLUB%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ONE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20009casino%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thevang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SUNWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sieuca%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsporttv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hay88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bing88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20p3%20game%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206623%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Th%E1%BA%BB%20%C4%90%E1%BB%8F%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20AE888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208XBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Me88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20th%E1%BB%A9c%20khuya%20tv%20-%20

Bữa sáng tài chính ngày 11 tháng 5: Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ đã không làm rõ lãi suất, các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận và giá vàng đã giảm.

ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiảCác trò chơi được đề cử khác: "One Punch Superman: Unknown Heroes", "Street Fighter 5 Champion Edition", "Azur Fantasy so với", "Stead Night Exe: late"

ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiả"Tiểu sử của ba vương quốc 8" hiện đã được đăng nhập vào Steam, sẽ được phát hành vào ngày 13 tháng 1 năm 2021 với mức giá 128 nhân dân tệ.ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiảNekcom Entertainment đã phát hành đoạn giới thiệu đầu tiên cho trò chơi khám phá câu đố đầu tiên "Phiên tòa tuyển dụng: 1983".

Bữa sáng tài chính ngày 11 tháng 5: Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ đã không làm rõ lãi suất, các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận và giá vàng đã giảm.

ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiảTrò chơi sẽ có sẵn trên nền tảng PS5 trong quý đầu tiên của năm 2021, và sau đó hạ cánh trên các nền tảng PS4, Switch và Steam.ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiảĐoạn giới thiệu: Giới thiệu trò chơi: Giải pháp câu đố khám phá đầu tiên của người đầu tiên của sê -ri "Ligling". Trong thế giới này đầy tò mò và quái vật mới, người chơi vận hành nhân vật chính để khám phá tự do trong các cảnh 3D và sử dụng linh hoạt các đạo cụ được thu thập Để mở khóa một. Một câu đố được thiết kế cẩn thận khác, thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện, và cuối cùng đã phát hiện ra sự thật ẩn giấu phía sau.ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiảTrò chơi này vẫn giữ được trò chơi giải đố được đánh giá cao nhất trong công việc trước đó và số lượng câu đố đã được mở rộng thành ba lần công việc trước đó.ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiảHàng trăm vật phẩm lạ đã được thêm vào để làm cho trải nghiệm khám phá của trò chơi có được một bước nhảy định tính; bản đồ không còn là hệ thống cấp độ của công việc trước đó, mà là tất cả thông qua, tích hợp yếu tố thăm dò của thành phố thiên hà; số lượng kịch bản Văn bản gấp 5 lần tác phẩm trước đây. Tường thuật và hiệu suất đã được củng cố rất nhiều, và nhân vật mang tính biểu tượng của bộ truyện, người đứng đầu cá, sẽ xuất hiện trước người chơi lần này.ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiảẢnh chụp màn hình video:

ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiảGần đây, loạt "Truyền thuyết về Xianjian Qi Xia" đã mở các chương trình khuyến mãi đặc biệt về Steam, bao gồm "Fairy Sword và Wonderful Biography 4", "Fairy Swordsman 5", "Fairy Sword Qixia 5: Prequel", "Fairy Swordsman 6" The Original Giá của gói ràng buộc của trò chơi là 150 nhân dân tệ, và bây giờ nó chỉ được bán với giá 85 nhân dân tệ, thấp trong lịch sử.ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiả"The Legend of the Sword" Địa chỉ gói ràng buộc: Bấm để nhập hoạt động quảng cáo này vào cuối ngày 17 tháng 12. Người chơi quan tâm đến loạt phim Xianjian có thể tận dụng mức giảm giá để trải nghiệm trò chơi.ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiảTháng trước, một số lượng đáng kể người dùng đã báo cáo rằng PS5 của họ không được giao cho họ đúng hạn và gói của họ cũng được đánh dấu là "được giao" bởi Courier.

ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiảĐồng thời, một số người tiêu dùng nói rằng họ đã nhận được sản phẩm sai thay vì PS5 của họ, chẳng hạn như nồi rán không khí, thức ăn cho mèo và thậm chí là hộp trống.ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiảVấn đề này đã được biết đến rộng rãi, gây ra sự chú ý của các phương tiện truyền thông chính thống bao gồm cả việc phát sóng tập đoàn.ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiảVào thời điểm đó, Amazon nói rằng họ đang điều tra lý do mất lệnh để "sửa lỗi".ữasángtàichínhngày11tháng5DữliệulạmphátcủaHoaKỳđãkhônglàmrõlãisuấtcácnhàđầutưkiếmđượclợinhuậnvàgiávàngđãgiảSau đó, công ty đã cung cấp dịch vụ hoàn lại tiền cho các khách hàng bị ảnh hưởng, nhưng không trao đổi dịch vụ vì PS5 không có hàng tồn kho.

Cách đây không lâu, Amazon cũng nói rằng ông sẵn sàng cung cấp trao đổi cho những khách hàng đã ảnh hưởng đến khách hàng và cung cấp cho họ PS5.Bây giờ, một số khách hàng đã nhận được PS5 thay thế, bao gồm Anthony Dickens, giám đốc điều hành của Nintendo Life và Push Square, và Bex April tháng Năm, một nhà văn tự do.

Bữa sáng tài chính ngày 11 tháng 5: Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ đã không làm rõ lãi suất, các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận và giá vàng đã giảm.

Lý do cho sự thiếu hụt PS5 ở Anh là do việc sử dụng phần mềm để lấy hàng hóa. Các nhà bán lẻ địa phương của Anh Argos và Smyths dự kiến ​​sẽ không nhận được nhiều hàng tồn kho PS5 vào năm 2021.Hôm nay (11 tháng 12), Glory Tekumo tuyên bố rằng bản cập nhật miễn phí của PS5/PS4/Switch "Lisa's Alchemy 2" sẽ được phát hành vào ngày 17 tháng 12.. được phát hành đồng thời với phiên bản tiếng Nhật vào ngày 3 tháng 12 năm 2020 và phiên bản Steam sẽ được phát hành vào ngày 26 tháng 1 năm 2021."Cyberpunk 2077" đã được phát hành chính thức vào ngày hôm qua. Theo dữ liệu chính thức do CDPR phát hành, số lượng người chơi đã đặt trước trò chơi này vượt quá 8 triệu.

"2077" Twitter chính thức cảm ơn các cầu thủ vì sự hỗ trợ của họ và cũng nói rằng họ đang làm việc chăm chỉ cho nội dung sửa chữa và cập nhật của trò chơi."Trước khi trò chơi được phát hành, có thể có rất nhiều người tin tưởng chúng tôi. Nó thực sự được ưa chuộng. Ngay cả 8 triệu lần, cảm ơn bạn.Hành trình này mới bắt đầu, chúng tôi đang làm việc chăm chỉ cho nội dung sửa chữa và cập nhật trò chơi sắp tới, xem Thành phố Đêm!"Mặc dù mức độ phổ biến sau trận đấu rất cao, nhưng số lượng người chơi trực tuyến đã vượt quá 1 triệu cùng một lúc, nhưng hiện tại tỷ lệ khen ngợi của Trung tâm thương mại hơi nước" CyberPunk 2077 "là 76%(chủ yếu được ca ngợi). Nhiều người chơi không cảm thấy rằng ở đó là nhiều lỗi trong trò chơi. Hài lòng.Hy vọng rằng phía CDPR có thể giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.

Kiệt tác trò chơi rất được mong đợi "CyberPunk 2077" cuối cùng đã được phát hành, nhưng công việc có yêu cầu cao đối với phần cứng.Các máy chủ như PS4 và PS4 Pro có thể chạy "Cyberpunk 2077" và nhiều người chơi tò mò về điều này.

Bữa sáng tài chính ngày 11 tháng 5: Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ đã không làm rõ lãi suất, các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận và giá vàng đã giảm.

Bây giờ DigitalFoundry phân tích màn hình của phiên bản PS4/PS4 Pro của "CyberPunk 2077". Chúng ta hãy xem.Video phân tích: Phân tích này dựa trên phiên bản "CyberPunk 2077", không bao gồm phân tích tương thích ngược PS5.

Đầu tiên là phiên bản PS4, với độ phân giải động tối đa 900p, nhưng ở các khu vực đô thị với các cảnh phức tạp, nó sẽ giảm tối thiểu 720p và hầu hết thời gian chỉ là 720p.Hiệu suất của TAA ở độ phân giải thấp không tốt lắm và trò chơi có vẻ đặc biệt mơ hồ.Về khung hình, khung giảm nghiêm trọng (khoảng 15-25) trong khi lái xe, và cũng có sự nói lắp, và có những giọt khung hình rõ ràng ở khu vực đô thị và các trận chiến trong nhà.Nói tóm lại, khung luôn bị loại bỏ, và nó không trơn tru để chơi.Sau đó, phiên bản PS4 Pro có độ phân giải động tối đa là 1188p và mức tối thiểu sẽ giảm xuống còn 972p, hầu hết thời gian ở khoảng 1080p.Các yếu tố UI của trò chơi đều được hiển thị bởi 1080p thay vì 4K.

Số lượng khung hình tốt hơn PS4 và nó có thể được giữ ở khoảng 30 khung hình. Tuy nhiên, vẫn còn những giọt khung hình rõ ràng trong các cảnh phức tạp và khung sẽ bị loại bỏ khi lái xe.So với PS4, PS4 Pro vẫn hầu như không chơi.

Các tham số hình ảnh như chất lượng bóng, chất lượng phản xạ không gian màn hình, khoảng cách vẽ, v.v., PS4 Pro về cơ bản không có sự khác biệt so với PS4.So với PC, chi tiết cảnh, số lượng NPC và phương tiện thấp hơn nhiều.

Tốc độ tải vật liệu hiện tại của phiên bản PS4 có một số vấn đề. Một số cảnh sẽ sụp đổ và cần khởi động lại máy chủ.Tại lễ trao giải TGA 2020 được tổ chức hôm nay (11 tháng 12), "The Last Survivor 2" đã giành giải thưởng trò chơi hàng năm.

Ngoài các giải thưởng, nhiều video quảng cáo trò chơi đã được phát hành trong buổi lễ. Công việc mới của "Hiệu ứng chất lượng", "Dragon Century" tác phẩm mới ", Neil: The Catabon", v.v. Máy bay chiến đấu mới Safiros, "Ronglong 3-6" cũng sẽ có sẵn trên nền tảng PC. Tại đây, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một báo cáo tóm tắt ngoại trừ các giải thưởng.Công việc mới Công việc mới BioWare bất ngờ công bố Pre -Guideline (báo cáo chi tiết) về công việc mới của "Hiệu ứng chất lượng" trên TGA 2020 (báo cáo chi tiết).RADORNED KING: Liên minh huyền thoại huyền thoại "Liên minh huyền thoại" Trò chơi chiến đấu dựa trên Derivative Turn "Tortal King: League of Legends Legend" đã phát hành một đoạn giới thiệu mới, sẽ có sẵn trong Nền tảng Steam/Epic/PlayStation/Xbox/Switch (Báo cáo chi tiết ĐẾN.Trong số những kỳ vọng ấm áp trước đây của chúng tôi và nhiều kỳ vọng của người chơi, "trong số chúng tôi" cuối cùng đã tiết lộ bản đồ mới nhất của trò chơi này trên TGA 2020 -Airship.

Bản đồ được lên kế hoạch để được ra mắt chính thức vào đầu năm 2021 (báo cáo chi tiết).Phiên bản di động phòng thủ của "Phiên bản di động công lý" đã chính thức được công bố. Đây là một trò chơi bắn súng góc nhìn xuống. Trong tương lai, nó sẽ có sẵn trên các nền tảng iOS và Android (báo cáo liên quan).

Ruolong 3-6 Ru Long Studio tuyên bố rằng tất cả các tác phẩm tích cực "Ru Long" của Tongsheng (3-6) sẽ sớm có sẵn trên các nền tảng trò chơi Xbox, Windows 10 và Steam (báo cáo chi tiết)."Bộ sưu tập Yakuza Remaster" sẽ được ra mắt vào ngày 28 tháng 1 năm 2021, "Rulong 3", "Rulong 4" và "Rong 5" cũng có thể được mua riêng.

"Rulong 6" sẽ được phát hành vào ngày 25 tháng 3 năm 2021."Bộ sưu tập phiên bản lặp đi lặp lại của Rudong HD" và "Rulong 6" đã được ra mắt trên nền tảng PS4.

& laquo;Để kỷ niệm 60 năm thành lập Sega, thương hiệu E -sports đặc biệt này được thực hiện đặc biệt "Kế hoạch liên kết quà tặng trao đổi".Sega và Hyperx sẽ giữ một xổ số quà tặng trong tài khoản SNS tương ứng của họ. Xin đừng bỏ lỡ nó.【奖品】】 A : Hyperx Cloud Stinger Lõi 无线电 竞耳机 乙组 B 奖 : Hyperx Pulsefire RAID 电竞鼠标+ Hyperx Fury Ultra RGB 电竞鼠 标垫 乙 份 C : +"Khăn Hyperx" Mỗi phần ※ Mỗi giải thưởng của từng nơi trang web chính thức của SEGA: https://asia.sega.com/cht/hyperx Trang web chính thức: https://www.hyperxgaming.com [Thời gian tham gia sự kiện] 2020 ngày 13 tháng 12 (Chủ nhật) & ngày 22 tháng 12 năm 2020 (Thứ ba) & Bản sao; 2020 Kingston Technology Far East Co. Ltd

Các nhà phát triển Games Epic và các trò chơi hoành tráng của "Star Battle Armor" đã thông báo rằng "Star Battle Armor" hiện đã được ra mắt trên Epic Store và gói kết hợp được cung cấp tự do trong một thời gian giới hạn -cảm hứng túi có nguồn gốc từ "Arena Arena Unreal "Được phát hành vào năm 1999. Bản chấtĐây là sự hợp tác của hai nhà phát triển sau 16 năm.

Xem trước gói kết hợp: Bây giờ, gói giải đấu Unreal đã được ra mắt trên Epic Store. Người chơi có thể sử dụng Epic Store để đăng nhập vào "Chiến tranh giữa các vì sao" trong hai tuần tới để nhận gói kết hợp miễn phí.Nội dung gói kết hợp: Skin súng phòng không của Drakgoon sử dụng làn da ảo ảnh của Drakgoon này để bắt đầu giết người vô tận.

Da của da phóng tên lửa Ogris sử dụng làn da giống như Ogris này để thống trị ngoại hình của bạn.Da Súng trường sốc Stahlta sử dụng làn da Stahlta này để giành được giọt máu đầu tiên giống như những ảo ảnh cũ.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2092lottery%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Uw88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ta88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RICH888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VI68%20-%20