{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Lucky88.club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20p3bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20social%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Chaolong%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LETOU%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qq724%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jili%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FIVE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitomtv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Go99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuan%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20KINGBIT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20M%C3%AC%20t%C3%B4m%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RICH888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090%20ph%C3%BAt%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20w88you%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2078win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Th%E1%BA%BB%20V%C3%A0ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pog79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BODOG%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TF88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20B%C3%A0n%20Th%E1%BA%AFng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bong68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mocbai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolivetv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090phuttv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20rich99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20247%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20D9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso567%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v6bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RIKVIP%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VN138%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Red88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SaokeTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20afb168%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2012bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686th%E1%BB%83thao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20KUFUN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsport%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vlot88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thuckhuya%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Chaolong%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MIBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Debet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingfun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ288%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohuwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TOP88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ChaolongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet365%20-%20

Dự báo chỉ số hàng đầu của Nhật Bản 103.0 tương đối 101.0

ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốTheo quan điểm về những kỳ vọng thấp của thị trường cho Đức, Ngân hàng Đức tin rằng có thể có những điều bất ngờ; Ngân hàng Đức cũng bắt đầu tăng bảng Anh.

ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốLạm phát Draki nói rằng lạm phát trung bình tiềm năng sẽ tăng cao hơn, nhưng lạm phát là nhẹ và lạm phát chung có thể giảm nhẹ trước cuối năm nay.ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốÁp lực của tăng trưởng kinh tế yếu đã trì hoãn lạm phát.

Dự báo chỉ số hàng đầu của Nhật Bản 103.0 tương đối 101.0

ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốLãi suất Draki thừa nhận rằng đánh giá lãi suất âm của Ngân hàng Trung ương châu Âu là & ldquo; rất tích cực & rdquo; nhưng Ngân hàng Trung ương châu Âu đang chú ý đến các tác dụng phụ của lãi suất âm.ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốTriển vọng kinh tế Draki nói rằng dữ liệu cho thấy sự tăng trưởng của quý thứ hai là nhẹ nhưng tích cực, và ngành dịch vụ và ngành công nghiệp xây dựng tiếp tục cho thấy sự khó khăn.ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốTăng trưởng việc làm mạnh mẽ và tăng lương sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế.ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốDraki chỉ ra rằng tình hình tài chính của khu vực đồng euro được mở rộng vừa phải.ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốNó cũng kêu gọi các quốc gia giới thiệu nhiều tài chính công hơn cho tăng trưởng và tình bạn, và chính phủ với không gian tài chính nên hành động.

ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốRủi ro Draki chỉ ra rằng triển vọng kinh tế vẫn phải đối mặt với rủi ro giảm, và rủi ro giảm là nổi bật, và áp lực chi phí lao động đã tăng lên, và các biện pháp cải cách phải được tăng cường mạnh mẽ.ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốRủi ro có liên quan đến địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ và lỗ hổng thị trường mới nổi.ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốMột số quan chức hiện tại và cũ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, bao gồm Jens Weidmann ở Đức và Robert Holzmann ở Áo, tất cả đều tuyên bố rằng họ đã phản đối một vòng nới lỏng định lượng mới.

ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốAnh em họ Maeva của Bloomberg cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Delaki đã cảnh báo tại cuộc họp báo cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông rằng lãi suất thấp sẽ tiếp tục duy trì.ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđố"Chi phí thấp làm cho kim loại quý thú vị cạnh tranh hơn các tài sản khác.ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốHiệp hội vàng thế giới: Nhiệt độ khí hậu đẩy lên trong nhu cầu tránh nguy hiểm. Giá vàng có thể tăng theo báo cáo của Hiệp hội Vàng Thế giới. Khi sự gián đoạn cung cấp và sự suy giảm giá trị của nhiều ngành công nghiệp đã tăng cường rủi ro của vàng, biến động thị trường do khí hậu gây ra bởi khí hậu Thay đổi sẽ tăng cường thúc đẩy nhu cầu vàng.ựbáochỉsốhàngđầucủaNhậtBản1030tươngđốTheo đánh giá của Hiệp hội Vàng thế giới trong tuần này, sự nóng lên toàn cầu sẽ làm trầm trọng thêm các sự kiện thời tiết khắc nghiệt hơn như sóng nhiệt và mưa lớn, có thể hạn chế tăng trưởng kinh tế.

Tổ chức này nói rằng triển vọng của một số lượng lớn các loại tài sản và "tác động vật lý cực đoan" có thể gây ra nguy cơ tình hình chuỗi cung ứng hỗn loạn và tăng lý do giữ vàng.Báo cáo nói rằng, với phạm vi và mức độ của các rủi ro liên quan đến khí hậu tiềm năng và tác động của nó đối với các loại tài sản khác nhau, vàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những rủi ro này và có thể trở thành một động lực giá trị chính, độ bền vàng "" so với Sự hình thành mong manh của nhiều tài sản chính thống khi đối mặt với các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau.

Dự báo chỉ số hàng đầu của Nhật Bản 103.0 tương đối 101.0

"Áp lực để hành động đối với biến đổi khí hậu đang gia tăng.Các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp đã tập trung tại New York vào tháng trước để tham dự một loạt các hoạt động, bao gồm cả Diễn đàn doanh nghiệp toàn cầu chưa từng có của Liên Hợp Quốc và Bloomberg Global Business.Họ thừa nhận rằng phải thực hiện nhiều hành động hơn, nhưng họ không xác định những gì họ sẽ làm.Hiệp hội Vàng Thế giới ước tính rằng ngành công nghiệp vàng toàn cầu đóng góp khoảng 126 triệu tấn carbon dioxide mỗi năm.

Tổ chức này tuyên bố trong báo cáo rằng cần phải thích ứng với "tương lai không có carbon", chuỗi cung ứng vàng, đặc biệt là ngành khai thác vàng và có rất nhiều cơ hội ".Báo cáo chỉ ra rằng carbon bằng không ròng sẽ cho phép chúng tôi ổn định dự trữ carbon trong khí quyển, nhưng điều này có nghĩa là chúng tôi phải giảm lượng khí thải carbon của mỗi ngành công nghiệp càng nhiều càng tốt. Và phương tiện công nghiệp chiết xuất và niêm phong carbon từ khí quyển .Khía cạnh kỹ thuật: Từ quan điểm của biểu đồ hàng ngày của tín hiệu tăng giá ngắn hạn, giá vàng ban đầu đã phá vỡ sự kháng cự gần 1497,74 trong dòng Bollinger, KDJ Gold Fork chạy và MACD ban đầu đã tạo thành một chiếc nĩa vàng. Dự kiến ​​sẽ tiếp tục phơi bày sức đề kháng gần dòng permialine 1524.13; tất nhiên, cũng có một số kháng gần điểm cao ngày 3 tháng 10 năm 1519,65.Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ số hoảng loạn hiện tại vẫn ở gần vị trí thấp trong gần ba tháng. Nếu giá vàng giảm xuống dưới mức trung bình của Bollinger 1497.74, giá vàng vẫn có thể duy trì xu hướng sốc và càng xa Hướng có thể được chọn trước.

. .Vào lúc 9:00 thời gian Bắc Kinh, Gold Gold hiện được báo cáo là $ 1501,39/ounce.

Dự báo chỉ số hàng đầu của Nhật Bản 103.0 tương đối 101.0

Nhắc nhở giao dịch vàng: Đừng sợ giá vàng tăng đô la Mỹ để vượt qua hàng ngàn và năm mốc, ngón tay ngắn hạn hoặc kiếm 1524EUR/USD-0,03%Thêm/xóa bổ sung/xóa vào danh mục đầu tư tùy chọn và thêm inch đầu. Thêm vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc USD/JPY + 0,03%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và Thêm vị trí. Cho đến khi danh mục đầu tư được chọn thêm một inch đầu và vị trí đã được thêm thành công vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc DX + 0,05%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa để thêm vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm vị trí.) Trong thị trường châu Á, thị trường ngoại hối dao động tương đối nhẹ, và đồng đô la Mỹ và đồng euro gần như bằng phẳng.

Đồng đô la Mỹ tăng so với hầu hết các loại tiền tệ G-10, và đô la mới và đô la Úc và bảng Anh được thực hiện phía sau.Hoa Kỳ đã ban hành trái phiếu Kho bạc 7 năm với lợi suất 1,657%và lợi suất tại thời điểm phát hành là 1,664%.Lợi suất của trái phiếu kho bạc trong mỗi giai đoạn tăng khác nhau và năng suất 10 năm tăng lên 1,77%; năng suất 30 tuổi tăng 1 điểm cơ bản lên 2,26%và năng suất 2 năm giảm xuống 1,58%.Chỉ số đồng đô la Mỹ gần như là một giá mở phẳng, được báo cáo là 97.682, tăng nhẹ 0,01%trong ngày.Phần dưới của chỉ số đã được đẩy lùi vào ngày giao dịch trước đó. Vì dữ liệu của dữ liệu đặt hàng hàng hóa bền bỉ của Hoa Kỳ không tốt như mong đợi, đồng đô la Mỹ giảm xuống, tiếp cận mức thấp hàng ngày.Tuy nhiên, khi đồng euro suy yếu và PMI sản xuất Markit của Mỹ vượt ra ngoài tháng 10 tại Hoa Kỳ, đồng đô la Mỹ đã tăng và phục hồi.

Về vấn đề này, Williamson, nhà kinh tế trưởng của Markit, đã chỉ ra rằng mặc dù các hoạt động kinh doanh đã tăng từ mức thấp gần đây, dữ liệu khảo sát cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm vào đầu quý IV của Hoa Kỳ thấp hơn 1,5% . Nó đã duy trì mức thấp nhất trong mười năm qua, điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ có xu hướng duy trì mức độ theo xu hướng trong vài tháng tới.Đồng euro lang thang điểm 1.11 so với đồng đô la Mỹ và hiện đã báo cáo 1.1103, giảm 0,01%trong ngày.

Vào tối thứ Năm, sau khi Draki có một bài phát biểu, cú sốc ngắn của Euro so với đồng đô la Mỹ đã tăng gần 25:00 lên 1.1153, nhưng sau đó lại rơi mạnh.Mặc dù Draki tiếp tục phát hành chim bồ câu, nhưng nó cũng được kêu gọi các quốc gia tăng cường hỗ trợ tài chính, ngụ ý rằng không gian tiện ích cho chính sách tiền tệ bị hạn chế.

Tổng thống mới Lagarde tiếp tục thực hiện một chính sách lỏng lẻo, nhưng nó sẽ phải đối mặt với những hạn chế lớn của lực lượng đại bàng trong lớp quyết định.Đồng bảng Anh đã được báo cáo cho đồng đô la Mỹ 1,2838, giảm 0,10%trong ngày, tiếp tục giảm trong ngày giao dịch trước đó.

Tỷ giá hối đoái đã giảm xuống còn 1.2789 ngày hôm qua, làm mới 5 ngày giao dịch.Brexit bế tắc buộc Thủ tướng Anh Johnson phải tìm kiếm các cuộc bầu cử sớm. Đề xuất này đã bị lãnh đạo phe đối lập Corbin từ chối, một lần nữa kích hoạt mối quan tâm của thị trường về chính trị Anh.Đồng đô la so với đồng yên về cơ bản là phẳng ở mức 108,66 và khu vực giao dịch là 108.50-108,75.Nhật Bản vẫn cần cảnh giác với sự căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cho rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng bang Hàn Quốc Li Luoyuan đã đàm phán vào ngày 24, chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch tiếp tục yêu cầu phía Hàn Quốc đưa ra các giải pháp về các vấn đề quan trọng nhất của các vụ kiện lao động giữa hai nước .Xu hướng của đồng đô la Úc và Yuan mới.

Bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế thuận lợi của Hoa Kỳ, ác cảm rủi ro thị trường đã bị suy yếu và tiền tệ đã giảm.Vào tối thứ Năm, đồng đô la Úc đã làm mới mức thấp bốn ngày đến 0,6824 và Yuan mới đã làm mới ba ngày thấp đến 0,6384 so với đồng đô la Mỹ.

Vào lúc 01:00 vào thứ Tư lúc 01:00 ngày hôm sau vào ngày 25 tháng 10, tổng số quan điểm khoan dầu khí vào ngày 25 tháng 10 đã tóm tắt giá cao mới của các nhược điểm vàng; rằng giá vàng trong tương lai sẽ có một số trong tương lai. Tháng có thể tăng lên 2.000 đô la/ounce; Nam Phi là nhà sản xuất vàng lớn thứ hai, và sự thiếu hụt điện và tiền lương lâu dài cũng có nguy cơ có nguy cơ mắc bệnh Sản xuất vàng; Nhưng về lâu dài, các cặp vàng citi mức độ lạc quan thấp. Người ta tin rằng sẽ có nhiều chất thải vàng hơn Các nhà sản xuất để biến bạch kim.Trang web tài chính ForexLive: EU có thể không được công bố cho đến thứ Hai tuần sau để công bố quyết định mở rộng Brexit; một mặt, lãnh đạo Đảng Lao động Anh Corbin nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông hy vọng sẽ chờ đợi Liên minh châu Âu chờ đợi Quyết định của Liên minh châu Âu sẽ hoãn việc mở rộng Brexit trước khi quyết định. Để công bố vào thứ Hai tới (trước đây dự kiến ​​sẽ được công bố vào quyết định hôm thứ Sáu.

Goldman Sachs: Dự kiến ​​Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tuần tới nhưng đã điều chỉnh từ ngữ cắt giảm lãi suất; ① Goldman Sachs nói rằng Fed dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, nhưng đồng thời, hai điều chỉnh sẽ là được thực hiện rằng chu kỳ lỏng lẻo hiện tại đã kết thúc; một số từ có thể được điều chỉnh trong tuyên bố, cho thấy chính sách thư giãn thứ ba trong năm nay sẽ hoàn thành "điều chỉnh giữa tháng" được đề cập bởi Chủ tịch Dự trữ Liên bang Powell vào tháng 7; nhấn mạnh rằng mặc dù Fed đã thực hiện các biện pháp để thư giãn môi trường tài chính, tình hình kinh tế vẫn ổn định ở các khía cạnh khác.Ngân hàng Quốc tế Trung Quốc: Ngân hàng Nhật Bản sẽ đưa ra nhiều chính sách lỏng lẻo hơn tại cuộc họp vào tuần tới. Quyết định chính sách sẽ phụ thuộc vào quan điểm về rủi ro kinh tế trong bối cảnh tình hình toàn cầu tồi tệ hơn.Ngân hàng Hà Lan: Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất vào tuần tới, chú ý đến xu hướng chính sách của tháng 12; Ngân hàng Hà Lan tuyên bố rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu duy trì sự ổn định vào tháng 10 và trọng tâm chuyển sang giải quyết lãi suất tháng 10 của Fed Tuần. Giá dao động mạnh, nhưng xác suất lãi suất dài hạn của OIS cho thấy 90%trong số 25 điểm. . Càng không muốn thư giãn, và thậm chí nhiều thành viên của chim bồ câu hơn, điều này có thể có nghĩa là việc giảm lãi suất trong tháng 12 đã bị hoãn lại đến tháng 1 năm 2020 và việc tiêu thụ chậm lại sẽ trở nên rõ ràng hơn trong dữ liệu.Lời nhắc giao dịch ngoại hối vào ngày 25 tháng 10

XAU/USD-0,05%được thêm/xóa khỏi danh mục đầu tư được thêm vào danh mục đầu tư được chọn và thêm inch đầu. Giá vàng mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ.Đồng thời, dữ liệu của các sản phẩm bền của Hoa Kỳ được thực hiện kém và dữ liệu sản xuất kém châu Âu cũng đã hỗ trợ giá vàng.

Ngoài ra, kỳ vọng suy giảm kinh tế toàn cầu và mức giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới là một sự hỗ trợ nhẹ cho xu hướng giá vàng.Dữ liệu sản xuất yếu của khu vực đồng euro mang lại sự hỗ trợ cho giá vàng để hỗ trợ thời gian châu Âu vào thứ năm. Khu vực đồng euro đã công bố một loạt dữ liệu PMI sản xuất Markit. Do đó, hiệu suất dữ liệu sản xuất của Pháp vượt quá mong đợi, nhưng dữ liệu sản xuất của Đức ít hơn hơn cả mong đợi.

Và dữ liệu sản xuất khu vực đồng euro cũng hoạt động kém.Dữ liệu khu vực Euro yếu mang lại một số hỗ trợ cho giá vàng.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SEN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ENT22%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TOBET88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ibet68%20-%20