{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686th%E1%BB%83thao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%203kingbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win2888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20X%C3%B3c%C4%91%C4%A9a%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C88BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88vip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thapcam%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BODOG%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FB88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RIO66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NHAT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SV388%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Luxvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jj88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ee88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2077ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vebo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C88BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C%C3%A1%20heo%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitomtv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ288%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saowin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Zbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheotv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20f99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNLOTO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TWINBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GavangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Jun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2036M%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HB88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win2888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ra%20kh%C6%A1i%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20388bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2022BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi88club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20For88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hk88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sieuca%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20THABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VEGAS79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20X%C3%B4i%20V%C3%B2%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DOLA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2011BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thapcam%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20

Viện: Rừng Nottingham dự định cung cấp 20 triệu euro cho anh ta

ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệGoldman Sachs cũng nói thêm rằng giá dầu tăng thường dẫn đến việc mở rộng tín dụng thị trường mới nổi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hơn nữa.

ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệ0100gmt, Gold XAU = 0,2%lên $ 1,302 mỗi ounce; ngày cuối cùng tăng gần 1%, tỷ lệ tăng tỷ lệ lớn nhất trong một tỷ lệ phần trăm duy nhất kể từ ngày 11 tháng 4.ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệGCCV1 tháng 6 tại Hoa Kỳ đã giảm 0,2%xuống còn $ 1,301,90 mỗi ounce.

Viện: Rừng Nottingham dự định cung cấp 20 triệu euro cho anh ta

ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệChỉ số đô la Mỹ .dxy tăng 0,1%lên 93,846; đồng đô la so với đồng Yen JPY = 0,2%, một khi đã đạt hơn hai tuần vào ngày cuối cùng.ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệTổng thống Hoa Kỳ Trump tuyên bố hôm thứ Năm rằng việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh lịch sử do lãnh đạo Bắc Triều Tiên (Triều Tiên) Kim Jong -un nắm giữ, tuyên bố có "sự thù địch công cộng" ở Bắc Triều Tiên và cảnh báo rằng quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện bất kỳ sự liều lĩnh nào Hành động ở Bắc Triều Tiên nên chuẩn bị.ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệTrump đe dọa sẽ áp đặt thuế đối với những chiếc xe nhập khẩu, gây ra những lời chỉ trích bạo lực từ trong và ngoài nước; các thành viên của tổ chức doanh nghiệp Hoa Kỳ và các thành viên Cộng hòa của ông đã cảnh báo rằng động thái này có thể gây hại cho ngành công nghiệp và tăng cường chiến tranh thương mại toàn cầu đã nổ ra ., Do đó gây hại cho rủi ro lợi ích của Hoa Kỳ.ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệĐất nước ở trong thỏa thuận Iraq đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Trump kể từ khi rút khỏi thỏa thuận vào thứ Sáu.ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệTuy nhiên, vì Washington đã tuyên bố sẽ mạnh hơn Iran hơn bao giờ hết, các quan chức ngoại giao tin rằng phòng để tiết kiệm thỏa thuận bị hạn chế.

ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệCác hồ sơ cuộc họp được công bố hôm thứ Năm cho thấy trong cuộc họp tháng 4 của các nhà sản xuất quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu, sự tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro có thể chậm lại, và sự không chắc chắn đang tăng lên, nhưng sự mở rộng của khu vực đồng euro vẫn ổn định và rộng.ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệNhà sản xuất vàng lớn nhất của Nga PLZL.MM cho biết hôm thứ Năm rằng sản lượng của nó trong năm 2018 có thể nằm trong phạm vi dự đoán là 237.5-24.2425 triệu ounces cân bằng vàng.ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệGoldman Sachs tin rằng giá dầu vẫn có 8%không gian cao cấp Goldman Sachs gần đây nói rằng đó là một hành vi nguy hiểm mà giá dầu đã được chạm vào và thanh lý. Bởi vì các mặt hàng hiện tại là tài sản tốt nhất trên thị trường, thiết lập tốt nhất trên thị trường trên thị trường và tốt nhất trong 10 năm trong 10 năm. Tỷ lệ trả lời.

ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệNgân hàng đầu tư cũng tuyên bố rằng vẫn còn chỗ cho sự gia tăng. Vì nhu cầu về dầu thô đang tăng lên, việc cung cấp dầu thô vẫn còn quá nhiều.ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệGoldman Sachs nhấn mạnh rằng sẽ có 8%mức tăng trong 12 tháng tới trên cơ sở tăng 5%hiện tại.ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệGoldman Sachs nói rằng sản lượng của Venezuela tiếp tục giảm và nguồn cung dầu thô của Iran cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro. Sự suy giảm nguồn cung của Angola cũng cao hơn đáng kể so với mức dự kiến, điều này sẽ khiến khoảng cách dầu thô vào mùa hè này đạt 1 triệu thùng mỗi ngày.ệnRừngNottinghamdựđịnhcungcấp20triệGoldman Sachs cũng nói rằng mặc dù thị trường nói rằng khả năng nhàn rỗi của OPEC sẽ cung cấp những khoảng trống này, nhưng không được bỏ qua rằng điều này sẽ tiêu thụ hàng tồn kho của OPEC ở một mức độ nhất định, do đó hỗ trợ giá dầu.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs nói rằng họ không cần phải lo lắng về sự suy giảm nhu cầu dầu thô. Mặc dù giá dầu tăng, điều này sẽ thúc đẩy việc mở rộng tín dụng của các thị trường mới nổi, do đó kích thích tăng trưởng kinh tế. Nói cách khác, cao hơn, cao hơn Giá hàng hóa có lợi cho nhiều thị trường mới nổi. Đồng thời đối với các quốc gia sản xuất dầu, lợi nhuận vượt quá sẽ thúc đẩy dòng chảy của đô la Mỹ và đô la Mỹ, điều này cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu thị trường mới nổi, do đó thúc đẩy Giá dầu tăng..

Viện: Rừng Nottingham dự định cung cấp 20 triệu euro cho anh ta

Ngoài các yếu tố giá, giá dầu trung bình là $ 75/thùng từ tháng 12 năm 1998 đến tháng 1 năm 2016.Gần đây, giá dầu tăng đã truyền đạt một tín hiệu mạnh mẽ, nghĩa là sản xuất dầu thô sẽ tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng của tiêu thụ dầu thô có thể giảm.Trong vài tháng tới, dự kiến ​​tập trung vào thị trường sẽ chuyển sang sản lượng dầu thô. Đồng thời, để đảm bảo sự ổn định của hàng tồn kho dầu thô và sự cân bằng của thị trường dầu, tốc độ tăng trưởng của nhu cầu dầu thô Sẽ chậm lại.Sự cân bằng của thị trường dầu từ năm 2014 đến 2017 có nghĩa là hạn chế sản xuất, kích thích nhu cầu dầu thô và giảm hàng tồn kho.

Nhưng từ năm 2018 đến 2019, sự cân bằng của thị trường dầu mỏ có nghĩa là một hành vi hoàn toàn ngược lại.Hiện tại, thị trường đã bước vào giai đoạn tiếp theo của chu kỳ chu kỳ. Giá dầu cao sẽ kích thích sự tăng trưởng của sản xuất và ức chế việc sử dụng nhiên liệu.Đây cũng có thể là khởi đầu của sự suy thoái tiếp theo trong thị trường dầu mỏ.Trên sơ đồ phân tích kỹ thuật một giờ, xu hướng làm đẹp và dầu mạnh có nghĩa là có khả năng tăng cường hơn nữa.

Hiện tại, giá dầu nằm trong kênh tăng. Miễn là nó không giảm xuống dưới 71,15 đô la, giá dầu sẽ tiếp tục đổi mới cao. Áp lực trực tiếp nhất trên là 72 đô la và 72,3 đô la. Ở vị trí này, nó là 72,45 đô la .Nó đã giảm xuống dưới 71,15 đô la, và giá dầu ngắn hạn sẽ vào phạm vi hợp nhất một lần nữa.

Viện: Rừng Nottingham dự định cung cấp 20 triệu euro cho anh ta

Nhắc nhở giao dịch dầu thô: Giá dầu đã đạt mức cao mới trong ba năm và họ cảnh giác với điểm cao khi đi vào chu kỳDX + 0,11%đã thêm thành công từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm vị trí của vị trí. Thêm inch đầu. Vào năm 2018, sản lượng của đô la Mỹ và nợ Hoa Kỳ đã ở gần đó.

0037GMT, Gold XAU = $ 1,290,12 mỗi ounce và điểm thấp nhất là ở điểm thấp nhất kể từ ngày 27 tháng 12.Giai đoạn tháng 6 của Hoa Kỳ về cơ bản giống như $ 1,289,50 mỗi ounce.Chỉ số đô la Mỹ .dxy ổn định ở mức 93,491 và đầu tuần này đã chạm mức cao 93,632 trong năm.Chỉ số của khoản nợ công cộng 10 tuổi mang lại US10YT = RR di chuột ở mức cao gần bảy năm.Sau khi Triều Tiên (Triều Tiên) đe dọa sẽ hủy bỏ cuộc họp chưa từng có của Triều Tiên và Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Trump đã tìm cách xoa dịu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un vào thứ năm, nói rằng bất kể loại thỏa thuận nào, Kim Jong -un's An ninh sẽ được đảm bảo và Triều Tiên sẽ không gặp phải thẻ. Số phận của Libya dưới sự cai trị của Zhafi (GADA) trừ khi không thể đạt được thỏa thuận.Nhân dịp đàm phán thương mại với Trung Quốc tại Washington, Tổng thống Mỹ Trump cho biết hôm thứ Năm rằng Trung Quốc đã bị hư hỏng trong thương mại Trung -us và tự hỏi liệu những nỗ lực của ông để cân bằng lại mối quan hệ giữa hai bên có thể thành công.

Tổng thống Dallas Fed Kiplang cho biết nền kinh tế Mỹ đang ở trong hoặc vượt quá việc làm đầy đủ.Số lượng vàng thất nghiệp trong những ngày đầu của Hoa Kỳ đã tăng vượt quá mong đợi vào tuần trước, nhưng số lượng tiền không làm việc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1973, cho thấy thị trường lao động đang dần bị hấp thụ.

Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương châu Âu Norwateri nói rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu không nên chờ đợi quá lâu để bình thường hóa chính sách tiền tệ.Phó chủ tịch sắp tới của Ngân hàng Trung ương châu Âu Gartstein Tây Âu cho biết hôm thứ Năm rằng châu Âu cần một quỹ đã được lên kế hoạch để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng trong tương lai để cung cấp hỗ trợ, và Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ & ldquo;

Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản (CPI) vào tháng 4 đã tăng 0,7%so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy rằng nó hiếm khi đạt được động năng lạm phát cần thiết cho mục tiêu 2%của Ngân hàng Nhật Bản..

Trong thời kỳ châu Âu và châu Mỹ vào thứ năm (17 tháng 5), sản lượng nợ của Mỹ tiếp tục cao, hỗ trợ đồng đô la Mỹ, loại bỏ tiền tệ vàng và không phải được bán quá mức. Kháng chiến quan trọng là tiền vàng và không phải là vàng ngắn hạn.Trong giai đoạn, Yuanyi tiếp tục cung cấp cho bạn các cặp "Phân tích Jinhui" mới nhất và tiền tệ chính và các điểm nóng gần đây. Bài viết này là một bản tóm tắt về tin tức nhanh phân tích Jinhui. Xem bên dưới để biết chi tiết.★ Vàng trống nhưng tuyệt vời ngắn hạn, nắm bắt các cơ hội hồi phục có thể ngắn ở mức cao (thời gian phân tích: 21:02:38 Thời gian Bắc Kinh) Gold tiếp tục chịu áp lực vào thứ năm, và sau đó đạt mức thấp mới là 1285.24 Đô la Mỹ/ounce kể từ tháng 12 năm 2017, đô la Mỹ tiếp tục nhận được lợi ích mạnh mẽ; năng suất của khoản nợ 10 năm của Hoa Kỳ trong ngày đã đạt mức cao mới là 3,12%kể từ năm 2011, tăng đô la Mỹ và vàng vàng; Bản đồ hàng tuần, giá vàng giảm xuống dưới cùng của hộp sốc kể từ tháng 1 (gần $ 1306) hỗ trợ gần đó, vành đai bollinger đã xuống và trống; cũng bị choáng ngợp, và RSI là tuyệt vời, chỉ ra rằng ngắn hạn đang phải đối mặt với áp lực của sự điều chỉnh. Hỗ trợ Litto, hoặc sốc thấp; , 1.300 đô la, trung bình di chuyển 200 ngày và 1306 đô la ở cuối khoảng thời gian sốc kể từ tháng 1; %điều chỉnh ngược là $ 1285,87, $ 1280.★ Euro trống nhưng suy yếu, và có nguy cơ gọi lại. Tỷ giá hối đoái tăng lên mức kháng cự quan trọng; được đồn đoán rằng Ý sắp đạt được thỏa thuận gian hàng, nhưng phản ứng thị trường là đơn giản; trên dòng hàng tuần, tỷ giá hối đoái giảm dưới mức trung bình 55 tuần. Tuy nhiên, RSI đã được bán quá mức. Dấu hiệu khởi hành. Nó trống nhưng động năng bị suy yếu và có nguy cơ gọi lại. Không nên đuổi theo không khí trực tiếp. Hỗ trợ dưới đây nằm ở mức thấp 1.1717 vào ngày 12 tháng 12.

★ Hoa Kỳ và Nhật Bản xác nhận đã vượt qua đỉnh của tam giác và làm nhiều hơn; Tâm trạng tăng trưởng mạnh mẽ rất mạnh; Thứ Tư Thứ Tư; Thứ tư; dữ liệu thứ tư cho thấy GDP ở Nhật Bản trong quý đầu tiên cho thấy sự tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản chậm lại và nó cũng thuận lợi cho đồng yên; trên bản đồ hàng tuần, tỷ giá hối đoái Tăng lên tới 100 tuần sức đề kháng trung bình, MacD Golden Fork, Xu hướng kết thúc của Bollinger, có rất nhiều triển vọng; ② trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá hối đoái có hiệu quả vượt qua mức trung bình di chuyển hàng đầu và 200 ngày của hình dạng tam giác tăng. Làn sóng mới của UPS và xu hướng hàng ngày đã được mở, nhưng RSI đang áp đảo. phạm vi 111; bên dưới nằm ở mốc 110, mốc 109 và mức thấp 108.64 gần đây.★ Trung bình di chuyển 200 ngày của bảng Anh đã thất vọng, nhưng nó trống rỗng nhưng quá bán £ so với đồng đô la Mỹ đã bị chặn và giảm. Trước đây, có tin đồn rằng Anh có thể ở lại liên minh thuế quan và một khi đã tăng bảng Anh; nhưng sau đó Teresa có thể nói rằng Anh sẽ rời khỏi Liên minh thuế quan để giải thích rằng những tin đồn trước đây đã được đồn đại; Kênh và hình dạng m -head của thuốc sắc, RSI mất dòng giữa, áp suất giảm tăng và chế độ xem ngắn hạn trống Đô la Mỹ đã thất vọng, nhưng RSI vẫn tiếp tục vượt qua. Đáng gây sốc; xu hướng ngắn ở mức cao ở mức trung bình 200 ngày; sự hỗ trợ nằm ở mốc 1,34; điện trở trên mức trung bình di chuyển 200 ngày là 1.3553 và 1,36 .

Lưu ý: Bài viết này là một bản tóm tắt về "Phân tích Jinhui" của Yuanyi. Bởi vì phân tích của mỗi giống được đưa ra liên tiếp, trích dẫn có thể khác với giá hiện tại.Quan điểm của nhà phân tích chỉ để tham khảo. Bất kỳ phân tích nào chỉ là xu hướng xác suất nghiên cứu và không thể đúng. Nên thiết lập ý thức về nhận thức rủi ro giao dịch và phát triển thói quen dừng mất.

Phân tích Jinhui: Tiền tệ không phải là vàng là ngắn nhưng quá bán, và đó là một chiến lược tốt để hồi phục ngắn!Trong thời gian châu Âu vào thứ năm (17 tháng 5), Vàng tại chỗ tiếp tục đạt mức thấp mới trong năm. Vì đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ chính được giao dịch gần mức cao hàng năm, đồng euro đã giải quyết gần 50 điểm, bảng Anh giảm 70 điểm, và tiền tệ hàng hóa dao động một chút. Mặc dù Đảng Liên minh miền Bắc và Đảng thể thao Five -star đã đạt được thỏa thuận tổ chức theo phong cách chính phủ, nhưng phản ứng của Euro là đơn giản; dầu Mỹ vượt quá 72 đô la và dầu đã được phát hành trong thời gian ngắn đến 80 đô la cho một thời gian dài.

★ Các điểm nóng gần đây: ★ 1. Tư vấn kinh tế Nhà Trắng Kurdlo: Người ta hy vọng rằng Trung Quốc sẽ đưa ra một đề xuất về các cuộc đàm phán thương mại; Trump sẽ gặp Liu He, phó thủ tướng của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay.23. Thủ tướng Anh Theresa May: Anh sẽ rời khỏi Liên minh thuế quan.4. Theo các nguồn tin, Vương quốc Anh xem xét tiếp tục trả thuế bổ sung cho EU trong khoảng thời gian tháng 12 năm 2020 để ngăn chặn việc thực hiện gia hạn Brexit.

5. Zheng Yirong, Chánh văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, đã chủ trì cuộc họp của Hội nghị An ninh Nhà nước (NSC) của Ủy ban Thường vụ Bảo lãnh An ninh Quốc gia (NSC) vào ngày 17 tháng 5 tại cuộc họp, ông quyết định quyết định Đàm phán với Triều Tiên để thúc đẩy sự hòa giải cao cấp của Hàn Quốc và Triều Tiên.★ HOTSPOT THỊ TRƯỜNG ★ Sản lượng nợ của Hoa Kỳ đã tăng lên để tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Trong thời gian ngắn của vàng, áp lực bán hàng đã tăng mạnh ★ Trong thời kỳ châu Âu, ngón tay của Mỹ dao động và 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 Lợi suất trái phiếu năm của Hoa Kỳ đã tăng trở lại.

Gần đây, Vàng đã tiếp tục xu hướng yếu và thị trường một lần nữa giảm xuống dưới mức số nguyên $ 1290.Tính đến thời điểm báo chí, chỉ số của Hoa Kỳ tăng 0,03%lên 93,38; Vàng SPOT giảm 0,13%xuống còn $ 1288,93/ounce và mức thấp ở mức thấp ở mức thấp 1285,24 đô la Mỹ/ounces kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2017.

Biểu đồ 15 phút của SPOT Gold: West Pacific Bank chỉ ra rằng hiệu suất dữ liệu gần đây của Hoa Kỳ là tầm thường, với mức lương trung bình hàng giờ và CPI cốt lõi, nhưng doanh số bán lẻ, vị trí vị trí của JOLTS và chỉ số quản lý mua hàng khu vực vào đầu tháng 5.Yếu tố chính của việc tăng đô la Mỹ là đánh giá thấp và đạt đến giới hạn của giới hạn. Cả hai đã sửa chữa.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20THABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SPORTS998%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banthang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20wy88%20-%20