{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bayvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Monster%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivotv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2092slot%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20th%E1%BA%ADp%20c%E1%BA%A9m%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG90%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ra%20kh%C6%A1i%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20X%C3%B4i%20L%E1%BA%A1c%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FUN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FB88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20333666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sum99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bongdaso%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20By88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ESBALL%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngo%C3%A1c%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SaokeTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789betvi%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8cc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saoke%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VEGAS79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OZE6868%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20city%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Th%E1%BA%BB%20%C4%90%E1%BB%8F%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Nbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vaoroi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NEXTBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingbet86%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pq88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20M88vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jj88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mocbai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%207club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fafa191%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2078win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhiatv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Moto88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xso99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hot88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VEGAS79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Go88vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RIO66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20dwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mu88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vaoroi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20shbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thuckhuya%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso567%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ101%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20EU9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Soco%20Live%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vpay88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2066865bet%20-%20

Harrand là thái quá: 2 lần cột giữa+bánh nôn đơn, tôi không thể tin được điều đó

àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđóCác blog tài chính được biết đến bằng không -in -Law rằng mặc dù đồng đô la Mỹ rất mạnh, giá dầu vào thứ ba đã duy trì sự gia tăng cả ngày; .

àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđó★ Hoa Kỳ và Nhật Bản xác nhận đã vượt qua đỉnh của tam giác và làm nhiều hơn; Tâm trạng tăng trưởng mạnh mẽ rất mạnh; Thứ Tư Thứ Tư; Thứ tư; dữ liệu thứ tư cho thấy GDP ở Nhật Bản trong quý đầu tiên cho thấy sự tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản chậm lại và nó cũng thuận lợi cho đồng yên; trên bản đồ hàng tuần, tỷ giá hối đoái Tăng lên tới 100 tuần sức đề kháng trung bình, MacD Golden Fork, Xu hướng kết thúc của Bollinger, có rất nhiều triển vọng; ② trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá hối đoái có hiệu quả vượt qua mức trung bình di chuyển hàng đầu và 200 ngày của hình dạng tam giác tăng. Làn sóng mới của UPS và xu hướng hàng ngày đã được mở, nhưng RSI đang áp đảo. phạm vi 111; bên dưới nằm ở mốc 110, mốc 109 và mức thấp 108.64 gần đây.àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđó★ Trung bình di chuyển 200 ngày của bảng Anh đã thất vọng, nhưng nó trống rỗng nhưng quá bán £ so với đồng đô la Mỹ đã bị chặn và giảm. Trước đây, có tin đồn rằng Anh có thể ở lại liên minh thuế quan và một khi đã tăng bảng Anh; nhưng sau đó Teresa có thể nói rằng Anh sẽ rời khỏi Liên minh thuế quan để giải thích rằng những tin đồn trước đây đã được đồn đại; Kênh và hình dạng m -head của thuốc sắc, RSI mất dòng giữa, áp suất giảm tăng và chế độ xem ngắn hạn trống Đô la Mỹ đã thất vọng, nhưng RSI vẫn tiếp tục vượt qua. Đáng gây sốc; xu hướng ngắn ở mức cao ở mức trung bình 200 ngày; sự hỗ trợ nằm ở mốc 1,34; điện trở trên mức trung bình di chuyển 200 ngày là 1.3553 và 1,36 .

Harrand là thái quá: 2 lần cột giữa+bánh nôn đơn, tôi không thể tin được điều đó

àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđóLưu ý: Bài viết này là một bản tóm tắt về "Phân tích Jinhui" của Yuanyi. Bởi vì phân tích của mỗi giống được đưa ra liên tiếp, trích dẫn có thể khác với giá hiện tại.àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđóQuan điểm của nhà phân tích chỉ để tham khảo. Bất kỳ phân tích nào chỉ là xu hướng xác suất nghiên cứu và không thể đúng. Nên thiết lập ý thức về nhận thức rủi ro giao dịch và phát triển thói quen dừng mất.àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđóPhân tích Jinhui: Tiền tệ không phải là vàng là ngắn nhưng quá bán, và đó là một chiến lược tốt để hồi phục ngắn!àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđóTrong thời gian châu Âu vào thứ năm (17 tháng 5), Vàng tại chỗ tiếp tục đạt mức thấp mới trong năm. Vì đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ chính được giao dịch gần mức cao hàng năm, đồng euro đã giải quyết gần 50 điểm, bảng Anh giảm 70 điểm, và tiền tệ hàng hóa dao động một chút. Mặc dù Đảng Liên minh miền Bắc và Đảng thể thao Five -star đã đạt được thỏa thuận tổ chức theo phong cách chính phủ, nhưng phản ứng của Euro là đơn giản; dầu Mỹ vượt quá 72 đô la và dầu đã được phát hành trong thời gian ngắn đến 80 đô la cho một thời gian dài.àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđó★ Các điểm nóng gần đây: ★ 1. Tư vấn kinh tế Nhà Trắng Kurdlo: Người ta hy vọng rằng Trung Quốc sẽ đưa ra một đề xuất về các cuộc đàm phán thương mại; Trump sẽ gặp Liu He, phó thủ tướng của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay.

àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđó2àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđó3. Thủ tướng Anh Theresa May: Anh sẽ rời khỏi Liên minh thuế quan.àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđóĐể hình thành một so sánh, OPEC báo cáo về giá dầu.

àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđó& ldquo; sản lượng của Venezuela đã giảm mạnh, làm nổi bật mức độ mong manh của thị trường về cung và cầu, và một lần nữa, đối tác của Capital LLC John Kilduff nói.àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđóOPEC cho biết hôm thứ Hai rằng về cơ bản, dầu thừa toàn cầu đã bị loại bỏ và một số lợi ích từ kế hoạch giảm sản xuất được thực hiện bởi việc thực hiện OPEC kể từ tháng 1 năm 2017, cũng như sự tăng trưởng nhanh chóng của nhu cầu dầu toàn cầu.àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđóĐồng thời, do việc khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran, sản lượng của Iran, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba ở OPEC, không chắc chắn.àtháiquá2lầncộtgiữabánhnônđơntôikhôngthểtinđượcđiềuđó& ldquo; Nếu xuất khẩu dầu thô Iran thực sự giảm, thì tác động đến dầu thô Brant sẽ vượt xa tác động đối với dầu thô của Mỹ, & rdquo; nhà phân tích kỹ thuật trưởng của ICAP TA, Walter Zimmerman nói.

& ldquo; Đức đã tuyên bố rằng họ sẽ bảo vệ công ty của công ty khỏi ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt Mỹ. bởi Hoa Kỳ, & chiến lược gia thị trường Axitrader Greg McKenna nói.Nhà phân tích ngân hàng công nghiệp Pháp Michael Wittner hy vọng rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ dẫn đến một thị trường toàn cầu giảm 400.000 đến 500.000 thùng dầu thô Iran mỗi ngày.

Harrand là thái quá: 2 lần cột giữa+bánh nôn đơn, tôi không thể tin được điều đó

. Hợp đồng lực lượng chính của NYMEX Hợp đồng chính của London LCOC1 nhiên liệu nhiên liệu nhiên liệu Asian/ACN Asian Diesel MDIS/ACN Asian Dầu khí LDIS/ACN International Oil. Các quốc gia sản xuất dầu ở dạng tiếng Anh OSP/o. Giá chính thức của các quốc gia sản xuất dầu bằng báo cáo tiếng Anh Cru/osp (biên soạn lixian; Review School Li Jun) Thị trường dầu quốc tế: Giá dầu tăng, Hoa Kỳ mở rộng từ dầu thô Brant, dầu thô, mở rộng* Rủi ro địa chính trị có thể hỗ trợ giá vàng * Giá vàng dự kiến ​​sẽ duy trì trong phạm vi hẹp của New York/London vào ngày 14 tháng 5 -giá giảm vào thứ Hai, vì đồng đô la rất mạnh.Giá của các kim loại quý vẫn còn trong phạm vi hẹp, bởi vì các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu quan trọng của Mỹ.Tại 1831 GMT, Gold XAU tại chỗ = 0,3%, báo cáo lên tới $ 1,314,17 mỗi ounce. Sau khi đô la Mỹ tăng từ sự sụt giảm, giá vàng tăng lên.

GCCV1 tháng 6 tại Hoa Kỳ đã đóng cửa ở mức 2,50 đô la, tương đương 0,2%ở mức 1.318,20 đô la.Đồng đô la Mỹ đã tăng sự phục hồi vào thứ Hai, bởi vì các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu việc tăng lên của đồng đô la Mỹ lên mức cao hơn bốn tháng có thực sự cạn kiệt hay không."Golden Market tập trung vào xu hướng của đồng đô la Mỹ", John Caruso, một chiến lược gia thị trường cao cấp tại RJO Futures cho biết.Đơn đặt hàng mạnh mẽ của đô la Mỹ đối với đồng đô la Mỹ đắt hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác và quỹ sử dụng mối quan hệ này để gửi tín hiệu bán hàng.

"Không có tin tức lớn ngày hôm nay, xu hướng giá vàng được lặp lại và dữ liệu bán lẻ sẽ được công bố vào ngày mai và tình hình sẽ rất khác."Caruso nói.

Harrand là thái quá: 2 lần cột giữa+bánh nôn đơn, tôi không thể tin được điều đó

Sự tăng trưởng của doanh số bán lẻ Hoa Kỳ có thể cho thấy sự tăng cường kinh tế, sẽ tăng lãi suất cho Hội đồng Dự trữ Liên bang (Fed/Cục Dự trữ Liên bang).Tuy nhiên, dự kiến ​​giá vàng sẽ được duy trì trong khoảng thời gian giao dịch hẹp là 1.300-1.350 đô la trong năm nay, trừ khi các nguyên tắc cơ bản của cung và cầu sẽ thay đổi đáng kể.

Các đại lý nói rằng việc giảm nhập khẩu vàng ở Ấn Độ, quốc gia tiêu dùng lớn nhất và sự phổ biến của thị trường.SPLEN XAG = giảm 0,7%, xuống còn 16,51 đô la mỗi ounce, SPOT BLATINUM XPT = giảm 1,1%, xuống còn 911,60 đô la mỗi ounce, SPOT 钯 xPD = 0,2%, xuống còn 994,22 đô la mỗi ounce.. Báo giá xpt = Báo giá Gold SPOT XPD = CFTC/Golcn COMEX COPAND COMPER Từ điểm thấp của một tuầnTrong thời gian châu Âu (ngày 14 tháng 5), cú sốc ngón tay của Hoa Kỳ đã đặt mức thấp mới trong tám ngày giao dịch và Gold SPOT đã tăng khoảng 1320 đô la; bảng Anh một lần nữa đã tấn công 1,36, đồng euro tiếp tục kéo đồng đô la Mỹ Để đạt đến mức cao mới trong một tuần; hàng hóa, tiền tệ tiếp tục dao động; giá dầu quốc tế dao động tăng lên, bởi vì báo cáo hàng tháng của OPEC cho thấy lần đầu tiên hàng tồn kho dầu thô OECS đã giảm xuống dưới 10 triệu thùng so với Giá trị trung bình của 5 năm.★ Các điểm nóng gần đây: ★ 1. Báo cáo hàng tháng của OPEC cho thấy sản lượng dầu của Ả Rập Xê Út đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu giảm sản xuất. Giảm xuống dưới hàng chục triệu thùng.2. Mest Cục Dự trữ Liên bang: Fed vẫn đang theo dõi lãi suất dần dần và năng suất thấp giải thích lý do cho sự tăng trưởng lương chậm.

3. Bộ Thương mại Hoa Kỳ có thể giải quyết lệnh cấm xuất khẩu ZTE trong vòng hai tuần.Kết thúc có khả năng của ZTE nhiều hơn là Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ tạm thời chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu, nhưng cũng sẽ tiến hành các cuộc điều tra và đàm phán tiếp theo, điều đó có thể có nghĩa là ZTE cũng sẽ phải đối mặt với những đánh giá chặt chẽ hơn và nghiêm ngặt hơn.

(Tin tức giao diện) 4. Theo hãng tin Tân Hoa Xã: Chủ tịch Tập Cận sẽ được mời tham khảo ý kiến ​​của Hoa Kỳ từ ngày 15-19 tháng 5.. Nội các. Tiếp cận Liên minh Quản trị để thành lập một chính phủ chung; Liên minh miền Bắc Ý hiện tại đề xuất Sapelli là Thủ tướng, và Đảng Thể thao năm Star của Ý đề xuất Conte là Thủ tướng.

★ Điểm nóng của thị trường ★★★ Các quan chức Fed hạ nhiệt triển vọng tăng lãi suất, đồng đô la Mỹ đánh bại vàng 1320 ★ Ở châu Âu, ngón tay Hoa Kỳ tiếp tục sốc xuống, làm mới mức thấp mới của tám ngày giao dịch và SHAKES SHAKES SHAKES SPOT Khoảng $ 1320. Hiện tại, các nhà đầu tư đã bắt đầu xem xét xem xét triển vọng tăng lãi suất tại Hoa Kỳ trong năm nay.Ngoài ra, các nhà giao dịch đã kiếm được lợi nhuận khi tăng sự mở rộng gần đây của đồng đô la Mỹ do sự mở rộng của đồng đô la Mỹ.

Như thời điểm báo chí.Chỉ số của Hoa Kỳ đã giảm 0,26%xuống còn 92,29 và vàng điểm tăng nhẹ 0,01%lên $ 1319,55/ounce.Biểu đồ xu hướng 15 phút của Gold Gold: Cleland Fed, chủ tịch luôn được biết đến với Hawk, và đồng hồ ủy ban vé FOMC 2018, hỗ trợ Cục Dự trữ Liên bang tăng dần lãi suất. Bán áp lực.Cô cũng hy vọng rằng lạm phát trong hai năm tới sẽ gần mục tiêu của 2%Cục Dự trữ Liên bang và không nghĩ rằng việc tăng cường đồng đô la Mỹ sẽ tạo ra rủi ro lớn về triển vọng kinh tế.

Ngoài ra, Chủ tịch St. Louis Fed Brad của Hoa Kỳ đã đưa ra lý do vì lý do phản đối lãi suất hơn nữa vào thứ Sáu (11 tháng 5), nói rằng lãi suất có thể đã đạt đến mức "trung lập" và không còn kích thích nền kinh tế.Điều này cũng đã kích hoạt phỏng đoán của các nhà đầu tư khó có thể tăng lãi suất cho Fed trong năm nay.

Dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ ba hoặc nó sẽ cung cấp thêm manh mối cho việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay. Hiện tại, thị trường dự kiến ​​tỷ lệ bán lẻ hàng tháng sẽ chỉ tăng 0,4%, đó là chậm hơn 0,6%trong tháng ba.Tuy nhiên, mặc dù đồng đô la Mỹ gần đây đã suy yếu và giá vàng cũng đã được hỗ trợ từ sự không chắc chắn chính trị của Trung Đông, các nhà đầu tư nói rằng tình hình căng thẳng ở những nơi khác có thể làm tăng rủi ro giảm giá vàng.

Điều nổi bật nhất là Trump đặt ra một sự nhượng bộ để đảm bảo rằng ZTE sẽ giúp Trung Quốc "khôi phục kinh doanh", điều này có thể làm giảm bớt căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa hai nước.★ Bảng Anh của Anh tăng do sự khấu hao của đồng đô la Mỹ. Trường đại bàng của Ủy ban Quản lý Á -Âu đã tăng thời gian Euro ★ Châu Âu, đồng bảng tăng lên do sự khấu hao của đồng đô la Mỹ, nhưng phiên trên là 1,36. xác suất.

Đồng euro tiếp tục đạt 40 điểm để tấn công 1.20 và Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương châu Âu trên thị trường đã chiến lược tăng tỷ giá hối đoái.Đồng bảng Anh so với bảng xếp hạng 15 phút của đô la Mỹ: Tuần trước, Ngân hàng Anh duy trì lãi suất không thay đổi, và mức tăng trưởng dự kiến, dẫn đến đồng bảng Anh đã giảm xuống đồng đô la Mỹ xuống mức thấp bốn tháng.Quyết định này yêu cầu các nhà giao dịch nghi ngờ liệu Ngân hàng Anh sẽ tăng lãi suất trong năm nay.Thị trường hiện tại dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất trong tháng 8 dưới 50%, gần 60%vào thứ Hai tuần trước.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Ngân hàng Quốc tế Hà Lan (ING) tin rằng cơ hội tăng lãi suất trong mùa hè được đánh giá thấp và nếu dữ liệu việc làm được công bố vào thứ ba rất mạnh, nó có thể thúc đẩy đồng bảng Anh lên mức 1,37-1,38 đô la.Ủy ban quản lý ngân hàng trung ương châu Âu Verevadaglo nói rằng với việc kết thúc kế hoạch mua nợ độc đáo, Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể cung cấp hướng dẫn mới cho thời gian tăng lãi suất đầu tiên.

Bài phát biểu đại bàng hơi một phần một khi đã thúc đẩy sự gia tăng của Euro, nhưng những lo ngại của thị trường về tình hình chính trị của Ý vẫn đang hạn chế sự gia tăng. Mặc dù phong trào năm -star chống kế hoạch chính sách.Euro so với đồng đô la Mỹ trong 15 phút: Nhưng điều lạc quan hơn là chiến lược gia ngân hàng ngoại hối của Ngân hàng Tín dụng Nông nghiệp Pháp Manuel Oliveri nói rằng "chính trị Ý không phải là yếu tố ảnh hưởng chính của khu vực đồng euro, không phải là mối đe dọa quan trọng và sẽ không gây ra điều chỉnh vị trí chính hoặc sẽ được điều chỉnh hoặc sẽ được điều chỉnh hoặc sẽ được điều chỉnh hoặc nó sẽ được điều chỉnh hoặc sẽ được điều chỉnh hoặc sẽ được điều chỉnh hoặc sẽ được điều chỉnh hoặc sẽ được điều chỉnh hoặc sẽ được điều chỉnh hoặc sẽ được điều chỉnh hoặc sẽ được điều chỉnh hoặc sẽ là. Sự phục hồi của đồng euro được đặt trong rủi ro. Tôi hy vọng lạm phát khu vực đồng euro sẽ hồi phục, điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình thoái lui của kế hoạch kích thích của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

"Hiện tại, các thương nhân đã dự kiến ​​mức tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu đến nửa cuối năm 2019.★ Hoa Kỳ đã xử phạt tốt báo cáo hàng tháng của Iran+OPEC, giá dầu dao động tăng ★ Thời gian châu Âu, giá dầu quốc tế dao động tăng lên. Bởi vì báo cáo hàng tháng của OPEC cho thấy hàng tồn kho dầu thô có tổ chức đã tăng lên dưới 10 triệu thùng từ Giá trị trung bình là 5 năm. Và thị trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục hỗ trợ giá dầu chống lại Iran.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mocbai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20winvn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MAYCLUB%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win99%20-%20