{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddytv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20KUFUN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPY8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SV388%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VLOTT88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhiatv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FAbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OXbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Royvin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Jun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhia%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MIBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WINLOTT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20W388%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090phut%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Walo88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ONE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBOBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sieuca%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Chaolong%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi88club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20solarbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HB88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VN138%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dubai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bancah5%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bum79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FUN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xso99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20daga%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20B%C3%A1nh%20Kh%C3%BAc%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DD7%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ee88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi79bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Red88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ibet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123B%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20B%C3%A1nh%20Kh%C3%BAc%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CV88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20F79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208XBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MIBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu52%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NGON%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VaoroiTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet365%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vn666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingbet86%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mocbai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LUCK8%20-%20

Phóng viên: Điều trị cá nhân chưa được nói về West Ham hoặc bị bỏ rơi việc giới thiệu Macquel

óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệTuy nhiên, dữ liệu được công bố trước đó cho thấy số lượng việc làm tại Hoa Kỳ vào tháng 10 đã tăng 125.000, mức tăng dự kiến ​​là 110.000 và giá trị trước đó tăng 93.000.

óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệTheo dữ liệu được tiết lộ vào cùng một ngày, vào tháng 10, chỉ số hoạt động kinh doanh không sản xuất là 52,8%, là 0,9 điểm phần trăm so với tháng trước. Không sản xuất tiếp tục hoạt động trong phạm vi mở rộng.óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệTrong số đó, chỉ số hoạt động kinh doanh của ngành xây dựng là 60,4%, tăng 2,8 điểm phần trăm so với tháng trước và trở lại phạm vi bùng nổ cao.

Phóng viên: Điều trị cá nhân chưa được nói về West Ham hoặc bị bỏ rơi việc giới thiệu Macquel

óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệNgoài ra, chỉ số dự kiến ​​của các hoạt động kinh doanh trong ngành dịch vụ đạt 60,3%, tăng 1,0 điểm phần trăm so với tháng trước và tăng lên phạm vi bùng nổ cao. Các hoạt động kinh doanh khác trong ngành dự kiến ​​chỉ số hơn 65,0%, niềm tin của ngành dịch vụ về phát triển thị trường đã tăng lên.óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệHình: Giá của giá vàng là 4 giờ. Mặc dù Powell nói rằng họ có thể đình chỉ tỷ lệ cắt giảm lãi suất, thị trường tin rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất trong nghị quyết vào thứ Tư. Mặc dù các nhà sản xuất ra quyết định của Cục Dự trữ Liên bang do Powell dẫn đầu đã gợi ý về Việc đình chỉ cắt giảm lãi suất, nhưng thị trường không tin rằng Fed đã đình chỉ cắt giảm lãi suất.óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệDo sự suy giảm kinh tế toàn cầu và các yếu tố khác, sau ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell nói rằng họ có thể dừng việc cắt giảm lãi suất và xác suất cắt giảm lãi suất tiếp tục sẽ giảm đáng kể trong năm nay, nhưng Fed vẫn có thể cắt giảm lãi suất vào năm tới.óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệThị trường tương lai tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11 năm 2020.óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệChủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell nói rằng chính sách tiền tệ là "ở một vị trí tốt".

óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệTuy nhiên, các nhà phân tích trên thị trường tin rằng phản ứng của thị trường phản ánh quan điểm bi quan hơn về triển vọng kinh tế.óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệCác nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng "sau cuộc họp báo, giá trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và sản lượng của họ giảm, điều đó có nghĩa là việc giải thích dữ liệu của thị trường đang chậm lại kinh tế và vẫn còn bi quan.óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệTrong thời kỳ châu Á vào thứ Tư (ngày 6 tháng 11), thị trường vàng tại chỗ đã tăng lên, tăng khoảng 5.487,30 đô la/ounce, tăng 0,24%trong ngày; giá vàng đã giảm xuống còn 1479,50 đô la, làm mới 14 ngày giao dịch.

óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệGiá vàng giảm hơn 2%vào thứ ba, mức giảm ngày lớn nhất trong hơn một tháng.óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệViệc duy trì cảm xúc thương mại, Cục Dự trữ Liên bang ngụ ý việc đình chỉ cắt giảm lãi suất, cùng với PMI không sản xuất ISM của Hoa Kỳ tốt hơn dự kiến, tăng số tiền Mỹ mạnh hơn và một lần trở lại mốc 98.óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệPMI không sản xuất ISM của Hoa Kỳ tốt hơn dự kiến ​​vào tháng 10.óngviênĐiềutrịcánhânchưađượcnóivềWestHamhoặcbịbỏrơiviệcgiớithiệNgành công nghiệp dịch vụ Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp ba năm.

Điều này cho thấy 90%ngành công nghiệp dịch vụ ở Hoa Kỳ đã phát triển chậm.Một cuộc khảo sát được công bố bởi Hiệp hội Quản lý Cung ứng Hoa Kỳ (ISM) vào thứ ba cho thấy vào tháng 10, chỉ số không sản xuất đã tăng từ 52,6 vào tháng 9 lên 54,7, vượt quá giá trị trung bình ước tính của nhà kinh tế được khảo sát bởi Bloomberg 53,5.

Phóng viên: Điều trị cá nhân chưa được nói về West Ham hoặc bị bỏ rơi việc giới thiệu Macquel

Mặc dù mức hiện tại gần với mức trung bình trong năm nay, nhưng nó vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với mức trung bình của năm 2018, phù hợp với sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế.Dữ liệu có thể giúp giảm bớt điểm yếu chung của sản xuất sẽ kéo dài mối quan tâm của các bộ phận kinh tế khác.Ngành công nghiệp dịch vụ tiếp tục mạnh mẽ và báo cáo vào thứ Sáu tuần trước cho thấy sự tăng trưởng việc làm ổn định sẽ giúp xác nhận quan điểm rằng Chủ tịch Fed Powell tin rằng chính sách tiền tệ hiện đang ở trong "tình trạng tốt".Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay.

Chỉ số việc làm của ngành không sản xuất của ISM vào tháng 10 đã tăng từ mức thấp năm năm vào tháng 9 lên 53,7, khi công ty tiếp tục mở rộng tuyển dụng.Chỉ số việc làm tháng 10 đã tăng để phù hợp với báo cáo việc làm lạc quan vào tuần trước.Báo cáo việc làm cho thấy rằng mặc dù tổng số việc làm phi nông nghiệp đã giảm hơn 60.000, số lượng việc làm phi văn hóa ở Hoa Kỳ vẫn tăng 128.000 vào tháng 10.Chỉ số hoạt động doanh nghiệp phi sản xuất tháng 10 của ISM được tăng từ 55,2 vào tháng 9 lên 57.

Chỉ số này tương đương với chỉ số sản xuất của ngành sản xuất và việc đọc cao hơn 50.Capland bất động sản liên bang: Đường cong lợi suất ổn định cho thấy lãi suất dự trữ liên bang hiện tại là Dallas Fed, Capland, xu hướng mạnh mẽ của xu hướng gần đây của đường cong lợi suất trái phiếu quốc gia gần đây và tin rằng điều này chỉ ra rằng ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ hiện đã đưa chính sách vào chính sách chính xác. Vị trí.

Phóng viên: Điều trị cá nhân chưa được nói về West Ham hoặc bị bỏ rơi việc giới thiệu Macquel

Capland nói ở Dallas và nói, "Có một đường cong năng suất hình bình thường khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Mức năng suất 2 năm hiện tại và 10 năm khiến tôi cảm thấy rằng mức lãi suất hiện tại trong quỹ liên bang có thể là Mức độ lãi suất hiện tại. Thích hợp."Lãi suất chính sách điểm chuẩn của Cục Dự trữ Liên bang cao hơn toàn bộ đường cong lợi suất trái phiếu quốc gia và đó là một cảnh báo về mức lãi suất quá cao.

Lợi suất hiện tại của trái phiếu Kho bạc 10 năm là 1,86%và mức chênh lệch giữa hai trái phiếu đã mở rộng lên khoảng 23 điểm cơ bản, trong khi chỉ có khoảng 10 điểm cơ bản vào đầu tháng này.Trong lịch sử, năng suất ngắn hạn cao hơn năng suất dài hạn, nghĩa là đường cong năng suất đảo ngược, luôn luôn là một cảnh báo về suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ.Cục Dự trữ Liên bang Balkin: Bây giờ là thời điểm tốt để đình chỉ và quan sát ảnh hưởng chính sách. Chủ tịch Lisha Manchu Balkin nói rằng ba lần cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang tương đương với việc mua "bảo hiểm" cho các yếu tố không chắc chắn cho nền kinh tế Hoa Kỳ. về những kỳ vọng, tôi nghĩ rằng đó là thời điểm tốt để dừng lại.Sau khi có bài phát biểu trên ủy ban xe máy BALM vào thứ ba, Balkin nói với các phóng viên rằng "nếu chúng tôi có hỗ trợ tài chính, các biện pháp của chúng tôi sẽ có hiệu lực lớn nhất.Khi tôi nghĩ về hỗ trợ tài chính, tôi sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Nó không chỉ liên quan đến chi tiêu và thuế, mà còn liên quan đến môi trường kinh doanh, đặc biệt là để giảm sự không chắc chắn."Ngoài ra, cô cũng nói thêm rằng tổng lãi suất đã giảm 75 điểm cơ bản để ngăn chặn sự yếu kém về kinh tế do sự không chắc chắn. Do đó, nếu nền kinh tế không bị suy yếu hoặc nó yếu như mong đợi.

Cần lưu ý rằng Balkin không có quyền biểu quyết trong Fed năm nay.Sự thèm ăn rủi ro đã tăng lên, mốc 98 đô la Mỹ, giá vàng đã giảm mạnh 20 đô la do sự lạc quan thương mại và dữ liệu kinh tế tốt. Chỉ số đồng đô la Mỹ đã tăng mạnh vào thứ ba. Mác 98 đã được chạm vào trong phiên, Và bốn ngày giao dịch đã được làm mới.

Hiện tại, chỉ số đồng đô la Mỹ đã giảm nhẹ xuống còn 97,92 và tăng nhẹ 0,01%. Sự hỗ trợ dưới đây lần đầu tiên tuân theo chiến tuyến 97,14.Dữ liệu phi sản xuất của USM vào tháng 10 được phát hành trước đó tốt hơn dự kiến ​​và việc giảm giá vàng hơn nữa.

Bart Melek, giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu của Daoming Securities, tin rằng họ đã đẩy giá vàng tăng, tăng bằng đồng đô la Mỹ và sở thích rủi ro rõ ràng trong vài ngày qua.Giá vàng tại chỗ giảm mạnh vào thứ ba của 20 đô la Mỹ dưới mức 1490 đô la. Tình hình thương mại của Mỹ đã hỗ trợ các ưu tiên rủi ro của thị trường chứng khoán. .

Tuy nhiên, rủi ro của Hoa Kỳ, sự dễ dàng của Ngân hàng Trung ương trên thế giới và tình hình ở Trung Đông vẫn là sự hỗ trợ của giá vàng.Hiện tại, giá vàng đã tăng trở lại. Do sự hỗ trợ mạnh mẽ của mốc 1480 đô la và lợi nhuận của nhà đầu tư sau khi giá vàng giảm mạnh vào ngày giao dịch trước đó, tình hình bổ sung ngắn xảy ra.Nhìn chung, giá vàng gần đây ở mức cao, lơ lửng ở mức 1460-1520 đô la Mỹ và 1.520 đô la Mỹ tương đối rõ ràng, và vẫn còn rủi ro giảm hơn trong ngắn hạn..

Dữ liệu kinh tế là đẹp, Cục Dự trữ Liên bang bị cắt giảm lãi suất!Mốc 98 rất khó để ngăn chặn sự gia tăng của đồng đô la Mỹ và giá vàng có thể có nguy cơ giảm hơn nữa.Đại diện trưởng của các cuộc đàm phán Brexit của EU, Barnier, cho biết hôm thứ ba (ngày 5 tháng 11) rằng các cuộc đàm phán với Anh về quan hệ thương mại trong tương lai sẽ "rất khó khăn và thời gian -gây công sức, bởi vì EU sẽ không chấp nhận London để có được" không công bằng Lợi thế cạnh tranh ".

Vào thứ ba, đồng bảng Anh đã dao động vào khoảng 1,29. Trước đây, giai điệu dân sự bầu cử mới nhất của Anh cho thấy sự mở rộng của lợi thế hàng đầu của Đảng Bảo thủ và tỷ lệ hỗ trợ "Đảng Brexit" đã giảm, do đó, sự tự tin đã được tăng cường.Hạn chót cho Brexit ở Anh đã bị hoãn lại cho đến ngày 31 tháng 1 và Thủ tướng Johnson đã không thực hiện được cam kết trước đây của Brexit được thực hiện vào ngày 31 tháng 10. Quốc hội đủ để đảm bảo rằng Thỏa thuận Brexit đạt được với EU đã được phê duyệt.

So với Thỏa thuận Brexit trước đây đạt được với EU, thỏa thuận mới sẽ tách rời Vương quốc Anh ra khỏi đường đua quy định của Liên minh châu Âu và giúp anh ta giành được sự hỗ trợ của Brexit nội bộ của Đảng Bảo thủ.Nhưng Banier ám chỉ rằng Liên minh châu Âu sẽ bảo vệ lợi ích của mình trong các cuộc đàm phán với quan hệ tương lai của Anh.

Ông nói rằng Vương quốc Anh không nên nghĩ rằng thuế quan và không gia hạn là đủ. Ông liệt kê viện trợ quốc gia, quyền xã hội và môi trường, và thuế là chủ đề của Ủy ban điều hành EU trong tư vấn.Các cuộc đàm phán sẽ rất khó khăn và thời gian -và thời gian để đàm phán quan hệ đối tác mới cũng sẽ "rất ngắn".Theo Thỏa thuận Brexit, Liên minh châu Âu và Anh phải đàm phán về mối quan hệ mới giữa hai bên vào cuối năm 2020.Johnson đã nói rằng ông không có ý định mở rộng thêm thời gian chuyển tiếp của Brexit.

Barnier nhắc lại quan điểm của mình rằng Anh vẫn có thể là Brexit mà không đạt được thỏa thuận. Các nhà kinh tế nói rằng "Brexit cứng" sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế EU và Anh, và thiệt hại cho nền kinh tế Anh sẽ đặc biệt nghiêm trọng.Brexit đầy rủi ro. Theo Thỏa thuận Brexit của Johnson, Bắc Ireland sẽ tiếp tục ở lại khu vực Hải quan Anh, nhưng nếu hàng hóa được vận chuyển từ Trung Quốc đại lục đến Bắc Ireland được coi là tiếp tục chảy vào các quốc gia thành viên EU Ireland, và đĩa đơn của Liên minh châu Âu Thị trường sẽ là thuế quan.

Barnier cho biết Brexit đã mang lại rủi ro và vấn đề cho Ireland và Bắc Ireland, điều này không liên quan gì đến nền kinh tế hay thương mại, và chúng tôi đang nói về mọi người.Nhưng chúng tôi đã tìm thấy một giải pháp cho tình huống độc đáo ở đó.

Theo các cuộc thăm dò, trong quá trình đếm ngược của cuộc bầu cử, sự hỗ trợ của Đảng Bảo thủ do Johnson lãnh đạo lãnh đạo đảng đối lập chính của đảng đối lập chính. Đó là, không có đảng chính trị nào giành được đa số ghế quốc hội.Một phát ngôn viên của Johnson cho biết hôm thứ Hai rằng chính phủ phải tiếp tục chuẩn bị cho các khả năng khác nhau, bao gồm không có thỏa thuận vào ngày 31 tháng 1.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20th%E1%BB%A9c%20khuya%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vnd555%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20By88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%203IN1BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789betvip%20-%20