{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2012bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20XO88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThedoTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mcw%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789betvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FUN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GavangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mc876%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088online%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kv999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jili%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20onebet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VEGAS79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DOLA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SEN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Soco%20Live%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kubet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ288%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20388bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ONE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vpay88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vic68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20B%C3%A0n%20Th%E1%BA%AFng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2049BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079king%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NEXTBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090%20ph%C3%BAt%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20UCW88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thevang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20New88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20THABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Uw88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saowin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mc876%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kubet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MIBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fc88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20XoilacTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolivetv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tyboi%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vuabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saowin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsport%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2012FUN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VI68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20w9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vaoroi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPY8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win2888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2011BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NEXTBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vf555%20-%20

Dự đoán CPI Thụy Điển 0,7% tương đối 0,6%

ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốCổ phiếu hàng hóa .SXPP tăng gần 2%, vì giá đồng rất mạnh.

ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốĐồng thời, OPEC và các đồng minh sản xuất dầu, bao gồm cả Nga, sẽ tổ chức một cuộc họp tại Vienna vào ngày 22 tháng Sáu.ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốLãnh đạo Ả Rập của Nga và OPEC Ả Rập Xê Út đang thúc đẩy sản xuất.

Dự đoán CPI Thụy Điển 0,7% tương đối 0,6%

ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđố"Sự biến động trong tuần này sẽ khá cao", Bob Yawger, giám đốc của Ruisui Energy Futures nói.ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốÔng nói rằng các quốc gia thành viên OPEC và các quốc gia sản xuất dầu lớn khác liên quan đến sự gia tăng tiềm năng trong sản xuất có khả năng thúc đẩy thị trường.ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốEcuador Oil cho biết hôm thứ Hai rằng Nga và Ả Rập Saudi đã đề xuất tham gia sản xuất các quốc gia sản xuất OPEC và không sản xuất dầu để tăng sản lượng 1,5 triệu thùng mỗi ngày.ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốTuy nhiên, các quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai và thứ ba của OPEC Iraq và Iran cho biết họ sẽ phản đối năng suất tăng lớn vì điều này sẽ vi phạm trước đó và thời gian thực hiện cho đến cuối năm nay.ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốSự gia tăng giá dầu có thể tăng 300.000 đến 600.000 thùng mỗi ngày như mong đợi, dưới 150 thùng mỗi ngày và Gene McGillian, giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường năng lượng truyền thống.

ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốNguồn cung của Venezuela và Libya cũng hỗ trợ thị trường, ông nói.ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốHiệp hội dữ liệu năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự đoán rằng sản lượng hàng ngày của dầu đá phiến Mỹ sẽ tăng 141.000 thùng lên mức kỷ lục 7,34 triệu thùng trong tháng Bảy.ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốThứ sáu tuần trước, tương lai dầu thô đã đóng cửa một chút, và dòng hàng tuần giảm nhẹ.

ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốSàn giao dịch hàng hóa New York Hoa Kỳ tương lai dầu thô WTI đã giảm 21 cent hoặc khoảng 0,3%, xuống còn 65,74 đô la/thùng, và tuần giảm 0,1%, giảm ba tuần liên tiếp.ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốNgoài ra, giá dầu dầu thô London Brent Brent Futures đã giảm 86 cent hoặc khoảng 1,1%vào thứ Sáu để đóng cửa ở mức $ 76,46/thùng, và tuần giảm 0,4%.ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốTrong ba tuần qua, dầu vải đã giảm được hai tuần.ựđoánCPIThụyĐiển07tươngđốĐồng thời, phí bảo hiểm của tương lai dầu thô Brent so với tương lai dầu thô WTI của Hoa Kỳ là gần 3 năm, vượt quá $ 11 mỗi thùng.

Vì việc vận chuyển các đường ống dầu của Hoa Kỳ là không đủ để vận chuyển một lượng lớn dầu thô ra khỏi các khu vực nội địa của Hoa Kỳ, phí bảo hiểm sẽ được tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy một tháng.Tuần này, nếu bạn sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề chính ảnh hưởng đến thị trường dầu thô, vui lòng tham khảo danh sách sau đây của Anh Cairen Investing.com: Vào ngày 12 tháng 6 (thứ ba) OPEC sẽ công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng vào ngày 13 tháng 6 (Thứ Tư ) Hiệp hội Dầu khí Hoa Kỳ (API)) Báo cáo hàng tuần của Dầu thô Thương mại Hoa Kỳ sẽ được công bố.

Dự đoán CPI Thụy Điển 0,7% tương đối 0,6%

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ công bố báo cáo hàng tháng về cung và cầu dầu thô toàn cầu.Cơ quan quản lý thông tin năng lượng của Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu chính thức về hàng tồn kho dầu thô thương mại.Vào ngày 15 tháng 6 (Thứ Sáu), Becker sẽ công bố dữ liệu hàng tuần từ nền tảng khoan dầu mỏ Hoa Kỳ mỗi tuần.Triển vọng thị trường dầu trong tuần này: Số phận của Thỏa thuận giảm sản xuất vẫn đang tập trung vào các báo cáo hàng tháng của OPEC và IEA sắp được công bố

Vào thứ Hai (11 tháng 6), thành phố châu Á đã tăng nhẹ vào buổi sáng.Trước đó, giá dầu giảm. Điều này là do sự gia tăng hơn nữa trong hoạt động của việc khoan dầu thô của Hoa Kỳ, đã đặt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2015. Đồng thời, sự gia tăng sản lượng của Nga cũng đã gây ra giá dầu.Các nhà phân tích tin rằng sản lượng dầu thô tăng liên tục có thể bắt đầu bù đắp vai trò quan trọng của thỏa thuận đầu ra OPEC đối với việc tăng giá dầu.Hiện tại, giao dịch dầu của Mỹ là 65,67 USD, với chiều cao hàng ngày và điểm thấp ở mức 65,74 và 65,30.

Số lượng cuộc tập trận của Mỹ đã tăng trong ba tuần liên tiếp. Việc triển khai siêu khoan có thể làm tăng thêm sản lượng vào tuần ngày 8 tháng Sáu Tổng số lượng khí đốt tự nhiên của dầu trong dầu, tổng số lượng khoan khí tự nhiên là 198 và giá trị trước đó là 197.Đồng thời, sản lượng của dầu thô ở Hoa Kỳ đã đạt 10,8 triệu thùng mỗi ngày và sẽ có một xu hướng tăng hơn nữa trong tương lai.

Dự đoán CPI Thụy Điển 0,7% tương đối 0,6%

Tuy nhiên, mặc dù số lượng ngày càng tăng của khoan dầu thô ở Hoa Kỳ, nguồn cung cấp dầu thô ở Hoa Kỳ bị cản trở ở một mức độ nhất định do tắc nghẽn vận chuyển đường ống.Tập đoàn tập đoàn quốc tế Susquehanna cho biết, các công ty sản xuất dầu thô đang triển khai các giàn khoan siêu chỉ định trong các mỏ dầu đá phiến ở Hoa Kỳ, điều đó có nghĩa là thị trường đã tiếp tục tăng nhu cầu về các cuộc tập trận nâng cao.

Trên thực tế, tất cả các công ty đồng ý tiếp tục các hoạt động khoan, nhưng quá trình này hiện đang bị ảnh hưởng bởi việc thiếu các cuộc tập trận siêu phân loại.Morgan Chase tin rằng giá dầu sẽ cho thấy xu hướng giảm vào năm 2018, và cung và cầu bị suy yếu của Morgan rằng giá dầu sẽ cho thấy xu hướng giảm trong nửa cuối năm nay, và giảm hơn vào năm 2019. Điều này là do các nguyên tắc cơ bản cung và cầu hiện đang dựa trên khía cạnh cơ bản của cung và cầu. yếu.Nhà phân tích của Morgan Chase Abukak & Middot; Deshpander nói trong một báo cáo rằng mặc dù có nguy cơ địa chính trị và nguy cơ bị gián đoạn cung cấp dầu thô vào năm 2018, người ta vẫn tin rằng giá dầu sẽ xuất hiện cho đến cuối năm nay, xu hướng này sẽ được duy trì vào năm 2019.Mặc dù giá dầu đã tăng lên mức cao là 3 năm rưỡi, Morgan Chase vẫn tin rằng giá dầu thô trung bình ở Brent năm 2018 sẽ vẫn ở mức 69,30 đô la/thùng.Morgan Chase dự kiến ​​sẽ giảm với mức giá hiện tại là 3 đô la Mỹ/thùng xuống còn 62,20 đô la/thùng.Đồng thời, Morgan Chase đã hạ thấp kỳ vọng dự kiến ​​của Brent Clude năm 2019 xuống còn 63 đô la/thùng. Đối với giá dầu thô trung bình của Hoa Kỳ vào năm 2019, nó đã giảm xuống còn 58,25 đô la/thùng.

OPEC sẽ tổ chức một cuộc họp trong vòng hai tuần, điều này sẽ xác định xu hướng ngắn hạn của giá dầu.Morgan Chase nói rằng lý do tại sao thị trường dầu mỏ rõ ràng đã trải qua gần đây là Nga và Ả Rập Saudi gần đây tuyên bố rằng nó có thể làm tăng giới hạn sản xuất tại Hội nghị Vienna.

Ả Rập Saudi và Nga có sự suy giảm liên tục về sản lượng của Venezuela và các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các lệnh trừng phạt của Iran có thể dẫn đến sự suy giảm sản lượng hơn nữa, bởi vì điều này có thể dẫn đến sự suy giảm nhu cầu dầu thô toàn cầu.Đồng thời, Morgan Chase cũng nói rằng giá dầu hiện tại sẽ dẫn đến thêm 400.000 thùng mỗi ngày.

Deshpand tin rằng hiện tại vẫn còn một xu hướng về giá dầu, đặc biệt là khi OPEC thông báo rằng giới hạn sản xuất trên thấp hơn mức kỳ vọng của thị trường, điều này cũng sẽ đẩy giá dầu trong một thời gian ngắn.Tuy nhiên, Morgan Chase tin rằng làn sóng thăng thiên này sẽ không kéo dài vì giới hạn tăng của OPEC về sản lượng của OPEC có nghĩa là nó sẽ trở lại cấp độ trước năm 2017, điều này làm cho mức độ tăng giá của thị trường dầu hiện tại.

Đồng thời, Morgan Chase tin rằng tác động cơ bản của cung và cầu sẽ có xu hướng suy yếu.Ngân hàng dự đoán rằng sự gia tăng nhu cầu đối với dầu thô sẽ thấp hơn mức trước đó, bởi vì Morgan Chase đã giảm mức tăng trưởng kinh tế ở châu Âu, châu Mỹ Latinh và Trung Đông.Về nguồn cung, Morgan Chase tin rằng sản xuất dầu thô toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng 2 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2018.Mặc dù 2,2 triệu thùng/ngày được OPEC dự đoán đã giảm, nhưng nó cao hơn mục tiêu 1,8 triệu thùng mỗi ngày so với sản lượng giảm OPEC. Điều này chủ yếu là do sự gia tăng liên tục trong sản xuất dầu thô của Hoa Kỳ.

Sự khác biệt giữa hai giá dầu của Meibu tiếp tục mở rộng. Trước cuộc họp của Vienna, nhu cầu sức khỏe của dầu thô châu Á với sự hồi sinh ngắn hạn trong cuộc họp Vienna đã dẫn đến sự gia tăng của giá dầu thô Brent vào tháng Năm.Dầu thô Brent đang nhanh chóng di chuyển đến thị trường châu Á. Đồng thời, do sự gia tăng liên tục trong sản xuất dầu thô của Mỹ, điều này sẽ làm cho sự lây lan của dầu Meiban tiếp tục mở rộng.

Đánh giá từ thị trường, nhu cầu toàn cầu về dầu thô tương đối lành mạnh vào tháng Năm.Trên thực tế, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ tuyên bố rằng việc xuất khẩu dầu thô ở Hoa Kỳ đã đạt 2,56 triệu thùng mỗi ngày, một mức cao lịch sử.

Đồng thời, sản xuất dầu thô của Mỹ đã đạt 10,8 triệu thùng mỗi ngày, cho phép sản xuất dầu thô của Hoa Kỳ dần dần đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế cùng một lúc.Hiện tại, mọi con mắt đều được chuyển sang cuộc họp OPEC. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá của Brent thô.

Hiện tại, mức giá dao động dầu thô buret vẫn cao hơn 3 tháng. Mặc dù phân phối xác suất cho thấy sự dao động hàng tháng trong môi trường tương đối ổn định, giá dầu vẫn có thể thu hẹp trong vài tuần tới, điều này sẽ dẫn đến Brent cho Buret Giá dầu thô đã được điều chỉnh một lần nữa trong một thời gian ngắn.Trên thực tế, sự dao động hàng tháng của dầu thô Brent có thể thu hẹp biến động, sẽ thu hẹp 20%đến 25%trong vài tuần tới.Xu hướng giảm gần đây có thể hỗ trợ giá dầu về giá và một làn sóng có thể xuất hiện trong tương lai gần cho đến ngày 22 tháng Sáu.Nhưng hãy cảnh giác để không loại trừ một số truy xuất nhẹ.

Bộ phận nội bộ của OPEC đã tăng cường, hoặc sự căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã báo cáo trước đó rằng áp lực của chính phủ Hoa Kỳ đối với Ả Rập Saudi đòi hỏi họ phải mở rộng sản lượng để giảm bớt áp lực của giá dầu.Tuy nhiên, có thông tin rằng một ngày trước khi Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, một quan chức cấp cao của chính quyền Trump nói rằng Ả Rập Saudi tích cực yêu cầu tăng sản xuất để bù đắp cho việc thiếu sản lượng Iran.

Thật trùng hợp, khi Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran vào năm 2012, sản xuất dầu thô của Iran cũng giảm rất nhiều.Vào thời điểm đó, Tổng thống Hoa Kỳ Obama sau đó đã yêu cầu OPEC tăng sản lượng để bù đắp cho việc giảm sản lượng Iran.

Mặc dù các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran đã khiến nhiều thành viên của OPEC tức giận, nhưng hiệu suất của Ả Rập Xê Út rõ ràng là sẵn sàng chấp nhận các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.Venezuela cũng tìm kiếm sự hỗ trợ của OPEC. Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Venezuela nói rằng ông hy vọng rằng OPEC có thể hỗ trợ Venezuela và thảo luận về các lệnh trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ để cứu được tình hình hiện tại của ngành công nghiệp dầu thô Venezuela.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2092lottery%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k9vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ChaolongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsport%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20