{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bancah5%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20thethao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPY8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet365%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bigbet88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MAYCLUB%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ibet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20For88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gam88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v6bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Noci88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LUCKY88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V8club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saowin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%C3%A0o%20R%E1%BB%93i%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20THABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20rubik88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingfun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Bancathanrong%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20th%E1%BB%A9c%20khuya%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Bwing%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20009casino%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheotv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VG99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20okvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ee88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngo%C3%A1c%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Th%E1%BA%BB%20%C4%90%E1%BB%8F%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bancah5%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20p3%20game%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2033win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DWIN68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IBET888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thevang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsport%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88vip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%201XBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20M88vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bayvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thapcam%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b52%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ta88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20daga%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WINLOTT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FCB8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bayvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20g%C3%A0%20v%C3%A0ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2022BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohuwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNLOTO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20g%C3%A0%20v%C3%A0ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20W388%20-%20

Dự đoán hàng tồn kho dầu thô API API của Mỹ -3.100m so với 2.350m so với 2,350m

ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớKhi các ngân hàng thương mại điều chỉnh linh hoạt lãi suất tiền gửi là hiện tượng bình thường về việc tiếp thị lãi suất tiền gửi. Khi phản hồi với điểm trừ gần đây của một số ngân hàng để giảm lãi suất tiền gửi, Zou Lan nói rằng vào tháng 4 năm ngoái với những thay đổi về lãi suất thị trường Tỷ lệ ở các ngân hàng khác nhau, mức độ tiền gửi đã tăng hợp lý kể từ năm ngoái và mối quan hệ cung và cầu của thị trường đã thay đổi. Theo cơ chế mới, lãi suất tiền gửi đã được thúc đẩy.

ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớSau khi hoàn tất các khoản trợ cấp của công chúng, liệu có cung cấp cho các nhà sản xuất xe khác các khoản trợ cấp tương tự hay không cũng đưa ra trường hợp của chính phủ Canada.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớNăm ngoái, LG và Stellantis đã công bố xây dựng các nhà máy liên doanh ở Ontario.

Dự đoán hàng tồn kho dầu thô API API của Mỹ -3.100m so với 2.350m so với 2,350m

ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớShang Pengfei tiết lộ rằng cuộc thảo luận với hai công ty này đã được tiến hành, và nguyên tắc chính là sắp xếp các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớBởi vì các khoản trợ cấp này tiêu tốn hàng tỷ đô la, Bộ trưởng Công nghiệp Canada nhấn mạnh rằng chỉ các mục tiêu của trợ cấp mới có thể được lựa chọn cẩn thận. Trong "các trường hợp nhất", có thể chỉ có "một vài".ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớLiên quan đến việc bắn phá "trợ cấp lớn cho các công ty nước ngoài", Shang Pengfei trả lời rằng người dân Canada cuối cùng sẽ hiểu tại sao chính phủ sẽ cung cấp rất nhiều tiền cho công chúng.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớÔng cũng nhấn mạnh rằng vì trợ cấp được liên kết với việc sản xuất thực tế của nhà máy, trợ cấp thực tế bắt đầu hạ cánh trong ít nhất vài năm.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớCanada được trao tặng nhà máy sản xuất pin của Volkswagen lên tới 10 tỷ đô la Mỹ: Chúng tôi làm theo bao nhiêu bởi Biden

ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớInvesting.com -British Thị trường chứng khoán đã đóng cửa vào thứ năm, trong đó các lĩnh vực đang lên như thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phương tiện truyền thông và các sản phẩm hóa học đã khiến các chỉ số chứng khoán tăng lên.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớKhi London đóng cửa, đầu tư.com Anh 100 tăng 0,08%.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớXu hướng giá hiện đang ở mức giá niken tương đối cao trong 12 năm qua. Bây giờ nó đã tăng trở lại cho đến vị trí nền tảng của tháng 10 năm 2022. Giá có thể có một mức kháng cự nhất định ở đây.

ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớVào tháng Tư, các nguyên tắc cơ bản của niken niken đã được cải thiện. 1. Trận động đất ở Indonesia: Vào ngày 14 tháng 4, trận động đất có độ lớn 7,1 đã xảy ra ở Java, Indonesia, với độ sâu 600 km.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớKhoáng sản niken của Indonesia chiếm khoảng 30%sản lượng niken trên thế giới và là nhà cung cấp niken lớn nhất thế giới.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớSự cố trận động đất này đã khiến thị trường niken có một điểm đầu cơ. Trong tâm trạng cung cấp các mối quan tâm, nó đã dẫn đến một sự phục hồi đáng kể của giá niken.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ3100msovới2350msovớ2. Các dự án tích lũy niken mới có thể bị trì hoãn: kể từ đầu năm, một số dự án niken mới được thêm vào đã xuất hiện ở Trung Quốc. Trong tương lai, tổng công suất sản xuất có gần 200.000 tấn. MHP, Niken băng cao và Niken Sulfate.

Tuy nhiên, một số dự án được lên kế hoạch trì hoãn sản xuất do các vấn đề kinh tế sớm và các vấn đề bảo vệ môi trường.3. Điểm niken Nga có một sự thiếu hụt nhất định: Theo xung đột chính trị, tài nguyên niken của Nga ở các khu vực ở nước ngoài là tương đối nhỏ và hàng tồn kho LME là các khoản giảm xuống dưới 42.000 tấn.

Dự đoán hàng tồn kho dầu thô API API của Mỹ -3.100m so với 2.350m so với 2,350m

Điểm niken của Nga ở các thị trường nước ngoài có một số vị trí tuyển dụng nhất định. Jinchuan và Niken Nga bị lộn ngược. Gần đây, các cửa sổ nhập khẩu đã tiếp tục đóng cửa, và thị trường Niken Niken trong nước phải chặt chẽ.4. Giá mua của các nhà máy thép không gỉ đã tăng so với trước đó: mức tiêu thụ hợp kim và thép không gỉ được cải thiện để hỗ trợ giá niken. Có tin tức rằng thị trường thứ cấp sắt Niken đã báo cáo rằng giá mua sắm tập trung của các nhà máy bằng thép không gỉ đã tăng so với với trước đó, và sự tự tin của thị trường đã được cải thiện.5. Hàng tồn kho vẫn còn thấp trước đó. Hai ngọn núi trên bề mặt cơ bản của niken, nguồn cung cấp niken và khả năng sản xuất niken mới của các nguyên tắc cơ bản của niken được giảm bớt vào tháng Tư. Vị trí thấp hơn trong năm qua, và việc vay gần đây đã hồi phục mạnh mẽ.Biểu đồ so sánh giá về giá của nhu cầu hạ nguồn vẫn ít hơn niken và thép không gỉ: thông qua biểu đồ so sánh giá của niken và thép không gỉ trong các câu lạc bộ kinh doanh, thép không gỉ là điểm thấp hơn của niken. Mặc dù nó bị ảnh hưởng bởi nguyên liệu thô và Thép không gỉ đã hồi phục, nhu cầu tổng thể về thép không gỉ có nhu cầu yếu và sức mạnh phục hồi. Rõ ràng là không đủ.

Vào tháng 3, nhà máy thép đã bắt đầu giảm sản xuất. Vào tháng 3, sản lượng của thép không gỉ là khoảng 2,675 triệu tấn, giảm một tháng -giảm 5,41%, giảm 11,62%.Từ quan điểm của ngành công nghiệp năng lượng mới ở hạ lưu, các đơn đặt hàng xuôi dòng hiện tại vẫn còn yếu, sản lượng của cơ thể phía trước ba -yuan giảm 6,33%và sản lượng của vật liệu ternary đã giảm 12,45%. Hiệu ứng phản hồi tiêu cực.Tóm lại: Giá niken được tăng mạnh bởi nguồn cung cấp dự kiến, và ổn định các rebound ổn định, nhưng với sự tăng giá niken, MHP hoặc Niken Sulfate Sản xuất không gian lợi nhuận niken Niken được phục hồi. .Và nhu cầu hạ nguồn đã không thực sự được cải thiện, và xu hướng giá niken đã bị triệt tiêu.

Dự kiến ​​giá niken dự kiến ​​sẽ bị rung động bởi tin tức, và việc thúc đẩy phía vốn tốt hơn trong thời gian ngắn, nhưng nó vẫn sẽ bị triệt tiêu ở giữa và dài hạn.Câu lạc bộ kinh doanh: Cung cấp kỳ vọng giá niken dự kiến ​​vượt quá 200.000 mốc

Dự đoán hàng tồn kho dầu thô API API của Mỹ -3.100m so với 2.350m so với 2,350m

Ứng dụng tài chính của Zhitong đã được thông báo rằng Citi đã công bố một báo cáo nghiên cứu nói rằng nó duy trì xếp hạng Tencent (00700) "Mua" và bao gồm một danh sách trọng tâm mới.Do thực hiện ổn định, mô hình kinh doanh đàn hồi và lợi nhuận của các cổ đông, giá mục tiêu đã giảm từ 520 đô la Hồng Kông xuống còn 503 đô la Hồng Kông.

Nhìn về phía trong quý hai, ngân hàng dự kiến ​​sẽ tăng tổng thu nhập của Tencent lên 12,7%năm --on -lyear lên 151 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng của các tiêu chuẩn kế toán chung không phải -year đến 34 tỷ nhân dân tệ.Bước vào năm nay hoặc nửa cuối năm nay, công ty dự kiến ​​sẽ tăng tốc độ tăng trưởng liên tục của các trò chơi và tài khoản video mới. Sự tăng trưởng của tăng trưởng doanh thu kinh doanh đám mây và việc nới lỏng môi trường FinTech và năm - Tăng trưởng năm của tổng doanh thu trong quý đầu tiên sẽ được tăng tốc thêm.Báo cáo đề cập rằng công ty sẽ công bố kết quả quý đầu tiên vào ngày 17 tháng tới và dự kiến ​​sẽ đáp ứng kỳ vọng. Ước tính tổng doanh thu trong quý đầu tiên sẽ tăng 6,7%năm 144,5 tỷ nhân dân tệ. Lợi nhuận ròng của các tiêu chuẩn kế toán không GM không phải và doanh thu dịch vụ doanh nghiệp (FBS) tăng 9%.Mặc dù hoạt động trò chơi có lợi cho việc quảng bá và phát hành trò chơi mới trong năm mới có hiệu lực, do sự xác nhận về hiệu ứng cơ sở và doanh thu bị trì hoãn, ngân hàng dự đoán một cách bảo thủ rằng doanh thu của trò chơi sẽ là cùng năm -on.Citi: Duy trì giá mục tiêu Tencent (00700) "Mua" giảm xuống mức 503 đô la Hồng KôngỨng dụng tài chính Zhitong đã được thông báo rằng vào ngày 20 tháng 4, Nok.us đã công bố kết quả tài chính của mình trong quý đầu tiên của năm 2023.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu ròng của Nokia Q1 là 5,859 tỷ euro, tăng 10%năm -tốt hơn, tốt hơn so với dự kiến ​​của các nhà phân tích 5,73 tỷ euro; -năm.Lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh là 479 triệu euro, giảm 18% -một năm và ít hơn 544 triệu euro thường được các nhà phân tích mong đợi. Nói chung được mong đợi.

Theo doanh nghiệp, doanh thu ròng của kinh doanh cơ sở hạ tầng mạng là 2,248 tỷ euro, tăng 14%năm -doanh thu mạng của doanh nghiệp mạng di động là 2,567 tỷ euro, tăng 13%năm ; Doanh thu ròng của kinh doanh dịch vụ đám mây và mạng 760 triệu euro, năm -on -year, năm -on -year, năm -on -year, năm -on -year, năm -on -year, năm -on -year tăng 3%; doanh thu ròng của hoạt động kinh doanh công nghệ của Nokia là 242 triệu euro, một năm giảm 21%.Sự chậm lại trong nhu cầu đối với một số thị trường trưởng thành hơn đối với thiết bị Nokia 5G là lý do chính khiến Q1 của công ty ít có lợi nhuận như mong đợi.

Giám đốc điều hành của Nokia, Pekkalundmark cho biết: "Nokia bắt đầu thấy một số dấu hiệu của môi trường kinh tế ảnh hưởng đến chi tiêu của khách hàng."Theo quan điểm về nhu cầu đầu tư liên tục cho 5G và sợi, chúng tôi nghĩ rằng đây chủ yếu là một vấn đề thời gian.

Chúng tôi sẽ duy trì kỷ luật chi phí để đảm bảo rằng chúng tôi có thể đối phó với sự không chắc chắn này."Kể từ quý IV năm ngoái, ngược dòng kinh tế ngày càng tăng đã tiếp tục gây áp lực cho các nhà cung cấp thiết bị 5G.Nokia cho biết chi tiêu của các nhà khai thác Mỹ đang giảm và công ty đã chuyển sang các thị trường có tỷ suất lợi nhuận thấp như Ấn Độ.Công ty nói thêm rằng sự gia tăng triển khai của Ấn Độ trong quý đầu tiên đến một mức độ lớn bù đắp sự chậm lại trong chi tiêu của khách hàng ở Bắc Mỹ.

Đầu tuần này, các đối thủ cạnh tranh của Nokia Eric.us đã công bố hiệu suất quý đầu tiên tốt hơn dự kiến.Sau khi Q1 của công ty được điều chỉnh, EBIT là 4 tỷ vết nứt Thụy Điển, cao hơn so với cần cẩu 3,28 tỷ người Thụy Điển được các nhà phân tích dự kiến; doanh thu tăng lên 62,6 tỷ vết nứt Thụy Điển, cao hơn so với vết nứt 60,78 tỷ người Thụy Điển dự kiến.

Tuy nhiên, Ericsson cảnh báo rằng chi tiêu 5G của công ty cho một số thị trường trưởng thành hơn sẽ tiếp tục giảm nó và nói rằng tỷ suất lợi nhuận sẽ phải đối mặt với áp lực.Nokia hy vọng rằng lợi nhuận của nửa cuối năm nay sẽ mạnh hơn nửa đầu năm.

Nokia duy trì tỷ suất lợi nhuận hoạt động hàng năm là 11,5%-14%trên cơ sở tương đương và dữ liệu này vào năm 2022 là 12,5%.Công ty dự đoán rằng doanh số hàng năm của doanh thu hàng năm của biến động tỷ giá hối đoái sẽ là từ 24,6 tỷ đến 26,2 tỷ euro, và thị trường dự kiến ​​sẽ là 25,6 tỷ euro.

Ngoài ra, Nokia cũng tuyên bố rằng là một phần của việc quản lý tích cực kế hoạch danh mục đầu tư của mình, công ty đã đồng ý loại bỏ một số doanh nghiệp hệ thống tần số vô tuyến và kinh doanh Vitalqip và "đảm bảo các vị trí hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực chúng tôi quyết định cạnh tranh."NOKIA (NOK.US) Q1 doanh thu ròng tăng 10% năm -lợi nhuận hoạt động của năm đã giảm 18% nămỨng dụng tài chính của Zhitong đã được thông báo rằng kể từ tháng 3, ngành công nghiệp Silicon đã trở nên mạnh mẽ hơn để giảm áp lực của hàng tồn kho và năng lực sản xuất mới của vật liệu silicon cũng đã tăng từng tháng.Đồng thời, năng lực sản xuất mới của các tấm silicon xuôi dòng cũng đang được phát hành đồng thời. Tuy nhiên, theo Khảo sát tư vấn Jigang Trendforce, việc sản xuất các tấm silicon vẫn không thể tiêu thụ đầy đủ khả năng sản xuất vật liệu silicon mới. 180 nhân dân tệ mỗi kg, nhưng giá giao dịch trung bình hiện tại của thị trường vẫn được duy trì ở mức khoảng 190 nhân dân tệ mỗi kg.

Đồng thời, vì làn sóng vật liệu silicon đầu tiên trong năm nay sẽ tập trung trong quý thứ hai, ước tính giá vật liệu silicon từ tháng 4 đến tháng 5 sẽ tiếp tục giảm.Xét về các tấm silicon, vì vật liệu silicon đã chậm lại trong vài tuần, giá của các tấm silicon cũng đã bắt đầu nới lỏng gần đây.

Lý do chính là khi cát nhập khẩu đến Hồng Kông, tạm thời làm giảm bớt những lo ngại của thị trường về cát thạch anh, và tốc độ vận hành của các tấm silicon tiếp tục tăng và bắt đầu tích lũy hàng tồn kho. Và sự suy giảm liên tục của giá vật liệu silicon, giá của các tấm silicon vẫn sẽ giảm. Ước tính mức giảm hàng tháng của màng silicon M10 và G12 lần lượt là 0,8%và 1,2%.Về mặt phim pin, do sự cải thiện liên tục của tỷ lệ vận hành của liên kết silicon wafer và giải phóng công suất mới, công suất của công suất sản xuất pin vào tháng Tư vẫn còn cao.

Hiện tại, nguồn cung và cầu của thị trường phim 210 pin vẫn còn chặt chẽ, vì vậy giá được hỗ trợ và giá của 182 bộ phim pin cao hơn đáng kể so với giá.Gần đây, một số bộ phim pin N -type đã được đưa vào sản xuất, nhưng sự gia tăng gia tăng vẫn còn hạn chế.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ONE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789b%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20f99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sm66%20-%20