{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VT999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208JBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088online%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208kbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sclub88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThuckhuyaTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088wan%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BETWAY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RakhoiTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HL8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2078win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20gi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208us%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Go88vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivotv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bigbet88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20M88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20S666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SaokeTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saowin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SPORTS998%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20c54%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Monster%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20keonhacai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HB88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IBET888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20gi8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20777loc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ONE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v6bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20wstar%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090phuttv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20F79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bangda%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20w88you%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vn789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DD7%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Luxvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208DAY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MU9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Debet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20UK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20By88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bth%E1%BB%83thao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cmd365%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bangda%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208XBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vn666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20-%20

Dầu thô Đĩa châu Á: Giá dầu qua đêm giảm 3% OPEC+chào đón ở Hoa Kỳ

ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳĐể làm giảm bớt những lo ngại về thị trường, Ả Rập Saudi cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ hợp tác với các nhà sản xuất dầu khác để giảm tác động của tình trạng thiếu nguồn cung cấp dầu.

ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳTrước đó, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần sáu tuần và dữ liệu ADP tối qua tốt hơn dự kiến. Mặc dù giá vàng đã bị triệt tiêu ngắn gọn, nhưng giải quyết lãi suất sau đó của Fed và tuyên bố chính sách tiền tệ ít hơn dự kiến.ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳNgoài ra, theo Iran, người ta hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào ngày 12 tháng 5, khôi phục lại các mối quan tâm của thị trường về các lệnh trừng phạt đối với các vấn đề hạt nhân của Iran và hỗ trợ tăng giá vàng.

Dầu thô Đĩa châu Á: Giá dầu qua đêm giảm 3% OPEC+chào đón ở Hoa Kỳ

ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳCuối cùng, thứ Năm và thứ Sáu này, Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ thảo luận về các giải pháp về các vấn đề thuế quan, điều này sẽ thay đổi tình cảm thị trường và ảnh hưởng đến xu hướng thị trường trong tương lai.ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳMặc dù dữ liệu ADP là tốt, Fed không tốt như mong đợi rằng thời gian Bắc Kinh (ngày 2 tháng 5) vào buổi tối, Hoa Kỳ tuyên bố dữ liệu ADP tốt hơn dự kiến. Giá thấp nhất ngày hôm qua đến 1304.ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳTuy nhiên, vì Hoa Kỳ đã đạt được đủ việc làm, nên trọng tâm của thị trường tập trung hơn vào việc giải quyết lãi suất và chính sách tiền tệ của Fed tiếp theo.ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳTrong tuyên bố, sự đối xứng của lạm phát ngụ ý rằng nó sẵn sàng cho phép lạm phát vượt quá 2%mục tiêu. Sự gia tăng lạm phát đã kích hoạt sự tôn kính dự kiến ​​của thị trường về bốn kỳ vọng tăng lợi ích trong năm. Chính sách tiền tệ vẫn sẽ áp dụng một cách dần dần để hỗ trợ nền kinh tế Hoa Kỳ.ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳCác nhà đầu tư đã thất bại trong việc có được manh mối mới về tăng lãi suất tháng 6 từ tuyên bố chính sách.

ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳChỉ số đồng đô la Mỹ đang chịu áp lực, chỉ số nợ của Mỹ suy yếu và các nhà đầu tư đã chọn để kiếm lợi nhuận các giống mạnh mẽ có liên quan của đồng đô la Mỹ với ngắn hạn cao và họ tăng nhẹ bằng vàng.ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳHoa Kỳ đã rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran hoặc Cục Chengding trước đây đã chỉ trích Thỏa thuận hạt nhân Iran. Có nhiều lỗ hổng và đe dọa rút tiền.ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳNhu cầu của Ấn Độ đã đạt 8,5%.

ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳTuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng sự suy thoái của giá dầu và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong ba năm qua là một yếu tố chính hỗ trợ sự gia tăng nhanh chóng trong nhu cầu dầu thô châu Á.ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳTừ năm 2015 đến 2017, nhu cầu về dầu thô ở châu Á đã tăng 1,2 triệu thùng mỗi ngày, tăng 750.000 thùng mỗi ngày từ 2012 đến 2014.ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳNăng lượng của PU dự kiến ​​sẽ giảm bớt nhu cầu về dầu thô ở châu Á vào năm 2018 lên 1 triệu thùng mỗi ngày, một phần do giá nhiên liệu tăng.ầuthôĐĩachâuÁGiádầuquađêmgiảm3OPECchàođónởHoaKỳSự kiện Chủ tịch năng lượng toàn cầu Jeff & Middot; Brown nói rằng nhu cầu về dầu thô ở châu Á đã bị phá hủy ở một mức độ nhất định, nhưng bây giờ tình hình chung của châu Á vẫn tốt. Tôi hy vọng rằng sự sụp đổ của nhu cầu dầu thô châu Á sẽ không được đã xem.

Nhà kinh tế trưởng châu Á Pulitan & Middot; Biliani nói rằng rủi ro tài chính của Ấn Độ tăng trong thời gian ngắn, và các hoạt động xuất khẩu trước đó đã yếu một cách bất ngờ, vì vậy họ hiện đang thận trọng về giá dầu và dòng đầu tư tăng.Byani nói rằng mặc dù các nguyên tắc cơ bản vẫn tốt, nếu giá dầu tiếp tục tăng, tình hình sẽ lo lắng về thị trường.

Dầu thô Đĩa châu Á: Giá dầu qua đêm giảm 3% OPEC+chào đón ở Hoa Kỳ

Dharmakirti Joshi, nhà kinh tế trưởng của S & P Global Subsida tiêu chuẩn, nói rằng Ấn Độ dựa vào hàng nhập khẩu hơn 80 % nhu cầu dầu thô đối với dầu thô. Giá tăng 10 đô la/lít có thể tăng thâm hụt tài chính thêm 0,08 %.Ông nói rằng tác động của giá dầu tăng lên thâm hụt tài khoản thông thường đã xuất hiện.Sản lượng của Venezuela hoặc giảm thêm sản lượng của Venezuela cũng đang giảm.Tuần trước, Công ty Dầu khí Kangfei đã kiện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela và có được quyền sở hữu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela ở khu vực Caribbean và các cơ sở này trị giá 2 tỷ đô la Mỹ.

Nếu Congei tái sử dụng các cơ sở này, nó sẽ tiếp tục bẻ khóa sản lượng dầu thô của Venezuela.Gene McGillian, người quản lý của bộ phận nghiên cứu thị trường truyền thống, cho biết, nếu Oil Oil thành công, nó sẽ hạn chế doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela, và Venezuela sẽ có nhiều vấn đề hơn trong việc trả nợ và sản xuất nợ.Thị trường lo ngại rằng tác động của các lệnh trừng phạt bị hạn chế. Dầu thô đa đầu đã giảm trong hai tuần liên tiếp để giảm giá dầu và sau đó tăng nhẹ -Header.Mặc dù nhiều tổ chức lạc quan về sự gia tăng các yếu tố địa lý để thúc đẩy giá dầu.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu lo lắng về việc các yếu tố này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá dầu và họ lo lắng rằng các lệnh trừng phạt hoặc sẽ không có tác động đáng kể đến giá dầu, điều này khiến họ bắt đầu giảm trọng lượng của dầu dầu.Đồng thời, một số nhà đầu tư cũng nói rằng nếu Trump vô tình áp đặt các lệnh trừng phạt, nó có thể đẩy nhanh sự sụt giảm giá dầu.

Dầu thô Đĩa châu Á: Giá dầu qua đêm giảm 3% OPEC+chào đón ở Hoa Kỳ

Trên sơ đồ 4 giờ của phân tích kỹ thuật, dầu Mỹ đã tăng tốc gần đây.Mặc dù nó đã rơi trong một thời gian ngắn, nhưng nó vẫn ở trên phạm vi sốc sớm và vẫn có khả năng tiếp tục tiếp tục tăng lên trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, trước các lệnh trừng phạt vào ngày 12, đó là một khả năng cao là nó sẽ khó tăng và giảm.

KDJ tạo thành một nĩa chết trong một thời gian cao trong một thời gian ngắn. Trong một khoảng thời gian ngắn, có khả năng kiểm tra cạnh trên của khoảng sốc 69,5. Đồng thời, tốc độ xuống của đường J nhanh hơn Xu hướng không đủ, dầu làm đẹp sẽ mở ra một lần nữa.Nếu nó được đóng cửa trên 70,3 đô la trong ngày, khả năng dầu Mỹ có thể tăng lên.Theo phần mềm doanh nghiệp kinh tế kinh tế tài chính của Huitong, kể từ 11:37 giờ Bắc Kinh, giá đóng cửa của hợp đồng liên tục của tương lai dầu thô WTI ở Hoa Kỳ là 69,83 đô la/thùng.Nhắc nhở giao dịch dầu thô: Thỏa thuận hạt nhân Iran bị sốc và cảm xúc thị trường đang biến độngLCO-1.10%đã thêm thành công từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm vị trí. Thêm các vị trí khác để kết thúc CL-1.16%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn. Thêm các vị trí khác vào End Investing.com -Vào sáng thứ ba, giá dầu thô đã giảm từ ba năm rưỡi, và các đại lý đã chờ đợi Tổng thống Mỹ Trump khởi động lại các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.Kể từ 12:14 giờ Bắc Kinh (lúc 00:14 vào buổi sáng của Hoa Kỳ), tương lai dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã giảm 1,15%trong tháng 6 xuống còn 69,92 đô la/thùng.

Brent vào tháng 7 tương lai dầu thô giảm 0,96%xuống còn 75,44 đô la/thùng.Vào thứ Hai, vì Iran có thể bị xử phạt một lần nữa và đe dọa nguồn cung dầu thô, giá dầu thô lần đầu tiên tăng kể từ tháng 11 năm 2014 lên 70 đô la/thùng.

Kể từ khi Iran đã áp dụng một vị trí khó khăn ở Hoa Kỳ về thỏa thuận hạt nhân đã hết hạn vào ngày 12 tháng 5 năm 2015, thị trường dầu thô đã ở trong tình trạng căng thẳng.Trump cho biết vào thứ Hai rằng họ sẽ được công bố lúc 2:00 vào thứ Tư lúc 2:00 ngày thứ Tư lúc 2:00 sáng (Thứ ba, Thứ ba Đông lúc 2:00 chiều của Hoa Kỳ).

Ngày quyết định sớm hơn 4 ngày so với dự kiến.Nếu Trump tuyên bố rằng họ sẽ không kéo dài thời gian miễn trừ của các lệnh trừng phạt, doanh số bán dầu thô của Iran sẽ giảm đáng kể trong vòng sáu tháng.

Vì Iran là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), các lệnh trừng phạt có thể thắt chặt nguồn cung toàn cầu.Xuất khẩu của Iran có thể giảm 200.000 đến 300.000 thùng mỗi ngày.Vào tháng Tư năm nay, xuất khẩu dầu thô của Iran đạt 2,6 triệu thùng mỗi ngày và Trung Quốc và Ấn Độ đã mua hơn một nửa dầu thô của Iran.Nếu Trump tiếp tục các biện pháp trừng phạt, theo luật pháp Hoa Kỳ, Trump phải chờ ít nhất 180 ngày để thực hiện các biện pháp tiếp theo và hành động chống lại các ngân hàng không làm giảm đáng kể việc mua dầu thô của Iran.

Các quan chức Iran nói rằng ngay cả khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, ngành công nghiệp dầu mỏ Iran sẽ tiếp tục phát triển.Ngoài ra, tương lai dầu thô Tháng 9 Tháng 9 đã tăng 0,59%lên 457,40/thùng RMB (khoảng 71,86 đô la/thùng).

Số phận của Thỏa thuận hạt nhân Iran sắp tiết lộ mốc 70 đô la Mỹ trên dầu thô WTI ở Hoa KỳDX +0,09%đã thêm thành công từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm vị trí. Thêm các vị trí khác để kết thúc Reuters Bankarore vào ngày 8 tháng 5 tăng nhẹ vào thứ ba sau ngày cuối cùng, vì đồng đô la Mỹ có ổn định kể từ mức cao mới kể từ năm 2018.

0051 GMT, Gold XAU = 0,1%đến $ 1,315,24 mỗi ounce.GCCV1 tháng 6 của Hoa Kỳ đã tăng 0,1%lên $ 1,315,80 mỗi ounce.

Chỉ số đô la Mỹ .dxy đã không thay đổi, ở mức 92.697 và đạt mức cao nhất là 92.974 vào tháng 12 vào thứ Hai.Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết ông sẽ công bố quyết định đưa ra thỏa thuận hạt nhân Iran vào thứ ba. Tehran cho rằng Iran có thể ở lại trong thỏa thuận năm 2015 ngay cả khi Hoa Kỳ rút khỏi Hoa Kỳ.Nhà Trắng cho biết hôm thứ Hai rằng các quan chức kinh tế cao cấp của Trung Quốc sẽ đến Washington vào tuần tới để tiếp tục đàm phán thương mại với chính phủ Hoa Kỳ. Các cuộc đàm phán tuần trước tại Bắc Kinh đã không đạt được thỏa thuận về yêu cầu thương mại dài hạn của Hoa Kỳ.Khi các chỉ số tương lai dầu thô của Hoa Kỳ chạm 70 đô la mỗi thùng, Ủy ban Dự trữ Liên bang (Fed/Fed) cho biết hôm thứ Hai rằng sự gia tăng lạm phát và áp lực lương của Hoa Kỳ là không đủ để thúc đẩy triển vọng lãi suất của Fed.

Cựu Giám đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nói rằng ngân hàng trung ương đã quyết định loại bỏ thời gian biểu để đạt được mục tiêu lạm phát, cho thấy rằng nó đã mất niềm tin vào triển vọng về giá cả, điều đó có nghĩa là chính sách lỏng lẻo hiện tại đã được thực hiện trong vài năm.;

Vào tháng 6, giá của giá điện tử tương lai dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã tăng 0,28 đô la vào thứ Hai (7 tháng 5), tăng 0,4%lên 70 đô la/thùng.Vào thứ Hai, giá dầu giảm mạnh, từ gần 71 đô la vào ban ngày, và nhanh chóng giảm xuống mức 70 đô la. Kể từ đó, nó đã nhanh chóng tăng lên mức cao hơn 70 đô la. Bởi vì các phương tiện truyền thông báo cáo liệu Tổng thống Hoa Kỳ Trump Trump có Sẽ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, các phương tiện truyền thông có sự khác biệt. Giá dầu dao động mạnh.

Đồng thời, giá đóng cửa của ICE Brent vào tháng 6 đã tăng 0,68 đô la, tăng 0,91%lên 75,55 đô la/thùng.(Hình trên cho thấy biểu đồ hàng ngày của giá tương lai dầu thô WTI của Hoa Kỳ vào tháng 6. Thời gian của bức tranh là thời kỳ phương Đông ở Hoa Kỳ; Hoa Kỳ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran. Giá dầu tăng trong giao dịch sớm.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitomtv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vebo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MAYCLUB%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TINNYCAT99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090phut%20TV%20-%20