{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20w88you%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208us%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sm66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WSTAR77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jj88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%E1%BB%81%20b%E1%BB%9D%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhiatv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MOCBAI88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Nbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsporttv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SaokeTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208JBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TOP88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20rubik88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tdtc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qh88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Lucky88.club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Debet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Soco%20Live%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20B%C3%A0n%20Th%E1%BA%AFng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DD7%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banhkhuc%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20onebet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mc876%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoilac%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20g%C3%A0%20v%C3%A0ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2077ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20taixiu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vaoroi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banca%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20188bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Monster%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20X%C3%B3c%C4%91%C4%A9a%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GO88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bum79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TOP88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20EGB99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CMD368%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20royal99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Loc789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Th%E1%BA%BB%20%C4%90%E1%BB%8F%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sodo66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sv66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuan%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20X%C3%B4i%20L%E1%BA%A1c%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ288%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnxoso%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Go88vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banhkhuc%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso567%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20game88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TWIN68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20zbet68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Me88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RICH888%20-%20

Mediaman: Zhao Jiwei là đội trưởng của đội bóng rổ nam Trung Quốc

àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốMột số thành phố và thị trấn trong "Cổ đại 5" cũng rất lớn, và thậm chí là "cổ xưa 4: BELIED" cũng có một thành phố và thị trấn lớn, nhưng phương tiện truyền thông nước ngoài tin rằng tất cả những điều này không phải là sức sống.

àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốChỉ hơn một tuần kể từ phiên bản "NBA 2K21" của PlayStation 5 và Xbox Series của "NBA 2K21".àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốKhông thể tin rằng nó đang thực sự đến!Tôi vẫn còn nhớ trong báo cáo cuối cùng rằng trong năm qua, đó là một năm đáng kinh ngạc cho tất cả mọi người trong VC và nhiều người bạn trong toàn bộ ngành công nghiệp game của chúng tôi.

Mediaman: Zhao Jiwei là đội trưởng của đội bóng rổ nam Trung Quốc

àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốTại thời điểm này, phiên bản thế hệ mới của trò chơi "NBA 2K" với bảng điều khiển phát triển tiếp theo là bằng chứng tốt nhất cho công việc chăm chỉ và làm việc cho toàn đội để xây dựng "NBA 2K21" là trải nghiệm bóng rổ tốt nhất.àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốTôi biết ơn toàn bộ nhóm phát triển khái niệm trực quan vì đã trả tiền!Video quảng cáo chính thức: Trong tất cả các báo cáo sân vận động hiện tại, chúng tôi đã nói về trải nghiệm trò chơi và sự đổi mới tiếp theo trong hoạt hình người chơi, va chạm, hành vi AI và các khía cạnh khác.àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốĐặc biệt là hình ảnh ... Tôi không cần phải nói hiệu ứng!Đồng thời, tôi cũng đã giới thiệu mô hình WNBA mới: sự nghiệp bóng rổ của phụ nữ, sự nghiệp bóng rổ của phụ nữ trực tuyến và liên minh bóng rổ nữ, và đưa chế độ trò chơi được đánh giá cao vào trò chơi bóng rổ nữ của "NBA 2K".àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốTôi nghĩ rằng mô hình tiếp theo nên được nhìn thấy trong trailer, vì vậy nhóm phát triển các khái niệm trực quan ở đây được giới thiệu cho bạn: Thành phố bóng rổ!Nhưng chúng ta hãy xem xét lịch sử trước.àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốKhi thế hệ thứ hai của thế hệ hiện tại của thế hệ hiện tại "NBA 2K14" được sản xuất, trước tiên chúng tôi đã giới thiệu mô hình "Park".

àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốChúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một thế giới bóng rổ trực tuyến cạnh tranh, để cơ sở người hâm mộ giữ "NBA 2K" phát triển có thể học hỏi từ các trò chơi NBA truyền thống.àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốNói cách khác, họ có thể sử dụng người chơi của riêng mình để tương tác ở một nơi mới, và thành lập một đội và chiến đấu chống lại những người chơi lạ ở một nơi mới.àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốOlympus có một chiếc xe "Trident" nổi, thêm các kích thước mới thú vị cho trò chơi.

àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốHầu hết người chơi đều ca ngợi trò chơi và nhổ ra nền tảng màu cam.àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốTuy nhiên, một số người chơi cũng đưa ra một chuyến đi kinh doanh. Họ nghĩ rằng cơ chế đoạn văn mùa này là không hợp lý, và một số người sẽ rút lui khi họ bắt đầu trò chơi.àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuốKhi máy chủ mới sắp được phát hành, EA đã phát hành độ phân giải và chi tiết số khung của một số trò chơi của mình trên máy chủ thế hệ tiếp theo.àđộitrưởngcủađộibóngrổnamTrungQuố"FIFA 21", "Mô phỏng Life 4" và "Apex Heroes" đã đạt được ở mức độ tăng cường khác nhau trên máy chủ mới, hoặc nâng cấp một cách miễn phí hoặc đơn giản là khả năng tương thích đi xuống.

"Chiến tranh giữa các vì sao: Nhóm trung tâm chiến đấu": Chế độ ưu tiên chung (mang lại ánh sáng tốt hơn và độ phân giải cao) XSX: Động lực hiệu suất 4K/60FPSXSS động: Động lực học động 1440p/60fps (Mô hình ánh sáng mới) XSX: Dynamic 4K/120FPSXSS Hỗ trợ VRR (tốc độ làm mới biến), nhưng TV hỗ trợ độ phân giải/khung hoạt động của phiên bản PS5PS5 giống như phiên bản PS4 Pro, nghĩa là từ 1440p đến 4K, "Apex Hero" 60fps nói " Thậm chí, nhiều hơn nữa, sự tăng cường chính thức và mở rộng "sẽ được ra mắt vào năm 2021. Hiện tại, việc giải quyết phiên bản thứ hai của" Apex Heroes "sẽ tăng lên 1440p.Mặc dù trò chơi hiện đang chạy với Dynamic 1440p trên Xbox One X và PS4 Pro.

Mediaman: Zhao Jiwei là đội trưởng của đội bóng rổ nam Trung Quốc

"Madden NFL 21", "FIFA 21", "NHL 21" và "UFC 4" sẽ xử lý các tiêu chuẩn hoạt động XSX như tiêu chuẩn giống như tiêu chuẩn hoạt động XSS giống như một S. Thời gian tải nhanh hơn vào ngày 4 tháng 12. Người chơi mua thế hệ này có thể được nâng cấp thành phiên bản tiếp theo của các trò chơi bản thể "Mô phỏng Life 4" và tất cả các phần mở rộng có thể được phát trên thế hệ tiếp theo. Mịn, tải nhanh hơn."Need for Speed ​​14: Phiên bản làm lại theo dõi nhiệt" Ngoài khả năng tương thích xuống cơ bản, trò chơi này đã không được tăng cường đáng kể.Giống như EA Sports Games, tiêu chuẩn hoạt động XSX của "Cần có tốc độ 14: Phiên bản làm lại theo dõi nhiệt" phù hợp với một X, phiên bản SS phù hợp với phiên bản One S và phiên bản PS5 phù hợp với PS4 Pro .Điều này có nghĩa là XSS sẽ là 1080p/30fps, PS5 và XSX sẽ là 4K/30fps hoặc 1080p/60fps

EA đã công bố báo cáo tài chính trong quý thứ hai của năm tài chính ngày hôm nay. Mặc dù nó đã giảm mạnh, nhưng nó vẫn vượt quá mong đợi thu nhập và thu nhập của các nhà đầu tư.Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, trong ba tháng qua, doanh thu của EA là 1,15 tỷ USD, giảm 15%và lợi nhuận ròng là 185 triệu đô la Mỹ, giảm 88%.Giá trị được xác định trước là 910 triệu đô la Mỹ, giảm 31%.Tuy nhiên, những con số này cũng có các yếu tố dễ dàng.

Về lợi nhuận ròng, dữ liệu của năm tài chính trước đó có thể rất cao chỉ vì công ty xác nhận ưu đãi thuế một giờ.Lý do cho sự suy giảm thu nhập và giá trị ngân sách ròng là EA đã sửa đổi kế hoạch phát hành của trò chơi hàng năm.

Mediaman: Zhao Jiwei là đội trưởng của đội bóng rổ nam Trung Quốc

Q2 năm ngoái đã phát hành một số trò chơi như "Madden", "The Sea of ​​Lonely", "FIFA", "NHL", và năm nay "FIFA" và "NHL" rơi vào quý thứ ba.Q2 năm nay đã thay thế các trò chơi "FIFA" và "NHL" là "Madden" (muộn hơn 4 tuần so với cùng kỳ năm ngoái), "Rocket Arena", "UFC4" và "Star Wars: Fighter Team".

Đối với hiệu suất của các trò chơi trên, EA nói rằng tuần đầu tiên của "Madden 21" tăng 20%so với cùng kỳ năm ngoái và "Star Wars: Fighter Men" tốt hơn "kỳ vọng của chúng tôi", nhưng Nó không cung cấp dữ liệu bán hàng cụ thể. Bản chấtĐối với các trò chơi khác, giá trị theo lịch trình của "anh hùng đỉnh" tăng 24%so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ khi kết thúc năm tài chính EA vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, doanh thu tích lũy của trò chơi này dự kiến ​​sẽ vượt quá 1 tỷ đô la.Chỉ riêng trong năm tài chính, "Anh hùng Apex" dự kiến ​​sẽ mang lại doanh thu hơn 500 triệu đô la.Giám đốc tài chính của EA Blake Jorgensen cho biết: "Từ đầu năm tài chính của chúng tôi, dự kiến" anh hùng Apex "sẽ mang lại giá trị ngân sách ròng từ 300 triệu đến 400 triệu đô la Mỹ, và bây giờ nó đang mang lại hơn 500 triệu đô la trên đường.Nói cách khác, "Apex" là một trò chơi miễn phí, chỉ mất hai năm từ ngân sách ròng là 1 tỷ đô la.Với tốc độ này, cùng với phía điện thoại di động, chúng tôi tin rằng giá trị ngân sách ròng của "đỉnh" có tiềm năng 1 tỷ đô la mỗi năm.

"Dịch vụ đăng ký EA Play cũng đang tăng lên. Do hơi nước trong quý này, hơn 6,5 triệu người chơi trả tiền thuê bao.EA dự đoán rằng cơ sở của người dùng EA Play sẽ tăng đáng kể vì nó sẽ được đóng gói trong dịch vụ đăng ký Xbox Game Pass kể từ tuần tới.

Mặc dù dịch vụ tức thì thực sự tăng 13%lên 869 triệu đô la, nhưng doanh số của các trò chơi hoàn chỉnh đã giảm hơn một nửa và thu nhập chỉ là 282 triệu đô la Mỹ.Mong chờ tương lai, EA giữ lại thu nhập ròng dự kiến ​​là 5,63 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính, nhưng kỳ vọng dự kiến ​​về lợi nhuận ròng sẽ tăng 6%lên 924 triệu đô la.

Người chơi sẵn sàng mua máy chủ PS5 chú ý đến việc bạn phải quản lý không gian lưu trữ của PS5, vì Sony đã xác định rằng việc mở rộng SSD sẽ không được hỗ trợ khi PS5 được liệt kê.Trong cuộc tháo gỡ chính thức trước đây của Sony, bạn có thể thấy PS5 bảo lưu tiện ích mở rộng SSD M.2 tiêu chuẩn và người chơi đã hét lên lương tâm của mình vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, theo các phương tiện truyền thông nước ngoài báo cáo Verge, chức năng mở rộng SSD PS5 tạm thời không có sẵn trong những ngày đầu niêm yết và nó sẽ chỉ được mở trong giai đoạn sau.Sony nói với The Verge rằng chức năng mở rộng của SSD là "giữ lại bản cập nhật trong tương lai".Mark Cerny, một kiến ​​trúc sư phần cứng PlayStation, nói rằng không phải tất cả các SSD M.2 đều có thể theo kịp tốc độ theo yêu cầu của PS5.Sony cần nhiều thời gian hơn để kiểm tra mô hình để đảm bảo nhiều chi tiết như tốc độ, tản nhiệt, ổn định.

Ngoài ra, SSD tiêu dùng PCIe 4.0 hiện tại không có nhiều lựa chọn, vì vậy người chơi muốn mở rộng đĩa cứng sau khi mua PS5 cần phải kiên nhẫn chờ đợi.Điều đáng lo ngại là không gian SSD có sẵn của PS5 dưới 700 GB và sẽ sớm được lấp đầy bởi các trò chơi lớn, như "Call of Duty 17: Black Action War War" Công suất của 133GB ", Marvel Spider -Man: Melz: Melz Moralelelallallallah "Sri Lanka" là 105GB, "Soul of Demon: Remake" là 66GB, v.v. Do đó, người chơi PS5 cần chọn trò chơi một cách thận trọng.

Điều đáng nói là Xbox Series X có thể được sử dụng để mở rộng lưu trữ khi liệt kê, nhưng nó phải sử dụng thẻ mở rộng lưu trữ của Seagate và PS5 hỗ trợ nhiều tùy chọn lưu trữ hơn.SSD tương thích PS5 sẽ được Sony xem xét. Mỗi đĩa cứng yêu cầu các thiết bị Gen4, cung cấp tốc độ 5,5 GB/giây và phù hợp với PS5.

Vào tháng 9, Microsoft đã tuyên bố hợp tác với EA để đưa EA chơi cho Xbox Game Pass, EA Play.Hôm nay (ngày 6 tháng 11), EA tuyên bố rằng "Star Wars Jedi: Falling Samurai" được phát triển bởi Rebirth Entertainment sẽ được thêm vào trò chơi Xbox Pass Ultimate vào ngày phát hành loạt Xbox S | X. Pass Ultimate, không thanh toán thêm.

Bắt đầu vào tháng 12, người dùng PC XGPU hoặc XGP có thể tải xuống và chơi trò chơi EA Play trên PC.EA play tính phí 4,99 đô la mỗi tháng. Mặc dù so với, trò chơi Xbox Pass Ultimate trị giá 14,99 đô la đắt hơn, nhưng các thành viên của Xbox Game Pass có thể truy cập hàng trăm trò chơi trên PC, Xbox, thiết bị thông minh và bao gồm hàng chục trò chơi của EA. chơi.Hiện tại, Xbox Game Pass Ultimate thành viên chỉ có thể chơi phiên bản console của trò chơi EA Play và nền tảng PC được ra mắt sau."Chiến tranh giữa các vì sao Jedi: The Falling Samurai" được phát triển bởi Rebirth Entertainment đã được ra mắt vào tháng 11 năm 2019. Trò chơi này tích hợp các ngôi mộ cổ, vùng nước bí ẩn và trò chơi khám phá được đón nhận. Đối với những người chơi chưa chơi trò chơi này lần này, bạn Có thể chơi trò chơi này với trò chơi Xbox Pass Ultimate vào ngày Xbox Series S | X, rất hiệu quả về chi phí.

Theo tin tức mới được tiết lộ bởi trang STEAM Mall, "Final Fantasy IV Final Fantasy IV" đã mở khóa Quận Quốc gia trên nền tảng Steam, và người Trung Quốc chính thức cũng đã được cập nhật. Hiện tại, có một hoạt động quảng cáo ưu tiên trong Khu vực quốc gia, với giá 57 nhân dân tệ.Ảnh chụp màn hình của Steam Mall Page: Được báo cáo rằng quan chức đã gia hạn giao diện trò chơi, tối ưu hóa hoạt động của tay cầm và cải thiện hiệu suất vận hành.

Ngoài bàn phím, nó cũng tương ứng với hoạt động của chuột và màn hình cảm ứng, và toàn màn hình có thể hiển thị hình ảnh dưới 21: 9.Cập nhật bổ sung chính thức đơn giản hóa Trung Quốc và truyền thống của Trung Quốc.

Giới thiệu trò chơi: "Final Fantasy IV", với tư cách là tác phẩm thứ tư của loạt "Final Fantasy", được phát hành vào năm 1991.Sự phát triển cốt truyện đặc biệt và cốt truyện kịch tính đã được yêu thích cao trong số những người chơi, và cho đến nay được cấy ghép vào nhiều nền tảng.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nn88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThapcamTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPY8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BETWAY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Nbet%20-%20