{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C%C3%A1%20heo%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GOAL123%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20daga%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso123%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banhkhuc%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ee88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VB777%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20dwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hk88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VLOTT88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20978bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ibet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208JBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vn789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhiatv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Go99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qh88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VIVA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dubai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hay88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sf88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BETWAY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k9vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fb9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tk883%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20XoilacTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SaokeTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kv99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CHO%C3%81NG%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tk88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fafa191%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RIO66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SaokeTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banhkhuc%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20th%E1%BB%A9c%20khuya%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8cc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Aw8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bsports%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IBET888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FM88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPY8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VT999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Suong%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20az888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPYLUKE%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pxj%20-%20

Báo cáo chiến đấu Premier League: Bao Wen 5 phút truyền Gong West Ham United 3-1 Brazo lên đỉnh của Premier League

áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủTuy nhiên, cơ quan quốc tế này có trụ sở tại Paris cũng cảnh báo rằng những rủi ro tiềm ẩn có thể làm suy yếu dự đoán của họ.

áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủDo các lệnh trừng phạt của Mỹ, nguồn cung dầu của Iran có thể giảm 500.000 đến 1 triệu/ngày, mặc dù có sự không chắc chắn lớn trong tình huống này.áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủĐồng thời, có những báo cáo rằng do xung đột giữa các nhóm thù địch, hai cảng dầu lớn nhất ở Libya đã ngừng tải dầu trong tuần này.

Báo cáo chiến đấu Premier League: Bao Wen 5 phút truyền Gong West Ham United 3-1 Brazo lên đỉnh của Premier League

áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủNhiều năm trước, chính trị không ổn định và nội chiến của Libya đã tấn công sản lượng dầu của đất nước.áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủKể từ đó, con số này đã trở lại khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày, về cơ bản là hai lần trong năm trước.áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủTuy nhiên, cuộc xung đột gần đây nhắc nhở mọi người rằng họ không thể giả định các giả định về sản lượng dầu của Libya.áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủXuất khẩu dầu của Nigeria cũng đang giảm vì một đường ống dầu quan trọng đã bị đóng cửa.áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủTruyền thông nước ngoài ước tính rằng xuất khẩu dầu của Nigeria có thể ít hơn 1,8 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 6 lên tới 1,43 triệu thùng mỗi ngày trong tháng Bảy.

áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủNgoài ra, kho dầu xuất khẩu dầu nhẹ Nigeria Nigeria có thể bị bất khả kháng.áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủOPEC có thể làm tăng sản lượng dầu, nhưng sự gia tăng sản xuất thậm chí có thể không bù đắp được tác động của gián đoạn cung.áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủÔng tin rằng việc ném thị trường gấu vàng từ 2011-2015 cuối cùng đã kết thúc, và rủi ro giảm hiện tại là rất nhỏ.

áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủGold hôm nay sự chú ý: Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức trong phạm vi giá vàng để sốc khi thấy những đột phááocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủDX +0,12%đã thêm thành công từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm vị trí. Thêm các vị trí khác để kết thúc Reuters Bankarore, Gold 8-Spot Gold về cơ bản là ổn định vào thứ Sáu và các nhà đầu tư sẽ thận trọng trước các sự kiện quan trọng tuần tới.áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31BrazolênđỉnhcủTuần tới sẽ mở ra các sự kiện quan trọng như Hội nghị Chính sách Cục Dự trữ Liên bang (Fed/Fed), Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên (Triều Tiên).áocáochiếnđấuPremierLeagueBaoWen5phúttruyềnGongWestHamUnited31Brazolênđỉnhcủ0052gmt, Gold XAU = ổn định, $ 1,296,60 mỗi ounce.

Tuần này đã tăng khoảng 0,3%cho đến nay.Giai đoạn tháng 8 của Mỹ GCCV1 giảm 0,2%xuống còn $ 1,301,10 mỗi ounce.

Báo cáo chiến đấu Premier League: Bao Wen 5 phút truyền Gong West Ham United 3-1 Brazo lên đỉnh của Premier League

Chỉ số đô la Mỹ.dxy không thay đổi, ở mức 93,439, ngày cuối cùng giảm xuống còn ba tuần.Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy động lực mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ dự kiến ​​sẽ sớm bắt đầu, rủi ro lớn nhất là kỳ vọng của các chính sách ngân hàng trung ương khác sẽ đột nhiên thay đổi.Các nhà lãnh đạo của Tập đoàn Vương quốc thứ bảy (G7) đã đến Canada để tham gia hội nghị thượng đỉnh vào thứ năm. Hội nghị thượng đỉnh sẽ là điều tồi tệ nhất trong lịch sử 42 của tổ chức G7; chính sách "ưu tiên của Hoa Kỳ" của Tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể lãnh đạo đến sự bùng nổ toàn cầu của chiến tranh thương mại. Và gây ra các vết nứt ngoại giao nghiêm trọng.Tổng thống Mỹ Trump đề xuất rằng nếu ông nghĩ rằng các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un vào tuần tới, ông có thể mời người sau đến thăm Nhà Trắng.

Nhưng anh ta cũng gợi ý rằng nếu anh ta nghĩ rằng các cuộc nói chuyện không suôn sẻ, anh ta đã sẵn sàng để giơ chân ngay lập tức.Hội đồng Dự trữ Liên bang (Fed/Fed) có thể tăng lãi suất lên mức lạm phát cao hơn vào tuần tới, lần đầu tiên trong mười năm qua.Điều này dẫn đến một câu hỏi mới: Khi nào sẽ dừng lại?Tuần trước, số lượng tiền thất nghiệp ở Hoa Kỳ đã từ chối bất ngờ, chỉ ra rằng thị trường lao động đã bị thắt chặt hơn nữa.Dữ liệu chính thức được công bố hôm thứ Năm cho thấy sự tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro đã chậm lại trong năm nay và những nghi ngờ về cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ dường như đóng vai trò ảnh hưởng.

**** Nếu bạn muốn tham khảo báo cáo gốc, vui lòng nhấp vào **** để tham khảo các tin tức hoặc trang liên quan, vui lòng nhấp vào liên kết mã sau **** Báo cáo kim loại quý Phân tích Insi-MTal-CMN Gold Báo giá XAU = Trích dẫn bạc Spot XAG = Báo giá bạch kim Ruoqi/Chen Zongqi; Hou Xueping/Dai Suping) Toàn cầu Toàn cầu Toàn cầuGiá đĩa điện tử tương lai thô WTI của Hoa Kỳ đã tăng 1,22 đô la Mỹ vào thứ năm (7 tháng 6), tăng 1,88%lên 65,95 đô la/thùng.

Báo cáo chiến đấu Premier League: Bao Wen 5 phút truyền Gong West Ham United 3-1 Brazo lên đỉnh của Premier League

Giá dầu đã tăng mạnh vào thứ năm, điều này đã giảm mạnh do xuất khẩu của Venezuela và mối quan tâm của việc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể không được tăng cường tại cuộc họp trong tháng này.Đồng thời, giá đóng cửa của ICE Brent vào tháng 8 đã tăng 1,94 đô la, tăng 2,57%lên 77,30 đô la/thùng.

Xuất khẩu của Venezuela đã giảm mạnh, tăng giá dầu thô đang tăng trong giao dịch sớm của giá dầu, vì họ lo lắng về sự ra đi của Venezuela.Khi dầu dài của Algeria gợi ý rằng OPEC có thể tập trung vào các thị trường cân bằng, thay vì giảm giới hạn sản xuất, giá dầu tiếp tục tăng.John Kilduff, một đối tác của một lần nữa, Capital Capital, nói rằng họ dường như ngăn chặn đề xuất của Ả Rập Saudi về tăng sản lượng. Giá đã giảm hơn 10%. Thời gian họp đang đến gần.Venezuela, Venezuela, người đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế, cũng bị đe dọa bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ.Theo dữ liệu vận chuyển, việc cung cấp dầu thô tại nhà ga cảng chính của đất nước bị tụt lại phía sau trong gần một tháng.Jasper Lawler, giám đốc nghiên cứu của London Capital Group, nhận thấy rằng những rắc rối của Venezuela và các quyết định cung cấp sắp tới của OPEC, ông nói rằng các đại lý dầu mỏ có thể phải đối mặt với một làn sóng biến động lớn hơn.

Tại cuộc họp tháng 6, OPEC có thể không thảo luận về sự gia tăng sản xuất kể từ năm 2017. OPEC và các quốc gia sản xuất dầu khác bao gồm Nga đã cắt giảm sản lượng để giảm nguồn cung cấp dầu thô toàn cầu dư thừa.Tổ chức này sẽ gặp nhau tại Vienna vào ngày 22 tháng 6 để thảo luận về chính sách cung ứng của mình.

Dầu dầu Algeria Mustapha Guitouni tuyên bố trên đài phát thanh quốc gia rằng điều quan trọng nhất là cung và cầu vẫn được cân bằng để đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu.Các quốc gia thành viên OPEC Iraq cho biết hôm thứ Tư rằng việc tăng sản lượng không phải là trong các vấn đề thảo luận.

Trước đó, Hoa Kỳ đã đề xuất một yêu cầu không chính thức yêu cầu sự lãnh đạo thực tế của Ả Rập Xê Út để tăng sản lượng.Nhà phân tích năng lượng cao cấp Abhishek Kumar nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế của sự suy giảm liên tục của Venezuela, cùng với sự căng thẳng địa chính trị liên tục ở Trung Đông, sẽ tiếp tục hỗ trợ giá dầu.

Tuy nhiên, những kỳ vọng của sản xuất OPEC sẽ tăng sản lượng liên tục làm nóng và sản xuất dầu ở Hoa Kỳ cũng đang tăng, điều này sẽ hạn chế giá dầu tăng.Việc sản xuất dầu thô ở Hoa Kỳ đang tăng vọt lên 11 triệu thùng mỗi ngày, gần với vị trí của Nga là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới.Sự gia tăng nhanh chóng của sản lượng Mỹ đã hạn chế sự gia tăng giá dầu thô của Hoa Kỳ, điều này đã mở rộng nó lên hơn 11 đô la/thùng với dầu thô Brent.Xuất khẩu của Venezuela đã giảm+OPEC hoặc không tăng sản lượng, dầu Mỹ thách thức điểm 66

LCO-1,35%đã thêm thành công từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư tùy chọn và thêm vị trí của vị trí vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc CL-1.38%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn. Thêm các vị trí khác để kết thúc* Sản xuất dầu thô Hoa Kỳ đã tăng mạnh, mở rộng mức nước với dầu thô Brant,* Dầu thô Venezuela trì hoãn một tháng Dầu thô Brandt đã tăng gần 2 đô la Mỹ vào thứ năm, đã giảm mạnh do xuất khẩu của Venezuela và mối quan tâm của việc tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu khí (OPEC).Dầu thô Brant LCOC1 đóng cửa ở mức 1,96 đô la hoặc 2,6%, ở mức 77,32 đô la / thùng, dầu thô CLC1 của Mỹ đã tăng 1,22 đô la Mỹ, tương đương 1,88%, lên 65,95 đô la mỗi thùng.

Sự gia tăng nhanh chóng trong sản lượng của Hoa Kỳ đã hạn chế sự gia tăng giá dầu thô của Hoa Kỳ, làm cho nó với dầu thô Brant clip cl-lco1 = r đến hơn 11 đô la mỗi thùng.Giá dầu thô tăng vào buổi sáng, vì họ lo lắng về lối ra của Venezuela.

Khi dầu dài của Algeria gợi ý rằng OPEC có thể tập trung vào các thị trường cân bằng, thay vì giảm giới hạn sản xuất, giá dầu tiếp tục tăng."Họ dường như ngăn chặn đề xuất tăng sản lượng của Ả Rập Xê Út", John Kilduff, một đối tác của một lần nữa quản lý tư bản. "Giá đã giảm hơn 10%, và thời gian họp đang đến gần và họ có thể tìm lại vấn đề này.

"Venezuela, một thành viên của thành viên OPEC trong cuộc khủng hoảng kinh tế, cũng bị đe dọa bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ.Theo dữ liệu vận chuyển, việc cung cấp dầu thô tại nhà ga cảng chính của đất nước bị tụt lại phía sau trong gần một tháng.Dầu dầu Algeria Mustapha Guitouni tuyên bố trên đài phát thanh quốc gia rằng "điều quan trọng nhất là cung và cầu vẫn được cân bằng để đảm bảo rằng thị trường dầu ổn định."Thành viên OPEC Quốc gia Iraq cho biết hôm thứ Tư rằng việc tăng sản lượng không phải là trong các vấn đề thảo luận.

Trước đó, Hoa Kỳ đã thực hiện một sự gia tăng sản xuất không chính thức ở Ả Rập Saudi.. Hợp đồng lực lượng chính của NYMEX Hợp đồng chính của London LCOC1 nhiên liệu nhiên liệu nhiên liệu Asian/ACN Asian Diesel MDIS/ACN Asian Dầu khí LDIS/ACN International Oil. của các quốc gia sản xuất dầu ở dạng tiếng Anh OSP/o. Giá chính thức của các quốc gia sản xuất dầu báo cáo báo cáo tiếng Anh Cru/OSP (biên soạn Liu Jing; Trường đánh giá) Thị trường dầu quốc tế: Giá dầu đã tăng, do giảm xuất khẩu Venezuela Venezuela và OPEC có thể tăng sản xuất mà không tăng sản xuất.

XAG/USD-0,86%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm inch đầu.: + Thêm các vị trí khác để kết thúc* USD hỗ trợ yếu Hỗ trợ yếu đã tăng giá vàng, nhưng sự gia tăng đã bị hạn chế. Thị trường đã chờ đợi các manh mối được cung cấp bởi cuộc họp của Hội đồng Dự trữ Liên bang (FED/FED) vào tuần tới với tốc độ tăng lãi suất.1734 GMT, Gold XAU = tăng 0,24%lên $ 1,299,05 mỗi ounce, và trước đó đã chạm mức cao nhất là 1.303,08 đô la Mỹ.

Giai đoạn tháng 8 của Hoa Kỳ GCCV1 đã đóng cửa tăng 1,60 đô la, tương đương 0,1%lên 1.303 đô la."Giá vàng tăng do sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ", Simona Gambarini, một nhà phân tích kinh tế vốn.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sieuca%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088online%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V8club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Fi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DD7%20-%20