{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20AE888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bayvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2066865bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20okvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhia%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MAYCLUB%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bancah5%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Red88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NGON%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090phut%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQbetWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kimsa%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sao%20k%C3%AA%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ra%20kh%C6%A1i%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20c54%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20N8bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TWINBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20social%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V8club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FIVE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SUNWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20W88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20AE888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pxj%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fafa191%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nn88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DD7%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2066865%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C88BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vf555%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DD7%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VIVA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SUNWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ibet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20social%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090phut%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vaoroi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HB88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VLOTT88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208us%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Bossfun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddytv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuan%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VG99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mocbai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FUN88%20-%20

Sự hỗ trợ dưới giá vàng quốc tế vẫn thấy $ 1798

ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấMàn hình video:

ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấ"Chronicle I: Bloodtrail" là bản cập nhật đầu tiên, sẽ được ra mắt cho người chơi miễn phí, mang lại sự cải tạo hoàn toàn trong trò chơi, hệ thống kinh tế và nội dung.ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấBản cập nhật này được cho là sẽ sớm ra mắt. Trước khi ra mắt chính thức, chính thức sẽ phát hành nhật ký cập nhật chi tiết.

Sự hỗ trợ dưới giá vàng quốc tế vẫn thấy $ 1798

ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấMột trong những thay đổi được mô tả bởi nhà phát triển Wolcen Studio là bộ phận của bản cập nhật này.ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấHiện tại, bất kỳ nhân vật nào bị người chơi sở hữu trong trò chơi "Phá hủy Lord" sẽ được đánh dấu là "kế thừa", và người anh hùng mới được bó với nội dung mới.ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấVì toàn bộ hệ thống kinh tế được thiết kế lại, Wolcen Studio sẽ không cho phép người chơi giao dịch giữa các nhân vật mới và cũ, nhưng sẽ hỗ trợ người chơi tiếp tục sử dụng các nhân vật trước đó thông qua chế độ trò chơi di sản riêng biệt, mang lại trải nghiệm tương tự như trước khi cập nhật.ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấKể từ khi phát hành, Wolcen Studio đã đưa ra 17 bản vá để sửa chữa các lỗi lớn và các vấn đề về hiệu suất, nhưng nó cũng lặng lẽ quan sát phản hồi của người chơi khi thực hiện nội dung mới.ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấSê -ri Microsoft Xbox thiếu sự hỗ trợ của "Make: Unlimited", đã tạo ra thế hệ đầu tiên của thế hệ tinh thần mới của Xbox và PS.

ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấNgười chơi đã bày tỏ sự không hài lòng của họ với nhà phát triển 343 Industries, có lẽ là Microsoft và 343 ngành công nghiệp đang sản xuất một kế hoạch lớn hơn.ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấTheo tin tức mới nhất, ngoài "Halo: Infinite" trong 343 ngành công nghiệp, có hai loạt trò chơi đã bước vào giai đoạn lập kế hoạch.ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấVới doanh thu trong hai tháng qua, trò chơi đã xếp thứ 29 trong danh sách doanh thu trò chơi di động toàn cầu trong 11 tháng đầu năm 2020.

ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấLà một IP gốc được tạo ra bởi các nhà sản xuất Trung Quốc, "God God" đã trở thành trò chơi chú ý nhất thế giới; với sức mạnh hoạt động của Mihayou, trò chơi vẫn sẽ gây bất ngờ cho ngành công nghiệp trong tương lai.ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấVới sự kết thúc của mùa thứ tư với sự kiện "Planet Devar", mùa thứ năm của "Fortress Night" sẽ đến.ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấTrong mùa thứ năm, chúng tôi đã mang đến cho chúng tôi một bản đồ mới và thực hiện nhiều thay đổi cho bản đồ của quý IV.ựhỗtrợdướigiávàngquốctếvẫnthấMùa thứ năm cũng đưa chúng tôi trở lại một số địa điểm cổ điển -vì nó không phải là phiên bản gốc, Tháp Tilt đã trở lại.

Ngoài ra, nhà máy vệ sinh cũng trở lại vào mùa thứ năm.Tháp nghiêng và Yanquan được kết hợp để tạo thành một địa điểm mới "Tháp mặn" và ở vị trí gần trung tâm của bản đồ. Đây có thể là một nơi phổ biến trong mùa thứ năm.

Sự hỗ trợ dưới giá vàng quốc tế vẫn thấy $ 1798

Hôm nay (ngày 2 tháng 12) Điểm số trò chơi Fami Tong của tuần mới đã được phơi bày. Có 10 trận đấu tham gia vào thời điểm này."Call of Duty 17: Chiến tranh lạnh hành động đen" 33 điểm ", Three Kingdoms 14: Power Cải tiến phiên bản" 33 điểm.Makuzi Adventure Tiếng Anh Tên: Sackboy: A Big Adventure Nền tảng: PS5, PS4 Xếp hạng: 9/8/9/9 [35/40] Xếp hạng: 8/9/8/9 [34/40] Call of Duty 17: Đen Hành động Chiến tranh Lạnh Tên tiếng Anh: Black Ops Cold War Nền tảng: PS5, Xbox Series, PS4, PS4, PS4, Xbox One Xếp hạng: 8/9 /8/8 [33/40] Sniper Elite 4 Tên tiếng Anh: Sniper Elite 4 Nền tảng: PS4, SWITE Three Kingdoms XIV: Ngoại giao và Chiến lược Mở rộng Nền tảng: PS4, Xếp hạng chuyển đổi: 9/8/8/8 [33/40] Nền tảng QV: Điểm chuyển đổi: 7/8/7/8 [30/7/8 40] Circuit Circuit Tên tiếng Anh chính: Trailmakers Nền tảng: PS4 Xếp hạng: 8/8/7/7 [30/40] Multi Card Up!Tên tiếng Anh Fantasy Tên: Dokapon UP! 40] Tài liệu Thế giới Tiếng Anh Tên: Nền tảng bên ngoài: PS4, Xbox One Điểm: 7/7/7/6 [27/40]Theo bài báo "Daily Daily", các tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp quốc gia của "E -sports" sắp được giới thiệu, điều đó có nghĩa là các học viên E -Sports có thể lấy chứng chỉ.

Hiệp hội Quản lý Văn hóa Trung Quốc được ủy quyền bởi Trung tâm thẩm định kỹ năng nghề nghiệp của Bộ Nhân sự và An sinh xã hội. Vào ngày 30 tháng 11, cuộc họp đánh giá cuối cùng đã được tổ chức tại Bắc Kinh để tổ chức "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp quốc gia cho E -athletics" và được thành lập Một ý kiến ​​đánh giá cuối cùng.Điều này có nghĩa là các tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp quốc gia của "E -sportsmen" dự kiến ​​sẽ được giới thiệu chính thức."E -Sportsman" và "Nhà điều hành E -Sports" là hai nghề nghiệp mới được phát hành bởi Bộ Nhân sự và An sinh xã hội và Cục Thống kê Quốc gia và Cục Giám sát kỹ thuật và Chất lượng Quốc gia năm 2019.Được ủy thác bởi Trung tâm thẩm định kỹ năng nghề nghiệp của Bộ Nhân sự và An sinh xã hội, Ủy ban Quản lý E -Thần khí của Hiệp hội Quản lý Văn hóa Trung Quốc chịu trách nhiệm chuẩn bị các tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp quốc gia của "Người chơi E -Sports".

Trong năm qua, Hiệp hội Quản lý Văn hóa Trung Quốc đã hoàn thành công việc viết tiêu chuẩn sau khi điều tra và tư vấn rộng rãi.Tại cuộc họp cuối cùng này, nhóm chuyên gia viết đã báo cáo với các nhà lãnh đạo của cuộc họp và các chuyên gia đánh giá rằng các ý tưởng chuẩn bị, cài đặt cấp độ và các vấn đề hiện có của "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp quốc gia e Viết chuyên gia, các ý kiến ​​đánh giá cuối cùng đã được hình thành.

Sự hỗ trợ dưới giá vàng quốc tế vẫn thấy $ 1798

Theo kế hoạch quy trình, điều này đánh dấu việc ban hành chính thức "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp quốc gia e -atherletic".Bức tranh dữ liệu và văn bản không liên quan gì đến cuộc sống của Liu Ping -Phó chủ tịch của Hội đồng Áo và Wei Jizhong, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Quốc tế, đã tham dự phiên tòa cuối cùng.

Trong bài phát biểu của mình, Wei Jizhong đã chỉ ra rằng E -sports, như một ngành công nghiệp mới nổi đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, có các đặc điểm hội nhập rõ ràng. Nó không giống như giải trí trò chơi. , và chúng là một dự án chéo.Việc xây dựng "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp tiêu chuẩn E -Sports" có lợi cho việc tiêu chuẩn hóa ngành công nghiệp E -Sports.Wei Jizhong đã chỉ ra rằng trong tiêu chuẩn, không chỉ các quy tắc và phạm trù chuyên nghiệp của phong trào E -sports được tiêu chuẩn hóa, mà cả "con người" là cốt lõi để đưa ra các yêu cầu đối với người chơi E -sports từ quy định tâm lý đến cường độ cạnh tranh, v.v. Để đảm bảo duy trì cơ thể của các học viên E -sports và sức khỏe tâm thần.Ông tin rằng việc giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp quốc gia này có thể hướng dẫn ngành công nghiệp E -sports tiến tới một con đường phát triển lành mạnh và có trật tự.Được biết, các tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp quốc gia e -athletic "sẽ bao gồm tổng quan chuyên nghiệp, yêu cầu cơ bản, yêu cầu công việc và bảng so sánh và đưa ra quy định rõ ràng về phạm vi, nội dung công việc, yêu cầu kỹ năng và trình độ kiến ​​thức của nghề nghiệp.Tiêu chuẩn này sẽ phân chia trình độ năm kỹ năng dạy nghề cho người chơi E -Sports: Cấp 5, Thứ tư, thứ ba, thứ hai, thứ nhất và thứ nhất, và xây dựng các kỹ năng chuyên nghiệp tương ứng. Tu luyện tài năng chuyên nghiệp.

Các học viên trong ngành công nghiệp E -Sports sẽ dựa trên "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp quốc gia E -athletic", đánh giá giá trị lao động của chính họ, tiêu chuẩn hóa đạo đức nghề nghiệp, đưa ra các yêu cầu hợp lý cho môi trường làm việc và thông qua việc học công bằng, công bằng và công bằng Cách tiếp cận. Người giữ thẻ cấp kỹ năng.Apple đã công bố người chiến thắng lựa chọn App Store 2020 hôm nay (ngày 2 tháng 12).

Trong số đó, "vị thần nguyên bản" do Mihayou ra mắt được đánh giá là "Trò chơi iPhone của năm". Apple chính thức đã viết: "Thế giới giả tưởng lớn được tạo ra bởi vị thần gốc giống như thật, mang đến cho người dùng trải nghiệm mà họ mong muốn."Các trò chơi của Google Play 2020 cũng đã được công bố vào ngày hôm qua, trong đó" Thần gốc "đã giành chiến thắng" Trò chơi hay nhất của năm "tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hồng Kông (báo cáo liên quan).

Ngoài trò chơi iPhone hàng năm "Bản gốc God", các trò chơi khác đã giành chiến thắng trong "App Store 2020": Trò chơi truyền hình Apple hàng năm: "Dandara Trials of Fear", trò chơi arcade Apple Fury-Annal thôCũng giống như đồ cổ, nhiều thứ có giá trị bộ sưu tập của chúng và các sản phẩm trò chơi video cũng không ngoại lệ.

Nhiều sản phẩm trò chơi video trong những năm 1980 có thể bán một mức giá tốt.Nhưng gần đây là một người chơi ở New York, Hoa Kỳ rất tức giận. Anh ấy đã thu thập các bảng điều khiển trò chơi và đĩa trò chơi trong nhiều năm, và đã bị mẹ mất làm rác. Anh ấy nói rằng tổng giá trị của tổn thất có thể vượt quá 500.000 đô la (khoảng 327.6300 nhân dân tệ).Theo báo cáo của Truyền thông VG24/7 nước ngoài, người chơi đã tìm thấy vào cuối tháng 11 năm nay rằng một số lượng lớn các trò chơi PS1, đĩa trò chơi cũ và các ban nhạc thẻ được lưu trữ ở quê nhà của anh ấy (hơn một nửa số trò chơi chưa được mở rộng), và một số máy chơi game cũ như Ataris, Coleco, máy đỏ và trắng, Super Ren Most, PC Engine, Megadrive, Master System, v.v. đều bị mẹ của họ ném đi.Ngoài trò chơi, những thứ bao gồm nhạc cụ, bộ sưu tập truyện tranh, thẻ hiếm, trượt ván và những thứ khác cũng đã bị mất.

Người chơi đã tình cảm và chạy lên Twitter để đăng và hét lên "Muốn giết"Anh ấy đã xóa Twitter này và xin lỗi vì cảm xúc của anh ấy.

Mất thời gian này rõ ràng là nặng nề.Bởi vì các máy chơi game và đĩa trò chơi lỗi thời mà anh ấy đã thu thập có thể được bán với giá cao ngày hôm nay.

Trước đây, các cuộc đấu giá di sản (đấu giá di sản) đã quay trò chơi kinh điển năm 1990 "Super Mario Brothers 3" phiên bản Hoa Kỳ của phiên bản Hoa Kỳ năm 1990.Người chơi đã không giải thích lý do tại sao mẹ anh ta vứt bỏ những thứ này, nhưng điều này được hiểu rằng những bộ sưu tập trò chơi này có thể bị vứt bỏ vài năm trước, và anh ta đã học được gần đây.

Có lẽ anh ta thiếu giao tiếp với mẹ và mẹ anh ta không biết giá trị thực sự của những bộ sưu tập này.Có vẻ như việc thu thập các trò chơi phải được đặt ở một nơi an toàn hơn.Ademan, phòng hoạt hình sửa lỗi hàng đầu thế giới, đã ra mắt "Lamb Shawn", đã đạt được thỏa thuận với nhà xuất bản Nhật Bản Bandai Nanmeng Palace. Hai người sẽ cùng nhau thực hiện IP mới.Hiện tại, không có thông tin chi tiết về IP mới, nhưng sự hợp tác dự kiến ​​sẽ mở rộng sang nhiều dự án. Hai công ty nói rằng đây là "sự tồn tại đầu tiên của nhiều phương tiện truyền thông".

Công việc của dự án sẽ được thực hiện vào đầu năm 2021. Cung điện Adam và Bandai Nanmeng hy vọng sẽ "điều chỉnh câu chuyện cho các nền tảng hiện tại và tương lai".Thêm chi tiết sẽ được phát hành trong tương lai.

"Giải trí tương tác là một lĩnh vực tăng trưởng lớn trong thế giới giải trí."" Các công nghệ mới nổi đã làm mờ ranh giới của việc xem và chơi. Chúng tôi rất muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các đối tác như Bandai Nanmeng Palace. Chúng tôi chia sẻ với các đối tác này về tầm nhìn về IP mới của chúng tôi có chứa thế giới mới này.

。"Hai công ty trước đây đã hợp tác vào" 11-11: Ký ức lặp đi lặp lại ". ​​Đây là một câu chuyện cảm động về Thế chiến I. Đây cũng là trò chơi video thương mại đầu tiên của Ademan.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208kbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20247%20-%20