{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20wy88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vin777%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xocdia%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nowgoal%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%C3%A0o%20R%E1%BB%93i%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%E1%BB%81%20b%E1%BB%9D%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C%C3%A0%20Kh%E1%BB%8Ba%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CHO%C3%81NG%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2033bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MonsterTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sobet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xocdia%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mec68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vnd555%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20THABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Royvin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20B%C3%A0n%20Th%E1%BA%AFng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bancah5%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNBET77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FUN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GOAL123%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20360bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20777loc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bong68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FAbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079king%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20456bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Loc789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddytv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThapcamTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu52%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngo%C3%A1c%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MonsterTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sb365bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Nbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Loto188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thapcam%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnxoso%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vnd555%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bayvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Me88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CHO%C3%81NG%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thevang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ST666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LETOU%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BETWAY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Debet%20-%20

Từ 0-2 đến 2-2!Casemiro đã cân bằng điểm số Manchester United để thoát khỏi cơn ác mộng

ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộ. 5 trận hòa, 4 trận thua xếp thứ tư. Trước trận đấu, Elffsburg đã công bố danh sách các cuộc thi, ngoại trừ Beemhdson trong người thay thế. Thay vào đó, Sagittarius Calson số một dẫn đầu đội hình chính.

ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộĐội chính thức được đào tạo cho trận đấu đầu tiên của giải đấu vào ngày 3 tháng 8.ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộNgược lại, đối thủ Etihad đã chơi một khoản bồi hoàn giải đấu vào ngày 11 tháng 8. Họ buộc Zamarek 1-1, và tình trạng của trò chơi sẽ tốt hơn Elgner.

Từ 0-2 đến 2-2!Casemiro đã cân bằng điểm số Manchester United để thoát khỏi cơn ác mộng

ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộ[Lei Sports] Vào ngày 13 tháng 8, Giờ Bắc Kinh, mùa giải 2019-20 của Super League Úc vào thứ năm, Newcastle Jet sẽ mở ra trận đấu cuối cùng của mùa giải, đối thủ là Wellington Phoenix.ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộBa trong số các máy bay phản lực Newcastle được điều chỉnh và lần đầu tiên đội hình đầu tiên của Petraos bước vào đội hình xuất phát.ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộVề mặt thủ môn, thiếu niên 19 tuổi -Noah & Middot; James đã chơi và mở ra trong chương trình đầu tiên.ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộJames bị thương nặng vào tháng 2 năm nay và hai dây chằng trên cổ tay đã được thực hiện để phẫu thuật.ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộHậu vệ Stanley đều đã chơi siêng năng trong mùa giải này.

ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộWellington Phoenix đã thực hiện hai điều chỉnh, McCawat và Diville đã phát động một trận chiến, thay thế Atavai và Strain Harper's Strain đã không có một danh sách lớn về khu vực hạn chế.ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộFitzgerald đã mở kỷ lục đầu tiên. Trong hiệp hai, Ibni và Hoffman đã ghi 2 bàn sau 3 phút để khóa trong chiến thắng.ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộChúng tôi rất tự tin. Chúng tôi có nhiều người chơi xuất sắc. Công việc đội rất giỏi, vì vậy chúng tôi không cần phải giành chiến thắng trong quý thứ hai và thứ ba. Tôi không nghĩ đây là một ý tưởng tốt.

ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộ## & rdquo;ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộ[Lei Sports] Trong trận bán kết CBA League vừa được kết hợp, đội Quảng Đông thua đội Bắc Kinh với 86-90 và kết thúc 31 chiến thắng liên tiếp.ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộSau trận đấu, Du Feng và Wils đã tham dự cuộc họp báo.ừ02đến22CasemirođãcânbằngđiểmsốManchesterUnitedđểthoátkhỏicơnácmộBị ảnh hưởng bởi sự thất bại của trò chơi, Du Feng đã không nói quá nhiều trong cuộc họp báo.

Khi nói đến nguyên nhân của thất bại trong trò chơi này, Du Feng đã kết luận: & ldquo; chúng tôi đã vượt qua tốt trong hiệp một, và bên kia đã ghi được 3 điểm vào đầu hiệp hai. Điều này ảnh hưởng đến chúng tôi.Những người khác đã biến mất.

Từ 0-2 đến 2-2!Casemiro đã cân bằng điểm số Manchester United để thoát khỏi cơn ác mộng

& rdquo; nhóm Bắc Kinh đã thực hiện một sự thay đổi trong trò chơi này, và Zhou Yixiang đã được Zhou Yixiang ra mắt.Về việc liệu nó không thích nghi, du Feng đã trả lời ngắn gọn: & ldquo; không khó chịu.Trận đấu tiếp theo giữa đội Quảng Đông và đội Bắc Kinh sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 8 và người chiến thắng sẽ tiến vào trận chung kết.[Lei Sports] Mùa CBA sau trận bán kết Saijing và Quảng Đông, đội bóng rổ nam Quảng Đông 86-90 thua Bắc Kinh.

Đội Quảng Đông Zhao Rui ghi được 4 điểm và 4 pha kiến ​​tạo trong 29 phút và 6 người bị xúc phạm. Đây cũng là lần thứ ba play -off sự nghiệp CBA cá nhân của anh ấy đầy đủ.Trước đó, các trận play-off sự nghiệp của Zhao Rui CBA đã đầy đủ hai lần. Trong số đó, vào ngày 31 tháng 3 năm 2017, Zhao Rui đã ghi được 15 điểm và 6 tội phạm, và cuối cùng Tân Cương đánh bại Quảng Đông 122-105; vào tháng 3 năm 2018, vào ngày 14, 130 -114 Trong Quảng Đông đã đánh bại Tân Cương, Zhao Rui ghi được 13 điểm và 6 tội phạm.Trong trò chơi này, Zhao Rui đã ghi được 4 phút, 2 rebound, 4 hỗ trợ và 2 lần đánh cắp trong 29 phút.[Lei Sports] Cup Liên minh châu Âu Sevilla chống lại Rome sắp bắt đầu ở Duisburg, Đức và đội đầu tiên được công bố trước trận đấu.

Sevilla lần đầu tiên 4-3-3: Thủ môn: Hậu vệ Acybunu: Navas, Kant, Carlos, REILALLAZEN NITFIE Suso đã được gửi trong lĩnh vực này để chiến đấu.Roman Bắt đầu: 3-4-3: Thủ môn: Người bảo vệ Lopez: Corav, Ibarnes, Tiền vệ Manchini: Spanzola, Kristan, Diawara, Prees Striker: Mashitan, Zaniololo và Zhekeko dẫn đầu tiền tuyến.

Từ 0-2 đến 2-2!Casemiro đã cân bằng điểm số Manchester United để thoát khỏi cơn ác mộng

[Lei Sports] Leverkusen Europe -Cup chống lại vòng thứ hai của Glasgow Wanderer sắp bắt đầu. Đội thứ nhất tuyên bố bắt đầu trước trận đấu.Leverkusen's bắt đầu 4-2-3-1: Thủ môn: Hậu vệ Hradky: Lasburn, Tapsoba, Swene, Simchlafen's Back Eo chẳng hạn như Arario và Bayley thay thế các lựa chọn thay thế của họ.

Glasgow Wanderer Bắt đầu: 4-3-3 Thủ môn: Người bảo vệ McGregor: Barrisic, Herland, Goldon, Tiền vệ Tavanier: Bak, Jack, Arib Forward: Kente, Davis ,, Davis, Morrelus không rút lui do 1: 3 trong vòng đầu tiên và người lang thang phải rút lui, và vòng thứ hai phải tấn công. Do đó, ba kẻ tấn công đã được gửi ở tiền tuyến.[Lei Su Sports] Manchester City đã công bố kết quả bỏ phiếu của những cầu thủ giỏi nhất trong đội mùa này. Người chơi giỏi nhất của Manchester City.Debrane 29 -Year đã chơi 46 trận cho câu lạc bộ mùa này, với 15 bàn thắng và 23 pha kiến ​​tạo. Trong số đó, tại Premier League, anh đã ghi được 13 bàn thắng sau 35 trận và gửi 20 pha kiến ​​tạo.Kể từ khi gia nhập Manchester City vào năm 2015, Debrane đã chơi thay mặt Manchester City trong 5 mùa giải Premier League, trong đó DeBlainen là vị vua được hỗ trợ của Liên đoàn.[Lei Sports] Vào ngày 6 tháng 8, thời Bắc Kinh, bán kết CBA tiếp tục và Bắc Kinh thi đấu với Quảng Đông.Trong quý đầu tiên, Tarick Guni đã bị giết trong dòng bên trong, và Zhou Peng đã thực hiện một cú đánh mạnh mẽ với một vụ bắn ba điểm.

Sony Wims ghi được 4 điểm liên tiếp và Ai Pai Yudu ghi bàn để phá vỡ sự thiếu hụt ghi bàn.Góc dưới của Du Runwang đã bị bắn ở ba góc, và Fang Shuo đánh.

Vào cuối quý đầu tiên, Bắc Kinh 14-18 đã đứng sau.Trong quý thứ hai, Jeremy Lin đã phản công layup, và Wims đánh màu sắc.

Ren Junfei đã thực hiện một layup 2+1, Hu Mingxuan đã dừng Bắc Kinh trong ba điểm.Zhu Yanxi đánh vào tình huống và ổn định tình hình, và Yudu lại gặp nhau, và Wims đã bắn một nền tảng mạnh mẽ trong 45 độ.

Trong giờ nghỉ giải lao, Bắc Kinh 42-45 đã đứng sau.Nếu bạn chiến đấu một lần nữa, Zhai Xiaochuan đã ghi được 4 điểm liên tiếp, Fang Shuo đã ghi được 45 độ và ba điểm, và Zhou Pengzhong đã đạt được tình huống để ổn định tình hình.Xu Jie đã thành công và Yudu thực hiện một cú đánh.Zhai Xiaochuan chống lại 2+1, và vụ giết người của Xu Jie bên trong là màu sắc.

Vào cuối ba quý, Bắc Kinh 65-68 đã đứng sau.Trong quý vừa qua, Zhu Yanxi đã hợp tác với ba ba điểm trong một hàng của Zhou Yixiang. Hu Mingxuan đã thực hiện một layup để phá vỡ sự thiếu hụt ghi bàn.

Góc dưới của Du Runwang đã bị bắn ở ba góc, và Jeremy Lin đã bị đánh.Vào giây phút cuối cùng, WIMS đã thực hiện một layup 2+1, Jeremy Lin đã nhảy trở lại và ghi được 4 điểm liên tiếp, Lin Shuhao đều bị trừng phạt 3 bàn thắng.

Cuối cùng, Bắc Kinh 90-86 đã giành được Quảng Đông.Dữ liệu của đội Bắc Kinh: Lin Shuhao 25 ​​điểm, 6 rebound và 3 hỗ trợ; Ai pai-yudu 23 điểm và 13 rebound; Zhu Yanxi 10 điểm và 6 rebound; , 9 rebound và 3 hỗ trợ.

Dữ liệu của đội Quảng Đông: Sony WIMS 28 điểm, 6 rebound và 6 hỗ trợ; Zhou peng 15 điểm và 7 rebound; du Runwang 13 điểm; Hu Mingxuan 9 điểm.[Lei Su Sports] Vào lúc 8 giờ tối ngày 6 tháng 8, Giờ Bắc Kinh, vòng thứ ba của giai đoạn đầu tiên của Super League trong mùa giải 2020 đã thi đấu, Thanh Đảo Huanghai thi đấu với Thượng Hải Thượng Hải.Trong nửa đầu, không có tòa nhà nào ở cả hai phía. Trong hiệp hai, tội phạm Wei Zhen đã tấn công Alexandlini để lấy thẻ đỏ và gửi một số điểm. Hình phạt của Wang Dong đã phá vỡ bế tắc, nhưng sau đó vị cứu tinh.Cuối cùng, cảng Thượng Hải của Thượng Hải 1-1 đã buộc Biển Vàng của Thanh Đảo. Hai chiến thắng liên tiếp của cảng Thượng Hải đã kết thúc, và Biển vàng đạt được hai căn hộ liên tiếp.

Trước đó, Ma Qin không thể đến Huanghai vì lý do cá nhân. Sau đó, đội quyết định thuê Wu Jingui làm huấn luyện viên. Trò chơi này cũng sẽ là trò chơi đầu tiên sau khi Wu Jingui nhậm chức.Trong hai vòng đầu tiên, Shanggang duy trì một chiến thắng. Hiệu suất của New Aid Lopez rất nhiều mắt, và nó đã mở hai lần liên tiếp.

Khi bắt đầu cuộc thi, Thượng Hải Thượng Hải, nơi có những điểm mạnh rõ ràng, đã không chiếm quá nhiều rẻ tiền tại hiện trường. Có rất ít cơ hội cho hai đội trong hiệp một, và cuối cùng được xếp ở 0: 0.Dễ dàng chiến đấu một lần nữa, Shanggang đã dẫn đầu trong việc khởi động cuộc tấn công.

Ở phút thứ 48, Lopez nhồi nhét thẳng, và Aroltovic làm rung chuyển thủ môn và phá vỡ mục tiêu, nhưng trọng tài báo hiệu rằng việt vị không hợp lệ trong quả bóng tiên tiến.Vào phút thứ 65, Alexandrini cốt lõi của Qingdao đã bị Wei Zhen đặt xuống trong khu vực hình phạt. Trọng tài đã kết án hình phạt hình phạt. Wei Zhen được gửi trực tiếp bởi thẻ đỏ.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2068gamebai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2011BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsport%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuantv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b88%20-%20