{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ST666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20royal99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vaoroi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VEGAS79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20winvn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jili%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OZE6868%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fc88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20EGB99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sm66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kubet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208kbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090%20ph%C3%BAt%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v6bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%203979%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ101%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k9vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNBET77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20W388%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNBET77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saowin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi88club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20taixiu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MIG8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20For88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789b%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Royvin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TINYCAT99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20taixiu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banca%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20For88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20247%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pog79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Go88vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686th%E1%BB%83thao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoilac%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20May%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20King88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SBTY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GavangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jj88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banhkhuc%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090phut%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2077ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ee88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20king86%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPYLUKE%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddy%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2036M%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vin777%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20winvn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kv99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ra%20kh%C6%A1i%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FAbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20thethao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBO%20-%20

Dự đoán hàng tồn kho dầu thô API API của Mỹ -2.200m so với 2,900m so với 2,900m

ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớChỉ số đồng đô la Mỹ đang chịu áp lực, chỉ số nợ của Mỹ suy yếu và các nhà đầu tư đã chọn để kiếm lợi nhuận các giống mạnh mẽ có liên quan của đồng đô la Mỹ với ngắn hạn cao và họ tăng nhẹ bằng vàng.

ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớ& ldquo; nếu Congei thành công, nó sẽ hạn chế doanh thu của PDVSA và họ sẽ gặp nhiều vấn đề hơn trong việc trả nợ và sản xuất.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớGene McGillian, quản lý của bộ phận nghiên cứu thị trường của thị trường giao dịch.

Dự đoán hàng tồn kho dầu thô API API của Mỹ -2.200m so với 2,900m so với 2,900m

ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớKể từ đầu những năm 2000, sản lượng dầu của Venezuela đã giảm một nửa.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớTổng thống Mỹ Trump cho biết họ sẽ thông báo liệu nó sẽ ở lại trong Thỏa thuận hạt nhân Iran vào thứ ba hay các lệnh trừng phạt đối với Iran, dự kiến ​​sẽ là bốn ngày trước đó.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớ& ldquo; Tôi nghĩ rằng đây là một dấu hiệu của kế hoạch của anh ấy để áp dụng các biện pháp trừng phạt. Đối với thị trường dầu mỏ, vấn đề duy nhất là nó sẽ nhanh như thế nào, & rdquo; nhà phân tích năng lượng nghiên cứu của Hedgeye Joe McMonigle.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớ& ldquo; Tôi nghĩ rằng họ sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt càng sớm càng tốt.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớ& rdquo; (Bản sao) LCOC1, Thượng Hải, Trung Quốc, ra mắt vào tháng 3, đã tăng lên 72,54 đô la vào thứ Hai, phá vỡ kỷ lục cao nhất là 71,32 đô la mỗi thùng được chuyển đổi thành đô la Mỹ.

ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớ.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớ* Chỉ số đồng đô la Mỹ chạm vào vị trí cao trong năm* Kể từ ngày 1 tháng 5, các nhà đầu cơ đã giảm Golden Net Bulls, Reuters New York/London, mức giá 7 tháng 5 giảm vào thứ Hai, kết thúc ba xu hướng tăng liên tiếp, bởi vì The Chỉ số đô la Mỹ được củng cố và việc làm vào tuần trước là yếu tuần trước. Dữ liệu đã không làm suy yếu sự lạc quan đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớNếu giá dầu vượt quá $ 69,14, nó có thể tăng, nhưng nó sẽ dừng ở mức $ 70,29.

ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớTheo phần mềm Yihui kinh tế kinh tế kinh tế kinh tế tài chính của Huitong, vào lúc 15:24, dầu thô Hoa Kỳ đã được báo cáo ở mức 68,13 đô la/thùng, và dầu thô Brent được báo cáo là 73,82 đô la/thùng.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớNgười mua châu Á có khả năng phòng ngừa tiềm năng của Hoa Kỳ để tăng sản lượng, thị trường dầu thô rất khóựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớReuters Bankarore, ngày 23 tháng 4 -đã giảm xuống mức thấp vào thứ Hai trong gần hai tuần. Do sự gia tăng của đô la Mỹ trong sự gia tăng của lợi suất nợ của Mỹ, tình hình chính trị toàn cầu đã lo lắng để giảm bớt.ựđoánhàngtồnkhodầuthôAPIAPIcủaMỹ2200msovới2900msovớGiá vàng chủ yếu dao động trong khoảng thời gian.

0649 GMT, Gold XAU = giảm khoảng 0,1%, US $ 1,334,11 mỗi ounce và trước đó đạt mức thấp là 1.331,70 kể từ ngày 10 tháng 4.US -Period GCCV1 giảm 0,2%xuống còn $ 1,336,30 mỗi ounce.

Dự đoán hàng tồn kho dầu thô API API của Mỹ -2.200m so với 2,900m so với 2,900m

"Giá vàng giảm xuống mức khoảng một tuần trước. Do sự dễ dàng của căng thẳng địa chính trị, việc nới lỏng đồng đô la Mỹ và lãi suất tăng của Mỹ, lãi suất của thị trường ảnh hưởng đến thị trường" Các nhà phân tích cho biết trong báo cáo.Các thương nhân cho biết giá vàng được hỗ trợ bởi các giao dịch chênh lệch giá châu Á và mức trung bình động di động vào ngày 50 được duy trì gần $ 1,332 mỗi ounce.Theo dữ liệu được công bố bởi Sàn giao dịch tương lai hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) vào thứ Sáu, kể từ tuần 17 tháng 4, các nhà đầu cơ đã tổ chức một Sàn giao dịch hàng hóa hàng hóa New York (COMEX) Duchi Warehouse tăng 5.382 lên 143.594.Nhà phân tích Wang Tao của Reuters Technology nói rằng Gold SPOT có thể kiểm tra mức hỗ trợ là $ 1,326 mỗi ounce và không thể vượt qua mức kháng cự ở mức $ 1,354.

SPOLN XAG = 0,1%đến $ 17,09 mỗi ounce.Spot Platinum XPT = tăng khoảng 0,5%lên $ 926,70 mỗi ounce.SPOT P XPD = 0,1%đến $ 1,031,22 mỗi ounce.. Báo giá xpt = Báo giá vàng Spot XPD = CFTC/Golcn COMEX COMPENTERS giảm xuống gần hai tuần, do sự gia tăng của đồng đô la Mỹ và các mối quan tâm chính trị để giảm bớt các mối quan tâm chính trị

Vào thứ Hai (23 tháng 4), Dầu làm đẹp đã duy trì mức độ sốc cao.Trước đó, dưới ảnh hưởng của ma sát thương mại Trung -us, dầu Mỹ đã giảm nhẹ.

Dự đoán hàng tồn kho dầu thô API API của Mỹ -2.200m so với 2,900m so với 2,900m

Hiện tại, giao dịch dầu của Hoa Kỳ ở mức 68,33 đô la và lắc lư khoảng 68,23 đô la.Số lượng diễn tập tiếp tục tăng nhưng hạn chế và nhu cầu dầu thô để hỗ trợ giá dầu và duy trì cao Becks Hughes cho thấy vào ngày 20 tháng 4, số lượng khoan dầu thô của Mỹ tăng từ 5 đến 820, đặt mức cao nhất kể từ khi Tháng 3 năm 2015.

Số lượng khoan dầu thô đang tăng cho thấy sự gia tăng liên tục trong sản xuất dầu thô của Hoa Kỳ. Hiện tại, việc sản xuất dầu thô ở Hoa Kỳ đã tăng thêm một phần tư lên 10,54 triệu thùng mỗi ngày so với giữa -2016.Tuy nhiên, mặc dù số lượng máy khoan dầu thô đã tăng lên, thị trường dầu đã được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ. Đặc biệt là ở thị trường châu Á, giá dầu Brent đã tăng 20%so với tháng 2 năm 2018.Nhu cầu dầu thô châu Á là sáng tạo, tình hình ở Trung Đông hoặc giá dầu xúc tác sẽ tạo ra một kỷ lục mới với nhu cầu dầu thô của châu Á vào tháng Tư. Đây là một điểm cao trong hơn ba năm.Hầu hết các nhà phân tích nói rằng việc nâng cấp xung đột liên tục ở Trung Đông, sự suy giảm sản xuất dầu thô của Venezuela, và việc giảm các thỏa thuận giảm sản xuất do Ả Rập Saudi và các quốc gia sản xuất dầu khác là những lý do chính để thúc đẩy giá dầu Để tạo ra mức cao gần đây.Tuy nhiên, một yếu tố cơ bản hơn là sự gia tăng nhu cầu của châu Á.Goldman Sachs cho biết giá dầu trung bình năm nay sẽ đạt $ 80/thùng.

Ngân hàng đầu tư Hoa Kỳ Jeffrey Group cho biết, sự căng thẳng ở Trung Đông đóng vai trò quan trọng trong giá dầu mạnh, nhưng thị trường vật lý thắt chặt là yếu tố quan trọng nhất.Theo dữ liệu từ Reuters, nhập khẩu dầu thô hàng hải của những người mua lớn châu Á trong tháng này sẽ thiết lập một mức kỷ lục, điều này sẽ làm giảm đáng kể nhu cầu lớn của Trung Quốc.

Vào cuối tháng 4, Trung Quốc có thể mua hơn 9 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tạo ra mức độ lịch sử cao nhất. Khối lượng nhập khẩu này chiếm 10%mức tiêu thụ toàn cầu và nó cũng vượt quá một phần ba nhu cầu chung ở châu Á .Nếu được tính ở mức giá 75 đô la/thùng, điều này có nghĩa là nó sẽ có giá hơn 20 tỷ đô la ở Trung Quốc mỗi ngày.

Goldman Sachs nói rằng nhu cầu về dầu thô ở Trung Quốc sẽ tăng thêm, có thể cao hơn mức ước tính trước đó.Nhà phân tích SRES Swanan, công ty thông tin năng lượng Wood McKenz nói rằng ông tin rằng nhu cầu dầu thô của Trung Quốc trong năm nay sẽ tăng thêm 370.000 thùng/ngày lên 12,78 triệu thùng/ngày.

Mùa lái xe ở Hoa Kỳ đang đến, và nhu cầu đẩy thị trường dầu mỏ tinh chế với mùa hè của bán cầu bắc, triển vọng về triển vọng dầu thô vẫn còn lạc quan.Với sự ra đời của việc lái xe cao điểm ở Hoa Kỳ, Hoa Kỳ thường trở thành một động lực quan trọng cho thị trường sản phẩm.Nhu cầu về dầu thô ở Hoa Kỳ năm 2018 là tốt. Năm 2018, sản lượng của dầu thô và dầu dầu diesel tăng lên 1 triệu thùng mỗi ngày.Đối với mức cao nhất là 22 năm, dữ liệu trong tháng 2 và tháng 3 sẽ tiếp tục hỗ trợ xu hướng này.

Ngoài ra, các chỉ số kinh tế vĩ mô, tăng nhu cầu về nhiên liệu sưởi ấm dân cư và tăng khối lượng vận chuyển hàng hóa trong nước (tăng 12%năm -on) sẽ thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu về dầu thô.Ngoài ra, sự lạc quan này cũng sẽ thúc đẩy sự suy giảm liên tục trong hàng tồn kho dầu thô.

Hàng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ đã giảm trong năm tuần liên tiếp và kho dầu điểm được chưng cất có xu hướng 8 tuần trong 9 tuần. Hiện tại, nó đã thấp hơn mức trung bình năm năm.Đồng thời, hàng tồn kho dầu thô thương mại thấp hơn nhiều so với mức trong vài năm qua, điều này có thể dẫn đến việc thắt chặt kịch bản thị trường mùa hè, nhưng nó sẽ làm cho nhà máy lọc dầu có được hỗ trợ lợi nhuận bổ sung.

Đồng thời, một số báo cáo nói rằng nhà máy lọc dầu sẽ bị đóng cửa và nhập khẩu nhập khẩu dầu thô cho Mỹ Latinh có thể giải phóng nhu cầu dầu thô bổ sung trong khu vực và tiếp tục mở cửa sổ để xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia khác. sẽ có trên thị trường sản phẩm toàn cầu. Hình thành hỗ trợ thêm.Động lực này cũng được phản ánh trong giá bán lẻ xăng dầu toàn cầu, và quý đầu tiên của năm 2018 tăng thêm 14 đô la so với cùng kỳ năm 2017.

Hơn nữa, Global có một triển vọng tốt về triển vọng kinh tế, điều này đã tạo ra dữ liệu bán hàng xe hơi trong những tháng gần đây, hoặc đẩy mạnh nhu cầu về xăng và dầu diesel.Dữ liệu cho thấy sản lượng của dầu diesel và xăng trong năm nay dự kiến ​​sẽ đạt 992 triệu thùng dầu Aman. Giá dao động từ $ 65 đến $ 75 là hợp lý và giá dầu Brent sẽ không vượt quá $ 75 trong tương lai gần.Romch nói rằng $ 65 đến $ 75 là một con số thực tế hơn cho những ngày còn lại trong năm nay, nhưng vẫn có nhiều yếu tố có thể thay đổi tình huống này.Mặc dù các quan chức Saudi đã nhắc lại rằng giá dầu sẽ tăng trên $ 80 hoặc thậm chí $ 100, Romch nhấn mạnh rằng 24 quốc gia tham gia hiện tại chưa đạt được giá tối ưu.

Tuy nhiên, Romch nói rằng thỏa thuận giảm sản xuất đã không đạt được mục đích cân bằng cung và cầu.Dữ liệu mới nhất từ ​​Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho thấy hàng tồn kho dầu thô toàn cầu đã giảm xuống còn khoảng 30 triệu thùng. Đồng thời, cơ quan này cũng tuyên bố rằng OPEC đã đạt được mục tiêu cung và cầu cân bằng.

Nhưng Romch nói rằng mục tiêu này vẫn chưa hoàn thành, đây vẫn là một công việc đang tiến triển.Romch cho biết ông vẫn sẽ tập trung vào sự cân bằng cung cấp của thị trường dầu, nhưng ông không tin rằng thị trường dầu mỏ đã không đủ nguồn cung. Hiện tại, nó chỉ có thể được coi là một sự cân bằng cơ bản hoặc sự cân bằng tiếp cận, và thậm chí một ít nguồn cung.

Phân tích kỹ thuật của biểu đồ 4 giờ vẫn còn trên mức trung bình di chuyển 20 ngày, và phân kỳ ngắn và ngắn đã tăng cường trong một thời gian ngắn.Hiện tại, hỗ trợ trực tiếp nhất dưới đây là trung bình động 20 ngày ở mức 68,1 đô la. Dưới vị trí này là 67,5 đô la và trung bình động 60 ngày ở mức 66,7 đô la.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MIG8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vin777%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GOAL123%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20-%20