{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ESBALL%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kv999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hay88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vlot88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20c54%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoilac%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LETOU%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MU9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20247%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20rubik88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CF68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GO88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OZE6868%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MOT88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBOBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sieuca%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FIVE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tk883%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nhatvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20S666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FCB8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20May%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso567%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddytv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bing88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FB88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNBET77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thevang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20181bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TINYCAT99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Go99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Uw88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MOCBAI88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20M88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SBOTOP%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090phuttv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddytv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MAYCLUB%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LIXI88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saoke%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OPPA888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20p3%20game%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sum99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Noci88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20X%C3%B3c%C4%91%C4%A9a%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SaokeTV%20-%20

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã giảm vượt quá mong đợi, xuất khẩu

ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩĐiều này giúp cải thiện những kỳ vọng về triển vọng kinh tế, và cũng làm tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, đồng bảng Anh và đồng euro bị kéo xuống bởi tình huống Brexit mới nhất. Có nhiều sự kiện rủi ro và Bulls cũng có thể là Một chút sợ hãi.

ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩHill nói: & ldquo; Nếu anh ấy muốn đáp ứng kỳ vọng của người tham gia thị trường đối với các chính sách nới lỏng thêm và những lời chỉ trích về việc cắt giảm lãi suất phòng thủ, anh ấy có một con đường tốt trong cuộc họp báo.ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩNếu chúng ta muốn phản ánh điều này, chúng ta mong đợi giọng điệu của đại bàng một chút. Ông gợi ý rằng chính sách của các chính sách không thay đổi, nhưng nhấn mạnh khả năng phụ thuộc dữ liệu và khả năng nhanh chóng phản hồi khi khách hàng tiềm năng xấu đi.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã giảm vượt quá mong đợi, xuất khẩu

ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩ& rdquo; Với việc làm mát chi phí bán lẻ của Hoa Kỳ vào tháng 9, Fed có thể đã giảm các từ được mô tả từ & ldquo; Strong & rdquo; đến & ldquo; 3,5%.ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩChủ tịch Fed City Fed George và Chủ tịch Boston Fed Rosengger cũng có thể có bất kỳ sự phản đối nào vì họ đều hy vọng rằng lãi suất sẽ không thay đổi.ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩSan Louis Fed Brad cũng có những ý kiến ​​khác nhau vào tháng 9, nhưng anh ta không hỗ trợ cắt giảm lãi suất, nhưng anh ta có xu hướng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản triệt để hơn.ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩDo đó, anh ta khó có thể phản đối 25 điểm cơ bản như mong đợi vào tuần tới.ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩNgoài ra, Goldman Sachs không muốn ủy ban thảo luận về các hoạt động gần đây của Cục Dự trữ Liên bang trên thị trường qua đêm, bởi vì các thị trường này không liên quan gì đến việc điều chỉnh chính sách tiền tệ về mặt công nghệ.

ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩTuy nhiên, Powell có thể sẽ được hỏi về những vấn đề này tại cuộc họp báo.ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩChỉ số đồng đô la Mỹ hàng ngày Tuchaitong Tài chính Kinh tế Kinh tế Kinh tế Kinh tế Phần mềm dễ dàng cho thấy vào lúc 14:00 ngày 25 tháng 10, thời gian Bắc Kinh, chỉ số đồng đô la Mỹ được báo cáo là 97.6601.ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩVà nhu cầu này sẽ không được đáp ứng. Trên thực tế, nguồn cung bạc đã rơi vào suy thoái kinh tế toàn cầu.

ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩĐánh giá từ yếu tố này, giá bạc sẽ phải tăng.ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩKết hợp với tỷ lệ vàng và bạc cao lịch sử, với sự suy giảm tỷ lệ này, bạc sẽ giành được vàng.ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩQuan điểm về thể chế: Là một tài sản phòng hộ, vàng đã chiếm một vị trí quan trọng trong danh mục đầu tư trong năm nay rằng đó là một lượng lớn nhu cầu ác cảm rủi ro do một số lượng lớn sự không chắc chắn trên toàn cầu, đã thúc đẩy giá vàng để vượt qua 6 -Khu vực sốc.ặngdưthươngmạicủaTrungQuốcđãgiảmvượtquámongđợixuấtkhẩWillis Owen nói rằng việc nắm giữ các tài sản bảo hiểm như vàng có thể bảo vệ các nhà đầu tư khỏi bị hư hại do bất kỳ bán bất ngờ nào.

Nói chung, các nhà đầu tư sẽ chọn một số lượng lớn trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu chính phủ được sử dụng làm tài sản động vật có vỏ.Trong vài thập kỷ qua, mối tương quan tiêu cực giữa trái phiếu và thị trường chứng khoán đã tạo ra trái phiếu thực sự là một tài sản tốt của việc phòng ngừa rủi ro.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã giảm vượt quá mong đợi, xuất khẩu

Tuy nhiên, Lockhart Capital Management chỉ ra rằng ngày nay, sự biến động của nó gần giống như cổ phiếu, và thậm chí còn có nhiều không gian đường xuống, và nó không còn là một tài sản tốt nữa.Willis Owen chỉ ra rằng khi tìm kiếm tài sản an toàn -haven, nó sẽ luôn xem xét hiệu suất của mối tương quan dài hạn với các tài sản khác.Trong 20 năm qua, các nhà đầu tư ngày càng trở nên dễ đầu tư vào vàng và bất động sản thương mại đã trở thành lựa chọn ác cảm rủi ro.Scott Gallache của Rowley Turton, Scott Gallache tin rằng các tài sản thu nhập bảo hiểm bao gồm tài sản thu nhập cố định truyền thống, quỹ trái phiếu và quỹ vàng.

Trong môi trường vĩ mô hiện tại, sự không chắc chắn của thị trường là cực kỳ cao trong môi trường vĩ mô như vậy, bao gồm tranh chấp thương mại, Brexit và các rủi ro chính trị địa lý khác nhau. Do đó, việc đầu tư chọn tài sản bảo hiểm là hợp lý.Gallacher chỉ ra rằng mối quan tâm của thị trường về các rủi ro khác nhau đang tăng cường, vì vậy tự nhiên chọn một tài sản phòng hộ.Gold T+D đóng lại, Brexit không thể đạt được đúng tiến độ; Ngoài tình hình thương mại, vẫn còn một trọng tâm lớn trong tuần nàyMột phần của thị trường trái phiếu Hoa Kỳ đã thu hút nhiều sự chú ý vì nó thường được coi là tín hiệu suy thoái kinh tế. Gần đây, phần này đã ngừng nhấp nháy đèn đỏ, nhưng các nhà đầu tư và nhà kinh tế đã nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đã không thoát khỏi nguy hiểm.

Hiện tượng đường cong lợi suất nợ của Hoa Kỳ đảo ngược trở lại bình thường vào ngày 11 tháng 10 và có thể được hiểu là một tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư đã trở nên lạc quan hơn về quan điểm kinh tế.Tuy nhiên, có thể có một số lý do kỹ thuật cho sự thay đổi này, vì vậy một số chuyên gia cảnh báo rằng nền kinh tế vẫn có thể mong manh.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã giảm vượt quá mong đợi, xuất khẩu

Nikol Hearn, một chiến lược gia kinh tế vĩ mô TSLombard độc lập, nói rằng chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi đang ở trong một khu vực an toàn và có thể xảy ra trong vài năm tới.Nhà phân tích tiếp thị Richard Barrington nói rằng từ quan điểm về việc làm và lạm phát, việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã có sẵn; nếu tuần này thực sự tuyên bố sẽ cắt giảm lãi suất, nó cho thấy nó sẽ bi quan hơn về Hoa Kỳ về Hoa Kỳ Triển vọng kinh tế.

Nhà phân tích DailyFX Ilya Spivak tin rằng kế hoạch kinh tế của chính quyền Trump dường như đã bị "triệu tập" lạm phát.Theo dữ liệu từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), thành tựu chính sách kinh tế mang tính biểu tượng của nhóm Trump cho đến nay là một cải cách thuế toàn diện được thông qua vào cuối năm 2017, giảm khoảng 1,45 nghìn tỷ đô la Mỹ, đã kích thích nó trong ngắn hạn. Tăng trưởng kinh tế và lạm phát.Nhưng trên thực tế, tăng trưởng kinh tế và lạm phát bắt đầu giảm sau khi đạt đến đỉnh điểm trong nửa đầu năm 2018.Các lợi ích tăng cường ban đầu do cắt giảm thuế dường như đã mờ dần: tốc độ tăng trưởng của CPI ở mức thấp hai năm và các hoạt động kinh tế ở giai đoạn thấp nhất kể từ đầu năm 2016.Điều này có thể giải thích tại sao Fed đã chuyển sang chim bồ câu trong năm nay.Tuy nhiên, đối với Trump, người đã kêu gọi đô la dễ bị tổn thương, báo cáo của Ngân hàng Đức có thể khiến ông hạnh phúc vì ngân hàng tin rằng đồng đô la đã nhìn thấy hàng đầu.

Trong báo cáo hàng tháng về chiến lược Cross của Deutsche Bank, lý do của ngân hàng không lạc quan về đồng đô la Mỹ vì nó lạc quan về đồng euro và tin rằng đồng euro đã đạt được Giới hạn thấp hơn, và hầu như không có chỗ cho việc cắt giảm lãi suất thêm.Ngoài ra, dữ liệu sản xuất giữa châu Âu và các thị trường khác ở trạng thái cực đoan và thường hồi phục.

Theo quan điểm về những kỳ vọng thấp của thị trường cho Đức, Ngân hàng Đức tin rằng có thể có những điều bất ngờ.Deutsche Bank cũng bắt đầu xem bảng Anh.

Đối với Hoa Kỳ, Ngân hàng Đức dự đoán rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trong hai quý tới.Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ sẽ chậm lại từ 2,2%trong năm 2019 xuống 1,5%vào năm 2020; lý do duy nhất cho dự kiến ​​sẽ không có sự suy giảm toàn diện là các phản ứng chính sách sẽ nhanh chóng và đáng kể.

Về vấn đề này, chúng tôi hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trong vài tháng tới.Mặc dù chính sách tiền tệ đã chạm đến giới hạn trong nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn có không gian trong các khu vực vẫn đang thực hiện chính sách tiền tệ.Đối với thị trường chứng khoán, Deutsche Bank là thận trọng.Nhưng so với châu Âu, ngân hàng thích thị trường chứng khoán Mỹ, mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ là thị trường đắt nhất.

Nền kinh tế Mỹ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Tổ chức này tin rằng đồng đô la Mỹ đã nhìn thấy nó. Trong hai quý tới, Fed sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trong hai quý tớiVào ngày 23 tháng 10, Kate Hoey, một Đảng Lao động Anh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu Vương quốc Anh tổ chức một cuộc tổng tuyển cử với sự không chắc chắn của kế hoạch Brexit, thì có thể không thuận lợi cho Đảng Lao động.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh trước đây đã nói rằng nếu một cuộc bầu cử được tổ chức, nó có thể có lợi cho đồng bảng .Nếu cuộc bầu cử trước thời kỳ của Vương quốc Anh có thể bị đánh bại trong Đảng Lao động kể từ khi người Anh quyết định Brexit vào năm 2016, Đảng Lao động có hai phe. Một phe hỗ trợ Brexit và người khác phản đối Brexit.

Tuy nhiên, từ quan điểm của các khía cạnh hiện tại của quốc hội, rất khó để Đảng Lao động tiếp tục phản đối cuộc bầu cử.Tuy nhiên, kết quả của cuộc bầu cử có thể rất bất lợi cho Đảng Lao động.

Cô cũng nói thêm rằng các thành viên của miền Bắc, Trung và xứ Wales ủng hộ Brexit đã rất lo lắng về cuộc bầu cử.Cô giải thích rằng sự không chắc chắn lâu dài của Cục Chính trị Anh trong tương lai đã khiến cử tri bị thất vọng và bối rối, để nhiều cử tri ở lại châu Âu bây giờ chỉ muốn làm cách đối phó với Brexit.Tuy nhiên, Hoy cảnh báo rằng một cuộc bầu cử & ldquo; nó có thể có một phản ứng tuyệt vời đối với Đảng Lao động.BBC đã báo cáo vị trí mới nhất của Đảng Lao động vào tháng trước.

So với hỗ trợ Brexit hoặc ở lại châu Âu, đảng sẽ tiếp tục trung lập trong tương lai.Ngoài ra, Đảng Lao động sẽ tham gia vào một chiến dịch để yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý Brexit thứ hai.

Giám đốc điều hành của Tập đoàn Á -Âu Mujtaba Rahman chỉ ra rằng Quốc hội Anh đã bỏ phiếu cho nguyên tắc cơ bản là hỗ trợ Thỏa thuận Brexit vào ngày 22 tháng 10, nhưng đã từ chối Đạo luật Brexit nhanh chóng của Johnson. Chiến lược Brexit ưa thích của ông đã không thể làm được.Những gì Johnson hiện đang xem xét liệu có nên chấp nhận trì hoãn ngắn hạn Brexit hay tìm kiếm một cuộc tổng tuyển cử.

Johnson đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm để mang lại lợi ích cho đồng bảng Anh. Thỏa thuận Brexit mới hoặc Chủ tịch Hội đồng Hội đồng Châu Âu của Hội đồng, Tusk, đã tuyên bố rằng ông sẽ đề nghị 27 quốc gia thành viên EU chấp thuận sự chậm trễ trong ngày Brexit.Thành viên Lao động Hoy nói rằng Liên minh châu Âu hy vọng sẽ phân loại tình hình Brexit, điều đó có nghĩa là Brexit bị hoãn sẽ không quá ba tháng.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2033bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoilac%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TOP88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qq724%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nowgoal%20-%20